جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره 22276 /ت 13421 ه 27/2/1374
وزارت را ه و ترابری ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/2/1374 بنا به پیشنهاد شماره 6778 / د مورخ 24/11/1372 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ دستورالعمل چگونگی اجرای قانون یاد شده در شرکت خدماتی هوایی کشو ر( آسمان ) را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ جدول تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این دستور العمل
به گروههای ورودی براساس مدرک تحصیلی به شرح زیر است :
ـ کلیه مشاغلی که حداقل لازم احراز آن تا پایان دوره ابتدایی است در گروه یک تخصیص می یابند .
ـ کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن تا پایان دوره راهنمایی است در گروه دو تخصیص می یابند .
ـ کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن دیپلم کامل متوسطه است در گروه چهار تخصیص می یابند .
ـ کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن فوق دیپلم است در گروه پنج تخصیص می یابند .
ـ کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن لیسانس است در گروه هفت تخصیص می یابند .
کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن فوق لیسانس است در گروه نه تخصیص می یابند .
ـ کلیه مشاغلی که حداقل شرایط لازم احراز آن دکتراست در گروه ده می یابند .
تبصره 1 ـ گروه ورودی مشاغل عملیاتی پرواز نسبت به دارندگان مدرک تحصیلی هم تراز دو گروه بالاتر تعیین می شود .
تبصره 2 ـ شرکت مکلف است طرحهای طبقه بندی مشاغل مربوط را براساس روشهای مورد عمل با توجه به مواد (1)و(3) نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تنظیم و پس از تصویب هیات مدیره به مرحله اجرا در آورد. هرگونه تغییر در گروههای ورودی موکول به پیشنهاد مشترک شرکت و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران است .
ماده 2 ـ ضریب افزایش سنواتی سالانه در زمان تطبیق وضع برابر سه درصد و پس از آن طبق ضوابطی که توسط شرکت تعیین می گردد سه درصد ، چهار درصد ، و پنج درصد تعیین می شود .
ماده 3 ـ میزان فوق العاده شغل مستخدمان شرکت با در نظر گرفتن نوع کار ، وظایف و مسوولیتها در مورد کادر زمینی و خدماتی پرواز بین حداقل 50% و حداکثر 120% حقوق مبنا و در مورد کادر عملیاتی پرواز ( خلبان ، کمک خلبان ، مهندس پرواز ) بین حداقل 50% و حداکثر40% حقوق مبنا تعیین می شود.
تبصره ـ فوق العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی علاوه بر فوق العاده شغل موضوع این ماده تابیست و پنج درصد حقوق مبنای آنان افزایش است .
تبصره 2 ـ فوق العاده شغل آن دسته از مستخدمانی که تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی یا آموزشی را بر عهده دارند علاوه بر موارد فوق تا25% حقوق مبنای آنان قابل افزایش است .
تبصره3 ـ فوق العاده های موضوع ماده 3 و تبصره های 1و2 آن طبق ضوابطی که توسط شرکت تنظیم و به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد پرداخت می شود .
ماده 4 ـ شرکت می تواند به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص در مورد کارد عملیاتی پرواز ( خلبان ،کمک خلبان ، مهندس پروار ) تا صدوهشتاد درصد حقوق و فوق العاده شغل و همچنین تا 20% حقوق و فوق العاده بایت سختی شرایط پرواز و در مورد کادر (متصدیان مشاغل مهندسی و فنی ) تا صد در صد حقوق و فوق العاده شغل و همچنین تا 40% حقوق و فوق العاده شغل بایت سختی شرایط کار در مورد سایر کادر زمینی همچنین کادر خدماتی پرواز تا صد در صد حقوق مبنا به عنوان فوق العاده خاص پرداخت نماید .
تبصره 1 ـ گروه عملیاتی و خدماتی پرواز معادل 20% فوق العاده یاد شده را به عنوان فوق العاده پرواز دریافت می کند .
تبصره2 ـ ضوابط پرداخت خاص براساس گروه و سری مشاغل تخصصی تعیین می شود و پس از تصویب هیات مدیره شرکت به تصویب شورای حقوق د دستمزد می رسد
ماده 5 ـ در صورتی که حقوق و مزایای مستخدمان شرکت با اجرا ی این تصویبنامه از حقوق و مزایا و فوق العاده شغل آنان قبل از تاریخ 1/1/1371 کمتر شود .ما به التفاوت تطبیق قابل پرداخت است .
ماده 6 ـ با اجرای این تصویب نامه که از تاریخ 1/1/1371 قابل اجرا می باشد سایر موارد مغایر در آیین نامه استخدامی شرکت هوایی کشور (آسمان ) ملغی و آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل استناد ماده 13 آیین نامه استخدامی یاد شده جایگزین می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14629
تاریخ تصویب :
1374/02/17
تاریخ ابلاغ :
1374/03/07
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :