جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره23298 /ت 15179 هـ 1/4/1374
سازمان تربیت در جلسه مورخ 21/3/1374 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 10274 مورخ 16/3/1374 سازمان تربیت بدنی ایران و وزارت کار امور اجتماعی و به استناد بند ( الف ) تبصره (45 ) قانون بودجه سال 1374 کل کشور ، آیین نامه اجرایی موضوع تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ سازمان تربیت و وزارت کار و امور اجتماعی می تواند اماکن و تاسیسات ورزشی مورد بهره برداری همچنین طرحها و پروژه های نیمه تمام عمرانی در اختیار خود با شرایط و مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به فروش رسانند .
ماده 2 ـ اماکن ورزشی موضوع تبصره (45) قانون بودجه سال 1374 کل کشور به تشخیص هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و حسب مورد سازمان تربیت بدنی ایران یا وزارت کار و امور اجتماعی با معرفی بالاترین مقام مسوول دستگاههای یاد شده به فروش میرسد .
مسوولیت دبیرخانه این هیات حسب مورد با سازمان تربیت بدنی ایران یا وزارت کار و امور اجتماعی است .
تبصره ـ به منظور تسریع در اجرای مفاد تبصره (45 ) قانون بودجه سال 1374 کل کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مجازند براساس درخواست سازمان تربیت بدنی ایران و وزارت اجتماعی اختیارات خود را حسب مورد به دستگاههای یاد شده واگذار کنند .
ماده 3 ـ به منظور تسریع در اجرای امر فروش اماکن مورد نظر ، هیاتهای متشکل از مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و حسب مورد مدیر کل تربیت بدنی یا مدیر کل کار و امور اجتماعی در مراکز استانها تشکیل و از طریق آنان اماکن قابل فروش موضوع تبصره (45 ) قانون بودجه سال 1374 کل کشور در استانها شناسایی و برای اخذ تصمیم نهایی هیات موضوع ماده (2) این آیین نامه حسب مورد به سازمان تربیت بدنی ایران یا وزارت کار و امور اجتماعی ارایه خواهند شد .
ماده 4 ـ در صورتی که به تشخیص هیات موضوع ماده (2) این آیین نامه فروش اماکن موضوع تبصره (45 ) قانون بودجه سال 1374 کل کشور از طریق مزایده ، لازم یا به مصلحت نباشد ، معاملات براساس ماده (83) قانون محاسبات عمومی انجام می شود .
ماده 5 ـ سازمان تربیت بدنی ایران وزارت کار و امور اجتماعی مکلفند سوابق ثبتی اماکن و تاسیسات مورد بهره برداری و طرحها و پروژه های نیمه تمام در اختیار خود که توسط هیات موضوع ماده (2) این آیین نامه قابل قبول فروش تشخیص داده شده است را از اداره ثبت محل استعلام کنند ادارات ثبت اسناد و املاک هر محل و شهرداریها موظفند استعلامات سازمان تربیت بدنی ایران و وزارت ثبتی اعم از افراد یا تفکیک و صدور مفاصا حساب خارج از نوبت عمل کنند .
ماده 6 ـ خریدار اماکن موضوع این آیین نامه می تواند بدون تغییر کار بری ورزشی موجود با کسب مجوز از سازمان تربیت بدنی یا وزارت کار وامور اجتماعی حسب مورد نسبت به استفاده از بخشی از مکان ورزشی یاد شده با اخذ مجوز کار بری خدماتی و تجاری از مراجع ذی ربط به منظور تامین قسمتی از هزینه های جاری ، نگهداری و تعمیراتی و استفاده مطلوب توسط عموم اقدام کند .
ماده 7 ـ فروش اماکن و طرحهایی که عرصه آنها موقوته سازمان ملی و عمران زمین و سازمان مراتع و جنگلبانی و سایر سازمانهاست موکول به موافقت این ادارات و ارگانها بوده و موظف هستند حداکثر تا مدت یک ماه نسبت به قطعی نمودن سند زمین اقدام لازم به عمل می آورند .
ماده 8 ـ حداقل دریافتی از خریدار در قرار داد فروش ، (10% ) بهای مورد معامله است و مابقی پس از انتقال رسمی در دفاتر اسناد رسمی دریافت می شود .
تبصره 1 ـ به لحاظ اینکه اهداف شرکتها تعاونی چند منظوره ورزشی تربیت بدنی استانها ماهیتا برای کمک به توسعه و تعالی ورزش کشور و در راستای اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی می باشد در خرید اماکن ورزشی موضوع ماده 2 این آیین نامه با ترک تشریفات از اولویت برخوردارند و مبلغ پیش دریافتی آنها 5% بهای مورد معامله است و بقیه به اقساط ده ساله وصول می شود .
تبصره ـ حداکثر تا 80% مبلغ بهای مورد معامله در صورت درخواست خریدار اعم از شرکتهای تعاونی موضوع تبصره (1) این ماده و یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگر برابر از محل تسهیلات بانکی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1374 کل کشور قابل تامین است .
ماده 9 ـ وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه باید توسط سازمان تربیت بدنی ایران و وزارت کار و امور اجتماعی به حساب مالی مربوط در خزانه واریز شود . خزانه داری کل موظف است صد در صد وجوه واریزی یاد شده را در اختیار سازمان تربیت بدنی و وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14658
تاریخ تصویب :
1374/03/21
تاریخ ابلاغ :
1374/04/13
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :