جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

شماره 23553/ت15888هـ20/3/1375

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/3/1375بنا به پیشنهاد شماره 6543/د/1مورخ 20/8/1374 سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصویب نمود:
آیین نامه مرخصیها – موضوع مواد(47)،(48)و(49) قانون استخدام کشوری – به شرح زیر اصلاح می شود :
1-در انتهای ماده (19) عبارت زیر اضافه می گردد.
«معذوریت بانوان باردار که حمل وضع آنان دوقلو به بالا باشد مشمول محدودیت چهار ماه موضوع این ماده نمی باشد .»
2-ماده (27) به شرح زیر اصلاح شود:
« ماده 27- به مستخدمی که از مرخصی استعلاجی استفاده می نماید تا چهار ماه و در صورتی که به علت ابتلا به بیماری صعب العلاج یا زایمان فرزندان توامان (وفق مفاد ماده (26) اصلاحی آیین نامه مرخصیها ) مرخصی استعلاجی وی بیش از چهارماه باشد ، تا حداکثر یک سال حقوق و فوق العاده های مربوط و در مورد بیماریهای صعب العلاج در مدت زاید بر یک سال تا هنگامی که مشمول ماده (79)قانون استخدام کشوری قرارنگرفته است فقط حقوق پرداخت می گردد.»
3-عبارت به « مستخدمان موضوع ماده (26) این آیین نامه » به ابتدای ماده (31) اضافه می شود.
4- به انتهای تبصره (1) ماده (36)عبارت زیر اضافه می شود:
» مستخدمان موضوع ماده (26)مشمول محدودیت چهارماه موضوع این تبصره نمی باشند .»
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14936
تاریخ تصویب :
1375/03/16
تاریخ ابلاغ :
1375/03/27
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :