جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


شماره 3944/ت 24373ه 5/2/1380

هیات وزیران در جلسه مورخ 29/1/1380 بنا به پیشنهاد شماره 46139/100 مورخ 23/12/1379 وزارت پست و تلگراف و تلفن و به استناد بند(الف ) ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- تصویب نمود:

وزارت پست وتلگراف و تلفن مجاز است نسبت به صدور مجوز ایجاد و بهره برداری شبکه پی جو به متقاضایان بخش غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید0
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16363
تاریخ تصویب :
1380/01/29
تاریخ ابلاغ :
1380/02/15
دستگاه اجرایی :
وزارت پست و تلگراف و تلفن
موضوع :