جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

شماره 1569/ت16306هـ6/4/1375

سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 3/4/1375 بنا به پیشنهاد شماره 1720/100 مورخ 16/2/1375 وزارت مسکن و شهر سازی تصویب نمود :
آیین نامه اجرایی تبصره (44) قانون بودجه سال 1375 کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره 21655 / ت 16306هـ مورخ 6/2/1375 ) به شرح زیر اصلاح می شود :
1-عبارت « اجرای طرحهای هادی و روستایی،» به ابتدای فهرست طرحهای گروه چهار ، ذیل ماده (3) آیین نامه اضافه می شود .
2-متن زیر جایگزین متن ماده (5) می شود :
« جمع حق الزحمه های هر طرح نباید از 5/2 درصد مبالغ تخصیص اعتبار آن طرح ضربدر ضریب محرومیت و شرایط اقلیمی آن بیشتر شود .»
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14953
تاریخ تصویب :
1375/04/03
تاریخ ابلاغ :
1375/04/16
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :