جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

شماره 23754/ت15704هـ22/3/1375
وزارت دادگستری – وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 16/3/1375بنا به پیشنهاد شماره 3671/15مورخ 10/7/1374وزارتخانه های دادگستری ،کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد قانون گذرانیدن مدت خدمت فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم کشور- مصوب 1373-آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

فصل اول –تعاریف
ماده 1- در این آیین نامه قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور –مصوب 1373 – به اختیار «قانون»نامیده می شود .
ماده 2- مشمولان این آیین نامه عبارتند از فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی که مطابق ضوابط قوه قضاییه گزینش شده و خدمت دوره ضرورت را انجام نداده اند.
ماده 3- ستمهای قضایی عبارت از کلیه مشاغل قضایی موضوع آیین نامه گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقای گروه قضات-مصوب 24/3/1374-و اصطلاحات بعدی آن است .
ماده 4- ستمهای اداری عبارت از تصدی پست سازمانی اداری در قوه قضاییه و سازمانهای وابسته به طور مستمر از طریق انتصاب بالاترین مقام اجرایی ذی صلاح است .
ماده 5- حقوق و مزایای مشمولان قانون در طول دو سال اول عبارت از مجموعه پرداختها و هزینه هایی است که به عنوان به پرسنل همتر ار وظیفه در نیروهای مسلح جمهوری اسلا می ایران تعلق می گیرد و در طول هشت سال مدت تعهد عبارت از مجموعه پرداختهای مالی تحت هر عنوان است که به هر یک از قضات یا متصدیان امور اداری همتراز در پستهای مربوط تعلق می گیرد .
فصل دوم –میزان و چگونگی اخذ و انجام تعهد
ماده 6- مشمولان دارای شرایط در صورت تمایل به استفاده از مزایای قانون ،مکلفند بلافاصله پس از فراغت از تحصیل و اخذ دفترچه آماده به خدمت از اداره وظیفه عمومی ،به اداره کل آموزش و گزینش قضات مراجعه و جهت انجام خدمت در قوه قضائیه به مدت ده سال تعهد بسپارند . این تعهد باید در دفترخانه استاد رسمی تنظیم شود .
تبصره – تعهد ده ساله موضوع قانون شامل مدت آموزش نظامی ،کار آموزی ،خدمات قضایی یا اداری و تعهد هشت ساله دانشجویان ب هنگام ورود به دانشکده علوم قضایی است .
فصل سوم – آموزش و اعزام به خدمت و ترفیعات
ماده 7- قوه قضاییه در هر دوره فارغ التحصیلی صورت اسامی مشمولان قانون را به همراه تصاویر دفتر چه آماده به خدمت آنان به منظور اخذ موافقت و هماهنگی لازم به ستاد کل نیروهای مسلح ارسل می کند .
ماده 8- ستاد کل نیروهای مسلح ضرف یک ماه نسبت به در خواست قوه قضاییه بررسی اعلام نظر کرده و پس از موافقت ،ضمن تعیین مرز آموزشی نیروهای مسلح ،صورت اسامی مربوط را برای اعزام به مراکز آموزشی به اداره کل وظیفه عمومی ارسال می کند .
ماده 9- قوه قضاییه قبل از اعزام مشمولان قانون به مراکز آموزشی ،در زمینه پرداخت هزینه های مربوط به ستاد نیروی آموزش دهنده هماهنگی می کند
تبصره – هزینه های مذکور در این ماده به ازای هر نفر در طول دوره آموزش نظامی ،برابر ضوابط سایر موارد مشابه ،توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعیین و اعلام می شود .
ماده 10 – مدت آموزش نظامی مقدماتی مشمولان قانون توسط نیروی آموزش دهنده برابر ضوابط مربوط تعیین می شود .
تبصره 1- مشمولانی که قبل از شروع انجام تعهد ،آموزش نظامی مقدماتی را در نیروهای مسلح گذرانده باشند با ارایه گواهی به یگان آموزش دهنده ،از انجام آموزش تظامی معاف می شوند .
تبصره 2- نیروی آموزش دهنده مکلف است پس از پایان آموزش نظامی مقدماتی ،بالا فاصله مشمولان این آیین نامه را به صورت انفرادی برای اعزام ،به اداره کل وظیفه کل عمومی معرفی کند .
ماده 11- مشمولان قانون پس از طی دوره آموزش نظامی مقدماتی ،کار آموزی علمی و عملی قضایی و یا یا اداری را به میزان مقرر مطابق برنامه آموزشی قوه قضاییه طی کرده و پس از موفقیت در آزمون مربوط ، با ابلاغ مخصوص حسب مورد به سمتهای قضایی یا اداری منصوب می شوند .
تبصره – محل خدمت قضایی و اداری و ترفیعات و تغییر سمتهای بعدی مشمولان قانون مطابق مقررات مورد عمل در قوه قضاییه تعیین می شود .
ماده 12- گواهی اشتغال به خدمت مشمولان قانون در طول مدت ایفای تعهد دارای همان امتیازهایی است که برای مشمولان مواد (6)،(7)،(8)و(9) قانون خدمت وظیفه عمومی – مصوب 1363- در نظر گرفته شده است .
فصل چهارم – برکناری از خدمت یا امتناع از انجام تعهد
ماده 13- در صورتی که مشمولان قانون از انجام خدمت در مورد تعهد امتناع کنند یا در طول مدت تعهد به عللی از خدمت در قوه قضائیه بر کنار شوند ، کارگزینی وزارت دادگستری بلافاصله جهت سیدگی به وضع مشمولیت ، آنان را به اداره وظیفه عمومی محل معرفی می کند تا در صورت بلامانع بودن ، ضمن احتساب مدت خدمت آموزش نظامی ، بقیه خدمت دوره ضرورت را در نیروهای مسلح به انجام رسانند .
ماده 14- چنانچه مشمولان قانون از خدمت مورد تعهد امتناع کنند ، علاوه بر اجرای مفاد ماده (13) این آیین نامه ، هزینه های انجام شده در طول دوره تحصیل و دوسال اول خدمت وصول و در صورت عدم تعیین تکلیف پرداخت آن توسط متعهد ، به تشخیص دادگستری جمهوری اسلامی ایران از محل وثیقه یا تضمین سپرده شده استیفا می شود .
تبصره – چنانچه عدم ایفای تعهد خدمت ناشی از تقصیر متعهد نباشد و عرفا نتوان آن را معلول عمل وی تلقی کرد ، به تشخیص دادگستری جمهوری اسلامی ایران متعهد از پرداخت وجوه مذکور در ماده فوق معاف می شود .
ماده 15- کارگزینی وزارت دادگستری مکلف است مشمولان این قانون را پس از انجام تعهد خدمت برای دریافت کارت معافیت دایم از خدمت ضرورت در زمان صلح ، به صورت انفرادی به اداره کل وظیفه عمومی معرفی کند .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14939
تاریخ تصویب :
1375/03/16
تاریخ ابلاغ :
1375/03/30
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت كشور
موضوع :