جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 1969/ت 12973 ه 25/2/1374
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/2/1374 بنا به پیشنهاد شماره 06/122/162 مورخ 1/8/1372 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده (163) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  ـ مصوب 1370 ـ آیین نامه اجرایی میزان و چگونگی پرداخت هدیه ایثار یا حق از کار افتادگی موضوع ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود

ماده 1 ـ کلیه جانبازان شاغل ، بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ مصوب 1370 ـ که به صورت ثابت ، پیمانی ، خرید خدمت ، بسیجی و وظیفه به خدمت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پذیرفته شده یا به ازای میزان جانبازی مبلغی به شرح زیر به عنوان هدیه ایثار دریافت می کنند .
ـ جانبازان زیر( 25% ) جانبازی مبلغی معادل بیست و پنج (25) برابر ریالی ضربدر یکصدو پنجاه (150).
ـ جانبازان دارای بیست و شش (26%) تا (40% ) جانباز یمبلغی معادل 40 برابر ریالی ضربدر عدد 150 .
جانبازی دارای 41% تا 55% جانبازی مبلغی معادل 55 برابر ضربدر عدد 150
ـ جانبازی دارای 56% تا 70% جانبازی مبلغی برابر ضریب ریالی ضربدر عدد 150
ـ جانبازی دارای 70% جانباز ی به بالا مبلغی معادل 100 برابر ضریب ریالی ضربدر عدد 150
تبصره ـ هدیه ایثار فقط یک باز به افراد مشمول این آیین نامه پرداخت می شود و کسانی که بیش از یک بار جانباز شوند یا درصد جانبازی آنان افزایش یابد ، در صورت استفاده از مزایای این آیین نامه فقط از ما به التفاوت مربوط برخوردار می شوند .
تبصره ـ هدیه ایثار آن دسته از مشمولان این آیین نامه که در زمان تصویب مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جانباز بوده و سپس فوت کرده اند ، چنانچه از هدیه ایثار استفاده نکرده باشند به ورثه آنان پرداخت می شود .
ماده 2 ـ مرجع تشخیص جانبازان مشمول از این آیین نامه حسب مورد کمیسیونهای موضوع مواد (134) و(135) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است .
تبصره ـ افرادی که قبل از تاریخ تصویب قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بنا به تشخیص بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و سایر کمیسیونهای ذی صلاح داخلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جانبازان شناخته شده اند ، کماکان جانباز شناخته می شوند و در صورت بروز اختلاف در احکام صادر شده توسط مراجع یاد شده ، نظر کمیسیون داخلی سپاه ملاک عمل است .
ماده 3 ـ در صد جانبازی مشمولان این آیین نامه توسط کمیسیون عالی پزشکی سپاه براساس در صدها ی مقرر در آیین نامه موضوع تبصره (132) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعیین می شود .
تبصره 1 ـ در صد های جانبازی که توسط کمیسیونهای موضوع تبصره ماده (2) این آیین نامه تعیین شده اند نیز کماکان معتبر است و در صورت بروز اختلاف ، نظر کمیسیونهای داخلی سپاه ملاک عمل است
تبصره ـ در مورد مشمولان قانون سپاه شاغل در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نظر کمیسیون ذی صلاح وزارت ملاک عمل قرار می گیرد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14628
تاریخ تصویب :
1374/02/17
تاریخ ابلاغ :
1374/03/06
دستگاه اجرایی :
موضوع :