جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 3608/14360هـ10/4/1375

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/4/1375 بنا به پیشنهاد شماره 51/5/1/5406 مورخ 26/7/1373 وزارت کشور و به استناد بند «ل» تبصره (13)قانون بودجه سال 1375 کل کشور تصویب نمود:
« معاونان فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران و رؤسای ادارا » به مقامات و رده های موضوع ماده (4) آیین نامه اجرایی بند «ل» تبصره (13)قانون بودجه سال 1375 کل کشور – موضوع تصویبنامه شماره 21465/ت16394 هـ مورخ 3/2/1375 – اضافه می شوند .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14956
تاریخ تصویب :
1375/04/06
تاریخ ابلاغ :
1375/04/20
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :