جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


شماره 20901 30/1/1374

سازمان امور اداری و استخدامی
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور که در جلسه مورخ 14/1/74 ستاد پیشتیبانی برنامه تنظیم بازار و بر اساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 40214 / ت 287ه مورخ 23/7/73 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می گردد:
عبارت سازمانها و و موسساتی که در اجرای تصمیمات و سیاستهای ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار ایجاد شده یا می شوند به عنوان بند (15)به فهرست ضمیمه آئین نامه ماموریت مصوب 24/6/1352 اضافه می شود و ماموریت مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به سازمانهای مزبور با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایا از اعتبار سازمان محل ماموریت تا شش ماه بلامانع است .
تمدید مدت ماموریت در صورت نیاز موسسه محل ماموریت و رضایت مستخدم با رعایت مقررات مربوط مجاز است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14609
تاریخ تصویب :
1374/01/14
تاریخ ابلاغ :
1374/02/12
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :