جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

شماره 24694/ت14504هـ6/4/1375

سازمان برنامه و بودجه- سازمان تربیت بدنی
هیات وزیران در جلسه مورخ 9/3/1375 بنا به پیشنهاد شماره 5917/د مورخ 13/9/1373 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون اجازة تأسیس باشگاه ورزشی ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت – مصوب 1369- تصویب نمود :
به انتهای بندهای (5)و(8) ماده (10) اساسنامه شرکت تجهیز و نگهداری تأسیسات ساختمانهای ورزشی – موضوع تصویبنامه شماره 27117/ت هـ مورخ 22/8/1373 – عبارت « با رعایت قوانین و مقررات مربوط » اضافه می شود .
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 0560/21/75 مورخ 23/3/1375 شورای محترم نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
14953
تاریخ تصویب :
1375/03/09
تاریخ ابلاغ :
1375/04/16
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :