جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره 3793 / ت 15180 هـ 1/ 4 /1374
وزارت مسکن و شهر سازی ـ سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 21/3/1374 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1925ـ 92/969/102 مورخ 21/3/1374 وزارت مسکن و شهر سازی و سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (44) قانون بودجه سال 1374 کل کشور ، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ عبارتهای زیر دارای تعاریف مشروح مربوط می باشند :
الف ـ حجم عملیات عمرانی : کلیه طرحهای عمرانی ملی و استانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، طرحهای عمرانی ملی سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی و آن دسته از طرحهای عمرانی ملی وزارت مسکن و شهر سازی که اجرای آنها به سازمان مذکور تفویض و اعتبار آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود .
ب ـ تخصیص اعتبار : تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب طرح که براساس پیشرفت فیزیکی به صورت در صدی از اعتبار مصوب برای اجرای عملیات در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد .
ج ـ حق الزحمه : درصدی از تخصیص اعتبار مصوب که به عنوان درآمد در اختیار واحدهای سازمانی مذکور قرار می گیرد تا براساس مفاد بودجه مصوب و آیین نامه های استخدامی ، مالی و معاملاتی خود برای هزینه های جاری ( پرسنلی ، اداری ، مدیریت و. . .) تعهد و پرداخت نمایند .
ماده 2 ـ به منظور کاهش هزینه های غیر ثابت وابسته و هزینه های سرباز در اجرای طرحهای عمرانی و تسریع در بهره برداری از ظرفیت های ساختمانی ، درصد حق الزحمه هر طرح با توجه به پراکندگی پروژه های مربوط در سطح کشور در گروههای چهارگانه در رشته ساختمان و تاسیسات به شرح زیر تعیین می شود :
T n . m n I= C . K
I = میزان مبلغ حق الزحمه .
K = ضریب مبلغ حق الزحمه با اعمال درجه پیچیدگی و سختی ساخت
T n = اعتبار مصوب هر پروژه .
C = در صد تخصیص اعتبار از اعتبار مصوب طرح .
M n = ضریب محرومیت منطقه و شرایط اقلیمی هر پروژه .
ماده 3 ـ تعیین میزان حق الزحمه طرح با اعمال درجه پیچیدگی و سختی ساخت آنها (K) براساس گروهها ی چهارگانه به شرح جدول زیر تعیین می شود :
گروه درجه پیچیدگی
1- 90/1
2- 25/2
3-75/2
4- 25/3
گروه یک شامل : اجرای طرحهای هادی روستایی ، انبارها ، اردوگاههای جهانگردی ، زمین های ورزشی در فضای باز ، محوطه سازی ، کارگاههای کوچک .
گروه دو شامل : آپارتمانها ، واحد های مسکونی ، ساختمانهای خوابگاه ، مهمانسرای کوچک و متوسط ، آسایشگاههای غیر پزشکی ، در سالنهای ورزشی سر پوشیده ساده ، خانه های بهداشت ، ساختمان پست ، پلیس ، آتش نشانی کوچک ، سالن غذا خوری ، میدان تره بار و میوه ، فروشگاههای کوچک ، پارکینگ در طبقات ساختمانهای آموزشی « کودکستان ، دبستان ، راهنمایی ، راهنمایی ، دبیرستان ، هنرستان » ساختمان ایستگاههای ساده و وسایل نقلیه زمینی .
گروه سه شامل : دانشسرا و مرکز تربیت معلم ، مجتمع های فنی و حرفه ای ، ساختمانهای اداری یا تجارت بزرگ ، نمایشگاهها ، سالن های اجتماع و کنفرانس ، ترمینال فرودگاههای داخلی ، ساختمانهای پست و پلیس و آتش نشانی بزرگ ، درمانگاه ، پلی کلینیک ، مهمانسرا ، آسایشگاههای پزشکی ، ا ستادیوم ورزشی سر پوشیده متوسط ، کتابخانه ها ، ندامتگاهها ، باشگاهها ، پناهگاهها .
گروه چهار شامل : بیمارستانها ، آزمایشگاهها ، و مراکز تحقیقاتی ، بناهای یاد بود و مساجد ترمینال فرودگاههای بین المللی ، ساختمان موزه ها و استادیومهای ورزشی سر پوشیده بزرگ .
تبصره ـ گروه طرحهایی که عناوین آنها در گروههای چهارگانه ذکر نگردیده است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود .
ماده 4 ـ ضریب محرومیت منطقه و شرایط اقلیمی آن (M n ) به میزان (50% ) ضرایب منطقه ای به ماخذ (60% ) ضرایب ساختمانی و (40% ) ضرایب تاسیساتی برای هریک از پروژه های طرح با توجه به محل آن تعیین شود .
ماده 5 ـ جمع حق الزحمه های هر طرح نباید از (5/3 % ) مبالغ هزینه شده هر طرح بیشتر شود .
ماده 6 ـ حق الزحمه هر طرح در طول سال به صورت علی الحساب خواهد بود و در پایان سال براساس هزینه های پرداخت شده هر پروژه و مفاد این آیین نامه و پراکندگی پروژه ها از محل اعتبار تخصیص یافته هر طرح تعیین و از یک طرف به حساب هزینه قطعی طرح و از طرح و از طرف دیگر به حساب در آمد های قطعی و از طرف دیگر به حساب در آمد های قطعی واحدهای سازمانی مذکور خواهد شد .
ماده 7 ـ تعیین حق الزحمه به عهده ذی ربط حسابان طرحها می باشد که با تایید روسای واحدهای سازمانی مربوط در پایان هر ماه به حساب درآمد هر سازمان نزد خزانه واریز می شود . برداشت از حسابهای مذکور در حدود بودجه مصوب مجاز خواهد بود .
ماده 8 ـ اعتبار حق الزحمه هر طرح با توجه به نوع طرح در گروههای چهارگانه مذکور تحت « هزینه جانبی طرح » در موافقتنامه منظور می شود .
ماده 9 ـ منظور نمودن هزینه های پرسنلی ، تحت عنوان خدمات قراردادی موضوع ماده (4) این آیین نامه و هزینه های جانبی شامل بند ج ماده 1 و مواد 2،3،5 ،6 ، غیر از حق الزحمه خدمات مدیریت که از بودجه عمومی دولت تامین می شود در موافقتنامه طرحهای عمرانی مشمول این آیین نامه نمی باشد .
ماده 10 ـ سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف اند فهرستی از اعتبارات مصوب طرح ، تخصیص اعتبار سالانه طرح بر حسب گروههای چهارگانه ، درجه پیچیدگی و سختی ساخت ، میزان حق الزحمه پرداختی هر طرح را تهیه و پس از تایید ذی حساب در اختیار بازرسان قانونی واحدهای سازمانی مذکور برای طرح در مجمع عمومی یا شورای عالی آنان قرار دهند .
تبصره ـ بنیاد مسکن انقلاب مکلف است گزارش عملکرد منابع دریافتی از محل طرحهای عمرانی را همراه با پیشرفت فیزیکی عملیات انجام و بودجه گزارش نماید .
ماده 13 ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین نامه با همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به تهیه و تدوین شرح خدمات مدیریت اجرایی طرحهای عمرانی و تجزیه عوامل هزینه در آن اقدام نموده و نتیجه را به هیات وزیران ارایه نماید
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14658
تاریخ تصویب :
1374/03/21
تاریخ ابلاغ :
1374/04/13
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :