جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

شماره 24692/ت16636 هـ6/4/1375

سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/3/1375 بنا به پیشنهاد شماره 2352/ج/343/108 مورخ 6/3/1375 ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور تصویب نمود :
متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (4) آیین نامه اجرایی تبصره (3) قانون بودجه سال 1375 کل کشور – موضوع تصویبنامه شماره 1261/ت16381هـ مورخ 11/2/1375 – افزوده می شود و عنوان تبصره فعلی ماده یاده شده به تبصره (1) تغییر می یابد .
« تبصره 2- سهم مشخصی از سرجمع اعتبارات تبصره (3) هر یک از استانهای خوزستان ، کرمانشاه ، کردستان ، ایلام و آذربایجان غربی (50% از بخش خصوصی و 25% از بخش تعاونی ) به شرح جداول پیوست جهت ایجاد زمینه های شغلی مهاجرین جنگ تحمیلی با معرفی ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور (یا نماینده ستاد در استان ) و در چهارچوب سایر مقررات این آیین نامه و تصویب کمیته های برنامه ریزی استانها اختصاص می یابد .»
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14956
تاریخ تصویب :
1375/03/27
تاریخ ابلاغ :
1375/04/20
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :