جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

شماره 2975/ت 16699هـ27/3/1375

سازمان برنامه و بودجه – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/3/1375بنا به پیشنهاد شماره 1846مورخ 29/2/1375وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی و تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور و به استناد ماده (8)قانون بیمه همگانی خدمات درمانی – مصوب 1373- تصویب نمود :
ضریب تعرفه جراحی مندرج در قسمت خدمات بیمارستانی تصویبنامه شماره 5628/ت14993هـمورخ 8/5/1374هیأت وزیران از «11000با نسبتهای کتاب قدیم »به «7500با نسبتهای کتاب جدید تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی »تغییر می یابد .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14944
تاریخ تصویب :
1375/03/23
تاریخ ابلاغ :
1375/04/05
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :