جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

شماره 109309/ت17149هـ2/10/1375

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/9/1375با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ( موضوع نامه شماره 1298/هـ/ب مورخ 24/6/1375 ) تصویب نمود :
ماده (2) آیین نامه اجرای بند 5ماده 13قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور – موضوع تصویبنامه شماره 8331/ت15464هـ مورخ 5/7/1374 – به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود :
« ماده 2- پرداخت سهم جانبازان و همسر و فرزندان تحت تکفل آنان با رعایت ماده (1) قانون تنظیم خانواده و جمعیت – مصوب 1372- برعهده دولت می باشد .»
معاون اول رئس جمهور – حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
15105
تاریخ تصویب :
1375/09/25
تاریخ ابلاغ :
1375/10/17
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :