جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره 61307 3/3/1374

وزارتخانه های کشاورزی ، بازرگانی ، جهاد سازندگی ، صنایع ، اقتصادی . دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که بر اساس اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 40214 / ت 287هـ تاریخ 23/7/1373 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:
ب اساس تصمیم جلسه مورخ 31/2/74 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار ارقام ارزی مندرج در جدول پیوست برای تامین کالاهای مشمول طرح مربوط به وزارتخانه های بازرگانی کشاورزی , صنایع و جهاد سازندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به موارد زیر و توضیحات ذیل جدول ها توسط بانک مرکزی گشایش اعتبار خواهد شد .
1ـ در مورد اسناد اعتباری مربوط به کالاهای جدول مذکور که اواخر سال 1373 گشایش شده و در سال 1374 وارد کشور می شوند در صورتی که آن کالاها از تعهدات سال 1374 محاسبه نخواهند شد در غیر اینصورت در سهمیه ارزی سال 74 منظور می گردد و در هر حال حفظ توان تولید و ذخیره مناسب برای اقلام مندرج در جدول های مذکور ضروری است .
2 ـ ارقام مندرج در جدول ها به شرطی تخصیص خواهند یافت که از سوی وزارتخانه تولیدی ذیربط عدم تولید آن در داخل کشور اعلام شود و یا میزان تولید داخلی جوابگوی نیاز کشور نباشد .
3ـ تنخواه استفاده شده توسط دستگاههای اجرایی در سال جاری برای واردات اقلام مشمول طرح از سهمیه ارزی مندرج در جدول ذیربط کسر خواهد شد .
4ـ گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی ذیربط و بانک مرکزی همه ماهه توسط دبیر خانه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار به اطلاع ستاد خواهد رسید .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14634
تاریخ تصویب :
1374/02/31
تاریخ ابلاغ :
1374/03/13
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت بازرگانی
وزارت صنایع
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :