جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

شماره 24677/ت 15491 هـ6/4/1375

سازمان اداری و استخدامی کشور – وزارت دادگستری
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/3/1375 بنا به پیشنهاد شماره 2510/د/1 مورخ 31/5/1374 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و یه استناد بند «ل » تبصره (13)قانون بودجه سال 1375 کل کشور تصویب نمود :
تبصره ماده (4) آیین نامه اجرایی بند «ل» تبصره (13) قانون بودجه سال 1375 کل کشور – موضوع تصویبنامه شماره 21465/ت16394هـ مورخ 3/2/1375- به تبصره (1)تغییر می یابد و متن زیر به عنوان تبصره (2) به آن اضافه می شود:
« تبصره 2- دادستان کل کشور ، رؤسای دیوان عالی کشور ، دادگاه عالی انتظامی قضات ، سازمان قضایی نیروهای مسلح ، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و معاونان دادستان کل کشور و دیوان عالی کشور نیز می توانند صرفا از یک دستگاه خودروی خدمات اختصاصی (با راننده یا بدون راننده ) استفاده کنند .»
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14953
تاریخ تصویب :
1375/03/27
تاریخ ابلاغ :
1375/04/16
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :