×

حق آن بود که شکوائیه شاکی جهت انجام تحقیقات مقدماتی به حوزه انتظامی ارجاع می شد

حق آن بود که شکوائیه شاکی جهت انجام تحقیقات مقدماتی به حوزه انتظامی ارجاع می شد

حق-آن-بود-که-شکوائیه-شاکی-جهت-انجام-تحقیقات-مقدماتی-به-حوزه-انتظامی-ارجاع-می-شد

وکیل


شماره دادنامه : 823
تاریخ رسیدگی : 13/6/75
مرحع رسیدگی : شعبه 65 دادگاه عمومی تهران

قرار دادگاه
در خصوص شکایتهای (الف ) از همسایه اش به نام خانم (ب ) که نام خانوادگی وی را نیز نمی داند دایر به تخریب رنگ اتومبیل ( رنگ انداختن رنگ بدنه )وتخریب توری وپنجره و نیز ایجاد مزاحمت های گوناگون ، در مورد تخریب نظر به اینکه دلیل کافی برارتکاب بزه های مزبور توسط مشتکی عنه وجود ندارد و خود شاکی هم مقر است اشخاصی دیگری بنا به دستور مشارالیها اقدام کرده اند، قرار منع تعقیب صادر می شود0 همچنین در خصوص مزاحمت مانند قراردادن زباله های ساختمانی و بشکه در حیاط و کوبیدن درهای آپارتمان ، هرچند مسائل مذکور در صورت صحت مخالف مقررات عرفی و اخلاقی می باشد لیکن به علت فقد عنصر قانونی قرار منع تعقیب صادر می شود0 قرارصادره ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخاهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران است 0

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:
تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 823 مورخ 13/6/75 صادره از شعبه 65 دادگاه عمومی تهران نتیجتا" وارد است زیرا نامبرده علیه خانم (ب ) که در همسایگی وی زندگی می کند با اتهام فحاشی و تخریب وایجاد مزاحمت شکایت کرده است و قرار دادن زباله های اسختمانی و بشکه در حیاط و کوبیدن درهای آپارتمان که در دادنامه به آنها تصریح شده همگی از مصادیق ایجاد مزاحمت است و((چون حق آن بود که شکوائیه شاکی جهت انجام تحقیقات مقدماتی به حوزه انتاظمی ارجاع می شد و از مشتکی عنها نیز تحقیق به عمل می آمد و شکایت شاکی به وی تفهیم ونامبرده متوجه می شد در قبال مزاحمت هائی که برای شاکی فراهم ساخته باید جوابگو باشددرحالکیه حتی از وی کمترین تحقیقی به عمل نیامده تا هویت او در پرونده منعکس شود)) بنابه مراتب فوق دادنامه تجدیدنظرخواسته که بصورت قرار منع پیگرد صادر گردیده مستندا" به بند1 ماده 22قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و جهت ادامه رسیدگی و اهظارنظر ماهوی به دادگاه صادر کننده دادنامه تجدیدنظرخواست (شعبه 65دادگاه عمومی تهران ) اعاده می شود0 (27/10/75/7/ت /1582)

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

158

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 823

تاریخ تصویب : 1375/06/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع : حكم نهائی -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.