جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

شماره 3367/ت15615هـ4/4/1375

وزارت کارو امور اجتماعی
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/2/1375 بنا به پیشنهاد شماره 58785مورخ 26/6/1374 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی – مصوب 1354- تصویب نمود :
وزیر کار و امور اجتماعی به ترکیب مجمع عمومی سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی – موضوع ماده (7) اساسنامه سازمان یاد شده – اضافه می شود .
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 0559/21/75 مورخ 23/3/1375 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14950
تاریخ تصویب :
1375/02/09
تاریخ ابلاغ :
1375/04/12
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :