جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

شماره 3613/15964-10/4/1375

وزارت بازرگانی
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/4/1375 در اجرای بند (4) قسمت (و) تبصره (29) قانون بودجه سال 1375 کل کشور مقررنمود :
1-کلیه دستگاهها ، وزارتخانه ها . شرکتها و نهادهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ، موظفند تا پایان تیرماه سال جاری ، فهرست کالاهایی که خرید و فروش داخلی ، یا صادرات و واردات آنها ، در برنامه فعالیتهای تجاری سال 1375 آنها قرار دارد را با مشخص نمودن عامل آن در مقابل هر یک از اقلام ، به وزارت بازرگانی ارسال کنند .
2- وزارت بازرگانی موظف است ظرف مدت یک ماه از زمان اتمام مهلت فوق ، نسبت به تهیه فهرست دستگاههای موضوع بند (1) فوق که فعالیت تجاری آنها را مورد تایید قرار داده است ، با ذکر نوع کالا و عامل آن اقدام و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید .
معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14957
تاریخ تصویب :
1375/04/06
تاریخ ابلاغ :
1375/04/21
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :