جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

شماره 24525/ت14898 هـ4/4/1375

سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 23/3/1375 بنا به پیشنهاد شماره 1442-5/5557-102 مورخ 19/10/1374 سازمان برنامه و بودجه تصویب نمود:
نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور که از این پس به اختصار «نظام » نامیده می شود ، با رعایت موارد زیر به شرح پیوست به اجرا گذاشته شود:
1-با مسؤولیت سازمان برنامه و بودجه و همکاری وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت ، شهرداریها ، بانکها و تشکلهای صنفی –تخصصی، ظرف مدت یک سال اقدامات زیر برای تحقق اصول نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور به عمل آید . تشخیص واحدهایی که همکاری آنان مورد نیاز است با سازمان برنامه وبودجه می باشد .
الف – تهیه پیش نویس لوایح مورد نیاز و پیشنهاد آن به هیات وزیران برای تصویب و ارایه به مجلس شورای اسلامی .
ب – تهیه پیش نویس آیین نامه های اجرایی نظام و پیشنهاد آن برای تصویب به هیات وزیران یا دیگر مراجع ذی ربط .
ج – تهیه و ابلاغ دستورالعمل های لازم در قالب مقررات موضوع بندهای «الف»و«ب».
2-تماه دستگاههای اجرایی ، شوراهای تخصصی و دیگر مراجع مربوط ، تا تصویب و ابلاغ ضوابط یاد شده ، اقدامها و تصمیمهای مربوط به انجام مطالعات مورد نیاز طرحهای تحقیقاتی ، بنیادی ، منطقه ای و جامع بخشی و نیز تهیه و اجرای طرحهای خود را با رعایت مقررات ، قوانین آیین نامه ها و دستورالعملهای موجود به عمل آورند .
3-با توجه به ضرورت شمول عام نظام فنی و اجرایی کشور ، سازمان برنامه و بودجه مکلف است لایحه تسری نظام مذکور به کلیه سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت ، از جمله شهرداریها و بانکها و نیز سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است را تهیه و برای طرح در هیات وزیران ارایه نماید .
4-این تصویبنامه جایگزین مصوبه شماره 7250/ت166هـ مورخ 17/3/1367 هیأت وزیران می باشد .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14950
تاریخ تصویب :
1375/03/23
تاریخ ابلاغ :
1375/04/12
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :