جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 3794 /ت 15157 هـ 1/4/1374

وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/3/1374 ، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند(1) قسمت الف دولت و مصرف آن در موارد معین" href="/tags/65858/قانون-وصول-برخی-از-درآمدهای-دولت-و-مصرف-آن-در-موارد-معین/" class="link">قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب 1373 ـ تصویب نمود :
وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می توانند در قبال برگزاری دوره های شبانه مبالغی به شرح زیر دریافت کنند :
میزان شهریه ( نام رشته ) شهریه ثابت
رشته های پزشکی - 120000 ریال
رشته های گروه پزشکی- 250000 ریال
(دوره کاردانی )
رشته های گروه پزشکی - 350000 ریال
(دوره کارشناسی )
شهریه متغیر برای دوره های عمومی شهریه متغیر برای واحدهای
و نظری ( به ازای هر واحد ) عملی و تخصصی ( به ازای هر واحد) 18000 ریال- 36000 الی 48000 ریال
20000 ریال- 36000 ریال
25000ریال - 48000 ریال
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14658
تاریخ تصویب :
1374/03/17
تاریخ ابلاغ :
1374/04/13
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :