جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

شماره 23768/ت16654هـ22/3/1375

سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 20/3/1375بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و بر اساس اصل یکصدوبیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آقای حمید میرزاده – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه – به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در موارد زیر تعیین می شود :
1-انجام جابجایی اعتبارات سال 1375طرحهای عمرانی موضوع بند(ج)تبصره (18)قانون بودجه سال 1375کل کشور .
2- تغییر دستگاه اجرایی تمام یا پروژه هایی از طرحهای عمرانی ملی مندرج در پیوست شماره (1) قانون مذکور موضوع بند (ب) تبصره (24) قانون یادشده .
3- توزیع اعتبار ردیف 503224«افزایش ضریب حقوق » بین دستگاههای اجرایی.
تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص موارد یاد شده اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده (19) آیین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود .
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14939
تاریخ تصویب :
1375/03/20
تاریخ ابلاغ :
1375/03/30
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :