جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.


شماره 22154 / ت 15028 25/2/1374
سازمان برنامه و بودجه ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/2/1374 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند « د » تبصره (7) قانون بودجه سال 1374 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ در این آیین نامه « سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی »به اختصار « سازمان » و « وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران » ، « وزارت دفاع » نامیده می شود.
ماده 2 ـ به سازمان اجازه داده می شود اعتبار موضوع بند فوق را برای تجهیز مراکز و اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه ای در پادگانها و مراکز سیار هزینه کند .
ماده 3 ـ به منظور اجرای دوره های آموزش فنی و حرفه ای ، نیروهای مسلح ، محلهای مناسبی برای اجرای برنامه های آموزشی در پادگانها فراهم نمود در اختیار سازمان قرار می دهند .
ماده 4 ـ تعیین رشته های آموزش و برگزاری آزمون پایان دوره براساس استاندارد به عهده سازمان است .
تبصره ـ در صورت موفقیت در آزمون ، به آموزش دیدگان ، براساس در جات مهارت از سوی سازمان گواهینامه ، اعطا خواهد شد .
ماده 5 ـ نصب تجهیزات مورد نیاز در پادگانهای نیروهای مسلح و ایجاد کارگاه برای اجرای دوره های آموزش فنی و حرفه ای با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح توسط سازمان انجام شده و اماکن مورد نیاز در اختیار سازمان قرار می گیرد در صورت عدم استمرار آموزش فنی و حرفه ای در هر پادگان ، کلیه تجهیزات و مواد آموزشی تهیه شده از اعتبار مزبور در اختیار سازمان قرار می گیرد .
تبصره ـ در صورت امکان ، نیروهای مسلح می توانند جهت اجرای دوره های آموزش فنی و حرفه ای ، امکانات کارگاهی و تجهیزات مورد نیاز مربوط به خود در پادگانها را در اختیار سازمان قرار دهند .
ماده 6 ـ سازمان می تواند از مراکز سیار آموزشی خود در پادگانها استفاده نماید و پس از اتمام دوره های آموزش ، آنها را به سایر محلهای مورد نظر منتقل نماید .
ماده 7 ـ سازمان می تواند با هماهنگی نیروهای مسلح و وزارت دفاع از پرسنل وظیفه نیروهای مسلح که دارای تخصص لازم برای تدریس تئوری و علمی در پادگانها استفاده نماید .
ماده 8 ـ ستاد کل نیروهای مسلح ، وزارت دفاع و سازمان موظفند مقررات این آیین نامه را به واحدهای تابع خود در سراسر کشور ابلاغ نمایند تا واحدهای مزبور همکاری لازم را برای اجرای دوره های آموزشی به عمل آورند .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14628
تاریخ تصویب :
1374/02/17
تاریخ ابلاغ :
1374/03/06
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :