جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

شماره 2689/ت 15879 هـ20/3/1375
وزارت کشور –سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/3/1375 بنا به پیشنهاد شماره 61/1/6599 مورخ 17/8/1374 وزارت کشور و به استناد ماده (158 )قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1374-آیین نامه پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1- فوق العاده اضافه کار در غیر موارد ماموریت و نگهبانی به پرسنل (کادر ثابت پیمانی )که علاوه برساعات خدمت ،کار اضافی انجام می دهند پرداخت می شود :
تبصره –نگهبانی ،خدمت و مسئولیتی است که به یک نفر پرسنل انتظامی علاوه برمسئولیت (شغل سازمانی ) وی به منظور نگهداری و مراقبت اماکن و تاسیسات ،پرسنل و وسایلی که به اوسپرده شده است براساس ضوابط مورد عمل نیروی انتظامی محول می گردد.
ماده 2- تشخیص ضرورت انجام و ادامه کار در غیر ساعات خدمت برعهده بالاترین مقام نیروی انتظامی می باشد.
ماده 3- حداکثر اضافه کار قابل پرداخت به پرسنل مشمول این آیین نامه 120 ساعت در ماه و برای پرسنل شاغل در پاسگاهها و مراکزی که خدمت در آنها به صورت شبانه روزی می باشد حداکثر 175 ساعت در ماه با تشخیص مقام موضوع ماده (2) این آیین نامه تعیین می شود .
ماده 4- بیش از یک پرداخت بابت ساعات اضافه کار موضوع این آیین نامه به پرسنل ذی نفع از چند محل اعتباری ،مجاز نیست .
ماده 5- پرسنلی که به صورت نوبتی خدمت می نمایند (8ساعته ،12 ساعته و 24 ساعته )چنانچه مجموع خدمت آنان بیش از ساعات موضف خدمت در هفته باشد ،به ازای ساعت کار اضافی ،از فوق العاده موضوع این آیین نامه برخوردار می شوند .
ماده 6- فوق العاده اضافه کا رساعتی پرسنل براساس فرمول زیر محاسبه و پرداخت می شود :
ساعات اضافه کاری * مجموع حقوق و فوق العاده شغل ماهانه
ماده 8- پرداخت اضافه کار ساعتی در مورد پرسنل سازمانهای حفاضت اطلاعات و عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت این آیین نامه مجری می باشد .
ماده 9- پرداخت اضافه کار موضوع این آیین نامه در چها چوب اعتبارات مصوب قوانین بودجه سنواتی صورت می گیرد .
ماده 10 – این آیین نامه از تاریخ 1/1/1375 در مورد آن دسته از پرسنل مشمول که فوق العاده اضافه کار ساعتی در فاصله تاریخ یاد شده تا لازم الا جرا شدن این تصویبنامه دریافت نکرده اند ،قابل اجراست .

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14936
تاریخ تصویب :
1375/03/16
تاریخ ابلاغ :
1375/03/27
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :