جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.


شماره 1970/ت12753 ه 25/2/1374

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/2/1374 بنا به پیشنهاد شماره 1293 /06 ـ 102 /162 مورخ 27/5/1374 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره ماده (38) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1366 تصویب نمود :
آیین نامه استخدام مربی و پرداخت حق التدریس موضوع تبصره ذیل ماده 38 قانون ارتش ـ مصوب 13/2/1368 به شرح زیر اصلاح می گردد
1 ـ در مواد (1) و (4 ) عبارت ژاندارمری و شهربانی به عبارت نیروی انتظامی اصلاح می شود
2 ـ تبصره (1) ماده (12) به شرح زیر اصلاح می شود
تبصره 1ـ هر سه (3) ساعت آموزش علمی برابر است با دو ساعت آموزش نظری مگر در مورد ساعات آموزشها ی سخت نظری توسط ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می رسد .
3 ـ در تبصره (5) ماده (12) عبارت 30 ساعت به عبارت 16 ساعت اصلاح می شود
4 ـ در تبصره ماده 17 کلمه حقوقی از عبارتهای واحد حقوقی حذف و اعداد (10) ، 1 بر روی 4 و 15 به ترتیب 16، 1، 40 اصلاح می شود .
5 ـ جدول ماده 18 به شرح پیوست اصلاح می شود
6 ـ تبصره1 ماده 18 به شرح زیر اصلاح می شود
تبصره 1 ـ ضریب ریالی واحدهای مذکور در این آیین نامه همواره معادل ضریب ریالی حقوق پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران و تغییرات بعدی آن است .
7 ـ متن ها ی زیر به عنوان تبصره های 5 و6 به ماده 18 اضافه می شوند.
تبصره 5 ـ دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا می توانند در آموزشگاهها یا هنرستانها یموضوع ردیف 9 جدول و همتراز آنها تدریس کنند حق التدریس افراد یاد شده با رعایت کلیه ضوابط مقرر در این آیین نامه در هر ساعت به ترتیب معادل 22 و 31 واحد است .
تبصره 6 ـ به کارگیری پرسنل وظیفه جهت تدریس در مراکز فرهنگی و دوره های آموزشی پیش بینی شده در این آیین نامه در خارج از ساعات اداری و پرداخت حق التدریس به آنان براساس ضوابط مقرر در این آیین نامه بلامانع است .
این قبیل پرسنل در صورتی که برای تدریس در مراکز یاد شده اختصاص یافته باشند به عنوان آموزش دهنده سازمانی و در غیر این صورت آموزش دهنده سازمانی و در غیر این صورت آموزش دهنده غیر سازمانی تلقی می شوند .
8 ـ جدول ماده 19 به شرح پیوست اصلاح می شود .
9 ـ در ماده (20) عبارت حداکثر تا(50) واحد حقوقی به عبارت حداکثر تا 100 واحد و عدد 5 به دو عدد 2 اصلاح می شود
10 تبصره زیر به ماده (20) اضافه می شود
تبصره ـ سخنرانانی که برای امور تبلیغاتی و مذهبی دعوت می شوند تابع مقررات این آیین نامه نیستند . شرایط و ضوابط مربوط به دعوت و سخنرانی و میزان حق الزحمه افراد یاد شده بین 50 تا200 واحد و برای حداکثر دو بار بر طبق دستورالعملی که به تصویب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می رسد تعیین می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14629
تاریخ تصویب :
1374/02/17
تاریخ ابلاغ :
1374/03/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :