جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

شماره 2732/ت16630هـ21/3/1375

وزارت فرهنگ و آموزش عالی – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 2/3/1375بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی و به استناد قسمت (ب) بند (1) تبصره (40) قانون بودجه سال 1375کل کشور تصویب نمود :
نرخ ارز تحویلی به دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور که بورسیه نیستند لکن تعهد خدمت دارند (1750)ریال تعیین می شود .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14939
تاریخ تصویب :
1375/03/02
تاریخ ابلاغ :
1375/03/30
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :