جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

شماره 2612/ت16538هـ19/3/1375

وزارت کشور – سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ16/3/1375 بنا به پیشنهاد شماره 34/3/1/6114 مورخ17/5/1374 وزارت کشور و به استناد مواد (6) و (12) قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت –مصوب1370 –تصویب نمود :
مفاد تصویبنامه شماره 21134/ت13443هـمورخ 4/2/1374 هیات وزیران با رعایت ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل عمومی دولت به شهرداریهای سراسر کشور تسری می یابد .
معاون اول رییس جمهور –حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14936
تاریخ تصویب :
1375/03/16
تاریخ ابلاغ :
1375/03/27
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :