جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

شماره 3362/ت15990هـ4/4/1375

وزارت پست و تلگراف و تلفن
هیات وزیران در جلسه مورخ 30/2/1375 بنا به پیشنهاد شماره 4598/100 مورخ 14/9/1374 وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون تأسیس شرکت دولتی پست بانک – مصوب 1374- اساسنامه شرکت دولتی پست بانک را تصویب نمود :

فصل اول – کلیات
ماده 1- شرکت دولتی پست بانک – که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود – شرکت سهامی دولتی ، وابسته به وزارت پست و تلگراف تلفن است و به مدت نامحدود تأسیس می شود .
ماده 2- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد و با توجه به وظایف ، حقوق و اختیارات مقرر در ماده واحده قانون تأسیس این اساسنامه و در موارد سکوت بر اساس اصول بازرگانی با رعایت قانون تجارت و مقررات اتحادیه جهانی پست (U.P.U ) اداره می شود .
ماده 3- مرکز اصلی شرکت تهران است و بریا انجام خدمات خود می تواند در هر نقطه از کشور (مناطق شهری ، روستایی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی ) در قالب قراردادهای منعقد ، شعب نمایندگیهایی تأسیس یا عندالقتضا نسبت به انحلال آنها اقدام کند .
ماده 4- سرمایه شرکت ده میلیارد ریال است که به یکصدهزارریالی تقسیم می شود .
ماده 5- کلیه سهام شرکت متعلق به دولت می باشد و از طریق شرکتهای پست و مخابرات پرداخت شده است .
ماده 6- از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه تأسیسات ، تجهیزات ، اموال منقول و غیر منقول متعلق به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که مورد استفاده پست مالی می باشد به شرکت منتقل می شود .
تبصره 1-در مورد اراضی و املاکی که به موجب این اساسنامه از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به شرکت منتقل می شود ، در صورتی که سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران یا شرکت پست جمهوری اسلامی ایران صادر شده باشد ، ادارات ثبت اسناد و املاک باید به درخواست شرکت ، اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوط را به نام شرکت اصلاح کنند .
تبصره 2- شرکت مکلف است ظرف (6) ماه کلیه اموال منقول و غیر منقول و تأسیسات مربوط را که به موجب این ماده به شرکت متقل می شود برابر ارزش دفتری با تصویب مجمع عمومی به عنوان افزایش سرمایه جزو دارایی خود منظور کند.
تبصره 3- وظایف و کارکنان پست مالی از شرکت جمهوری اسلامی ایران به شرکت منتقل می شود .
ماده 7- موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر است :
الف – انجام خدمات مربوط به حوالجات داخلی و بین المللی .
تبصره – جریان نقدی مربوط به این حوالجات باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و رعایت سیاستها و مقررات پولی و بانکی ضروری است .
ب – افتتاح و انجام خدمات مربوط به اندوخته پستی .
ج – افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری (قبول وجوه و چکهای مردم در حسابهاب دیداری و پرداخت بدهیهای مالیاتی و صورتحسابهای آب ، برق ، گاز و تلفن مشترکین و سایر خدمات مشابه ، به تقاضای آنان از محل موجودی حسابهای مذکور ).
د – توزیع کالا و واریز وجوه آن به حساب صاحب کالا .
هـ- پرداخت حقوق شاغلان و مستمری بگیران در محل کار یا سکونت آنان .
و – انجام خدمات مربوط به کارتهای اعتباری و خرید پست .
ز – انجام خدمات در زمینه های پولی و مالی (ریالی و ارزی ) و سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوط .
ح – انجام خدمات واسطه ای از جمله نمایندگی در دریافت عوارض ، مالیاتها و جرایم از طرف دستگاههای ذی ربط ، ثبت نام داوطلبان کنکور سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور ، فروش بلیط مسافرت یا دیدار از نمایشگاههای بین المللی به نمایندگی از طرف دستگاههای ذی ربط و خدمات مانند آن .
فصل دوم : ارکان شرکت
ماده 8- ارکان شرکت عبارتند از :
الف – مجمع عمومی
ب - هیات مدیره و مدیر عامل
ج – بازرس قانونی
قسمت اول : مجمع عمومی ( نمایندگان صاحب سهم )
ماده 9- مجمع عمومی شرکت یا نمایندگان صاحب سهم مرکب خواهند بود از :
وزیر امور اقتصادی و دارایی
وزیر بازرگانی
وزیر پست و تلگراف و تلفن
رئیس سازمان برنامه و بودجه
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مدیر عامل شرکت مخابرات جمهوری اسلامی ایران
تبصره – ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن می باشد .
ماده 10- مجمع عمومی شرکت به عنوان عالیترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری در امور شرکت به طور عادی یا فوق العاده تشکیل خواهد شد.
ماده 11- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار و حداکثر تا پایان شهریور ماه برای بررسی و تصویب ترازنامه و بودجه و حساب سود و زیان سال مالی قبل یا برای بررسی خط مشی و برنامه عملیات سال بعد ، بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود .
تبصره – مجمع عمومی عادی ، ممکن است به طور فوق العاده برای رسیدگی و تصویب سایر امور و مسایل مربوط به شرکت (به جز مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است ) در هر زمان ، بنا به دعوت رئیس مجمع تشکیل شود .
ماده 12- مجمع عمومی فوق العاده به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه یا الحاق موادی به آن ، برای پیشنهاد به مراجع ذی صلاح جهت تصویب و سایر موضوعاتی که بنابر قوانین مربوط ، رسیدگی آنها بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است ، بنا به دعوت رئیس مجمع تشکیل خواهد شد .
ماده 13- جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت آرا که شامل رای رئیس مجمع باشد معتبر خواهد بود .
تبصره – تشکیل جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی به عمل می آید . دستورجلسه باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای اعضای مجمع ارسال شود .
ماده 14- اهم وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است :
الف – اتخاذ تصمیم در مورد سیاستهای کلی ، برنامه و بودجه سالانه شرکت بنا به پیشنهاد هیات مدیره .
ب – اتخاذ تصمیم در مورد تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی .
ج – اتخاذ تصمیم در مورد نمودار تشکیلاتی شرکت و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها .
د – بررسی آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت و پیشنهاد به هیات دولت برای تصویب .
هـ – اتخاذ تصمیم در مورد سیاستها و آیین نامه های مربوط به سرمایه گذاریها و جدول حقوق و نرخهای خدمات شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
و – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیات مدیره راجع به مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوی به داوری ، همچنین صلح دعاوی مطروحه در شرایط خاص با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
ز – تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت .
تبصره 1- به منظور تسریع و تسهیل انجام امور شرکت مجمع عمومی می تواند اختیارات مندرج در بندهای »ج»،«و»، و «ز» ماده فوق را به رئیس مجمع تفویض نماید . تصمیمات رئیس مجمع در محدوده اختیارات تفویض شده ، به عنوان مصوبه مجمع تلقی شده ، قابل اجرا است .
تبصره 2- یک نسخه از تصمیمات رئیس مجمع عمومی برای هریک از اعضای مجمع عمومی فرستاده می شود .
قسمت دوم : هیأت مدیره و مدیر عامل
ماده 15 – هیات مدیره شرکت از یک نفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می شود .
ماده 16- اعضا و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توسط وزیر پست و تلگراف و تلفن (رئیس مجمع عمومی ) برای مدت (3)سال انتخاب و منصوب میشوند و تا زمانی که اعضا ورئیس هیات مدیره جدید انتخاب نشده اند ، در سمت خود باقی می مانند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهد بود .
ماده 17- جلسات هیات مدیره حداقل هر (15) روز یک بار به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یابه تقاضای دو عضو اصلی تشکیل و با حضور تمام اعضاء رسمیت می یابد .
تبصره 1- دستور جلسات توسط رئیس هیات مدیره و مدیر عامل تعیین خواهد شد .
تبصره 2- اداره جلسات با رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل خواهد بود و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا پس از امضای وی معتبر و قابل اجرا است .
تبصره 3- در صورت عدم حضور یکی از اعضای اصلی ، عضو علی البدل به دعوت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل با حق رای در جلسات شرکت خواهد کرد .
ماده 18- تصمیمات متخذه در هر یک از جلسات هیات مدیره باید پس از امضای اعضای حاضر در جلسه ، در سه نسخه تنظیم شود و ظرف پنج روز یک نسخه از آن برای رئیس مجمع عمومی و نسخه ای برای بازرس شرکت ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوصی در شرکت نگهداری شود .
تبصره – تصمیمات هیات مدیره با ذکر نظر اقلیت به طور منظم در دفتر مخصوصی که یه همین منظور در شرکت نگهداری می شود ثبت می شود و به امضای اعضای حاضر در جلسات می رسد.
الف : وظایف و اختیارات هیات مدیره
ماده 19- هیات مدیره برای اجرای وظایف مقرر در قانون تشکیل شرکت و مقررات این اساسنامه و تأمین مقاصد و اهداف شرکت دارای اختیارات کامل می باشد . اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :
الف – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت .
ب – تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تایید و ارایه به مراجع ذی صلاح جهت تصمیم گیری و سایر آیین نامه ها و دستورالعملهای داخلی شرکت و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب .
ج – تهیه و تنظیم تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش به مجمع عمومی .
د – تنظیم و تعیین جدول تعرفه و نرخهای خدمات و تعیین خط مشی کلی مربوط به افزایش یا کاهش تعرفه خدمات مربوط برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
هـ – بررسی و پیشنهاد در مورد تأسیس شعب یا نمایندگیهای شرکت و عندالقضا انحلال آنها با کسب موافقت رئیس مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط .
و – تهیه و تنظیم گزارش گزارش و برنامه عملیات سالانه شرکت و هر نوع گزارش یا پیشنهادی که به موجب این اساسنامه باید جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود .
ز – تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چهارچوب نمودار تشکیلاتی مصوب مجمع عمومی پس از اخذ تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور .
ح – اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آیین نامه معاملات شرکت باید به تویب هیات مدیره برسد.
ط – بررسی و ارایه پیشنهاد ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری ، همچنین صلح دعاوی شرکت به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
ی – تصویب دستورالعملهای اجرایی در زمینه سرمایه گذاریها و جدول حقوق و نرخهای خدمات شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چهارچوب سیاستها و آیین نامه های مصوب مجمع عمومی .
ب : وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
ماده 20- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل ، بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده ، بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست دارد و مسؤول حسن جریان امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می باشد .
تبصره 1- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره ، دارای همه گونه حقوق و اختیارات در حدود مقررات قانون و اساسنامه و آیین نامه های شرکت و بودجه مصوب می باشد .
تبصره 2- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی و اداری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ، با حق توکیل غیر خواهد داشت .
تبصره 3- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلغ کتبی به هر یک از اعضای هیات مدیره یا رؤسا و مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسوولیت خود تفویض کند .
تبصره 4- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل می تواند در مواردی که مقتضی بداند وکیل دعاوی انتخاب نماید ، ولی ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و سازش و انتخاب داور منوط به تایید هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط است .
تبصره 5- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل می تواند برای خود قایم مقام منصوب کند .
ماده 21- اهم وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بریا اداره امور شرکت ، به شرح زیر می باشد :
الف – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب طبق اساسنامه و آیین نامه های شرکت و سایر مقررات مربوط .
ب – نظارت بر حسن اجرای وظایف مندرج در قانون تشکیل اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات و بودجه شرکت .
ج – رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری ، آموزشی و استخدام کارکنان طبق آیین نامه های داخلی شرکت و سایر قوانین و مقررات مربوط .
د – تهیه و تنظیم بودجه سالیانه ، ترازنامه ، برنامه عملیات و آیین نامه های داخلی شرکت و تقدیم به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره .
ماده 22- کلیه قراردادها ، چکها ، اسنادو اوراق مالی تعهدآور شرکت باید به امضای رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یا قائم وی و یکی از اعضای هیئت مدیره برسد ، صاحبان امضای این قبیل اوراق در واحدهای تابعه با تصویب هیات مدیره تعیین خواهد شد .
تبصره – درر مورد اعتباراتی که از طریق بودجه عمومی در اختیار شرکت قرار می گیرد ، استفاده از حسابهای بانکی شرکت با امضای مشترک مقامات یاد شده فوق و ذی حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف وی ممکن خواهد بود .
قسمت سوم : بازرس قانونی (حسابرس )
ماده 23- بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و تطبیق عملیات شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی به عهده سازمان حسابرسی می باشد که طبق قوانین و مقررات مربوط وظایف خود را انجام می دهد .
تبصره – بازرس قانونی حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت ولی حق مداخله در امور اداری و اجرایی شرکت را نداشته ، اقدامات وی نباید در هیچ مورد موجب توقف عملیات اجرایی شرکت شود .
ماده 24- هیات مدیره مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خردادماه ، ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط را برای رسیدگی به بازرس قانونی (حسابرس ) تسلیم کند . بازرس قانونی (حسابرس ) مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان ضمایم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگیهای لازم را انجام داده ، گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذی ربط تسلیم کند .
ماده 25- هر گاه بازرس قانونی در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت بی تربیتی مشاهده کند باید مورد را برای اصلاح امور و رفع اشتباهات ضمن اطلاع به هیات مدیرهبه رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ، همچنین به مجمع عمومی نیز گزارش نماید .
فصل سوم – سایر مقررات
ماده 26- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد ، به استثنای سال اول که شروع آن تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه شرکت خواهد بود .
ماده 27- شرکت موظف است موظف است از محل سوده ویژه سالانه خود ، به میزان ده درصد (10%) به حساب قانونی منتقل کند تا اندوخته یاد شده معادل سرمایه ثت شده شود و پس از آنکه ذخیره قانونی شرکت معادله سرمایه شد ، وضع ذخیره مذکور تا میزان (10%) منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود .
تبصره – سود ویژه عبارتست از درآمد شرکت پس از کسر هزینه ها و استهلاکات و سایر ذخایر .
ماده 28- سود ویژه شرکت پس از کسر مالیات متعلق ، بنا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی شرکت به شرح زیر تقسیم می شود :
1-اندوخته قانونی موضوع ماده (27) این اساسنامه .
2-اندوخته سرمایه ای و سایر اندوخته ها .
3- سود صاحبان سهام .
این اساسنامه به موجب نامه شماره 0576/21/75 مورخ 28/3/1375 شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
14950
تاریخ تصویب :
1375/02/30
تاریخ ابلاغ :
1375/04/12
دستگاه اجرایی :
وزارت پست و تلگراف و تلفن
موضوع :