×

فرزندان پدر ومادری که فوت نموده اند میتوانند از دو حقوق وظیفه استفاده نمایند

فرزندان پدر ومادری که فوت نموده اند میتوانند از دو حقوق وظیفه استفاده نمایند

فرزندان-پدر-ومادری-که-فوت-نموده-اند-میتوانند-از-دو-حقوق-وظیفه-استفاده-نمایند

وکیل


تاریخ 27/9/1379 شماره دادنامه 274 کلاسه پرونده 78/448

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب 3/11/1355 ( ماده واحده - در صورت فوت مادر وپدری که مستخدم وزارتخانه ها یا موسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، فرزندان آنان می توانند با رعایت شرایط قانونی مربوط از هر دو حقوق وظیفه ای که طبق مقررات به علت فوت پدر یامادربرقرار می شود استفاده نمایند0)) بنابراین مفاد بخشنامه مورد اعتراض در باب عدم امکان استفاد از هر دو حقوق مستمری مذکور در ماده واحده فوق الذکر در صورت احراز شرایط لازم مغایر قانون است وبنابراین مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه مزبور ابطال می شود0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

سابقه:
مرحع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شهرداری مرودشت
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 14401/44/2مورخ 21/4/78 سازمان امور اداری واستخدامی کشور0
مقدمه : شاکی طی دادخواست قدیمی اعلام داشته است ، ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب 3/11/55 مجلس اشعار می دارد، در صورت فوت پدرومادری که مستخدم وزارتخانه ها موسسات ، شرکتهای دولتی ، شهرداریها باشند فرزندان آنها می توانند با رعایت شرایط قانونی مربوط از دو حقوق وظیفه که طبق مقررات به علت فوت پدر یا مادر برقرارمی شود استفاده نمایند0 با توجه به اینکه د رمتن نظریه مودر شکایت اعلام گردیده فرزندان مستخدمین متوفی نمی توانند توامان از دو حقوق وظیفه پدر ومادر استفاده نمایند، این نظریه برخلاف نص صریح قانون می باشد، در صورتی که چنانچه دو نفر هسمر شاغل وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی ، شهرداریها باشند هرکدام در دروان اشتغال به تنهایی کسورات بازنشستگی را برابر مقررات پرداخت می نمایند تا از حقوق بازنشستگی در زمان حیات و فرزندان آنها از حقوق وظیفه وراث پس از فوت اسفتاده نمایند0
بنابراین تقاضای ابطال نظریه 14401/44/2 مورخ 21/4/1378 سازمان امور ادرای و استخدامی کشور را دارد0
مدیر کل دفتر حقوقی سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10121/53/2مورخ 31/2/1379اعلام داشته اند در صورت فوت مادر و پدری که مستخدم وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند فرزندان آنها طبق قانون پرداخت حقوق وظیفه پدر مادر بهره مند شوند به شرط آنکه مقررات مربطو از جمله تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 28آذرماه 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان ونوادگان اناث مصوب 2/10/1363 و آئین نامه اجرائی آن رعایت گردد0 فلذا به نظر این دفتر در صورت حصول مراتب مزبور پرداخت دو حقوق وظیفه بابت پدر ومادرمنعی ندارد0 هیات ع مومی دویان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با بحضور وروسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدرو رای می نماید0

نقل از روزنامه رسمی شماره 16363 مورخ شنبه پانزدهم اردیبهشت 1380

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 274

تاریخ تصویب : 1379/09/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.