جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


شماره 3610/ت16100هـ10/4/1375
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – سازمان تأمین اجتماعی
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/4/1375 بنا به پیشنهاد شماره 20003/51 مورخ 12/10/1374 سازمان تأمین اجتماعی و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند (1) ماده (81) قانون تامین اجتماعی – مصوب 1374- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1- همسران بیمه شدگان متوفی که مجددا ازدواج دایم کرده اند و به تبع مستمری آنها قطع شده است ، از تاریخ فوت شوهر دوم مجددا و با رعایت مقررات مربوط از مستمری یاد شده برخوردار می شوند .
تبصره – مستمری آن دسته از همسران بیمه شدگان متوفی که مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و شوهر دوم آنها قبل از تاریخ اجرای این قانون فوت کرده است ، در صورتی که شوهر دایم دیگری اختیار نکرده باشند ، از تاریخ مراجعه و ارایه درخواست کتبی پرداخت می شود .
ماده 2- مستمری موضوع این آیین نامه شامل فوت همسر سوم و بعد از آن نمی شود . ملاک تشخیص و شناسایی شوهر دوم و فوت او مدارک رسمی مثبته است .
ماده 3- بارمالی ناشی از اجرای این قانون صرفا از محل سه درصد (3%) حق بیمه سهم دولت تامین می شود و سازمان برنامه و بودجه موظف است حق بیمه های سهم دولت را همه ساله و به طور علی الحساب در بودجه کل کشور منظور و به حساب تامین اجتماعی واریز کند .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14956
تاریخ تصویب :
1375/04/06
تاریخ ابلاغ :
1375/04/20
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :