جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


شماره 21453 /ت 15011 ک 30/2/1374

ریاست جمهوری ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در جلسه مورخ 4/2/1374 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران ( موضوع تصویبنامه شماره 16632 /ت 30 هـ مورخ 13/7/1373 ) و به استناد ماده 22 قانون « چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران » مصوب 7/6/1372 ـ ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند :

فصل اول ـ تعاریف
ماده 1 ـ در این تصویبنامه واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار کی رود :
1 ـ 1ـ کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
2 ـ 1 ـ منطقه : هریک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
3 ـ 1ـ سازمان : سازمان هریک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است که به موجب قانون تاسیس شده اند .
4 ـ 1 ـ قانون : قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب 7/6/1372 مجلس شورای اسلامی
5 ـ1 ـ شورای عالی : شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
6 ـ 1 ـ واحد ثبتی : مرجع ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی هر یک از سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی .
7 ـ1 ـ شعبه شرکت یا موسسه : شعبه یک شرکت یا موسسه شخص حقوقی است که در منطقه توسط یا موسسه اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا موسسه مذکور می باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس ، شرکت یا موسسه فرعی آن محسوب می شود .
8 ـ 1 ـ نماینده شرکت یا موسسه : نماینده یک شرکت یا موسسه ، شخص حقوقی است که در آن شرکت یا موسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا موسسه اختیار دهنده محسوب می شود .
فصل دوم : ایجاد و وظایف واحد ثبتی
ماده 2 ـ سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی در آن منطقه ، واحدی را به نام ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی تاسیس می کند .
ماده 3 ـ وظایف واحد ثبتی عبارتند از :
1 ـ 3 ـ ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ایرانی و خارجی
2 ـ 3 ـ ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی .
3 ـ 3 ـ ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی .
4 ـ 3 ـ ثبت دفاتر تجاری بازرگانان .
5 ـ 3 ـ پلمپ دفاتر تجاری غیر تجاری واقع در حوزه هر منطقه .
6 ـ 3 ـ ثبت بانکها و موسسات اعتباری با رعایت آیین نامه اجرایی پولی و بانکی در مناطق آزاد .
7 ـ 3 ـ ثبت شرکتهای بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد .
فصل سوم : تشریفات قانونی ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی
ماده 4 ـ هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود .
تبصره 1 ـ از تاریخ اجرای این تصویبنامه هر شرکت یا موسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات آن کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور ـ به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور ـ شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد .
تبصره 2 ـ هر شرکت یا موسسه خارجی که در تاریخ اجرای این تصویبنامه در منطقه به وسیله شعبه یا نمایندگی به فعالیتهای اقتصادی داشته باشد باید در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این تصویبنامه ثبت نماید . در غیر این صورت شرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و موسس آن در قبال اشخاص ثالث متضامناً مسوول جبران خسارت وارد شده خواهند بود .
ماده 5 ـ انواع شرکتها و موسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران موظفند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آنها قانونی باشد در هر حال تاسیس و فعالیت شرکتها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است .
ماده 6 ـ تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند ، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با ارایه مدارک و اسناد پیش بینی شده در این تصویبنامه در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسانند . در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مزبور جلوگیری خواهد نمود .
ماده 7 ـ ثبت شرکت و موسسه در منطقه با ارایه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه به عمل خواهد آمد :
1 ـ اظهار نامه ثبت .
2 ـ اساسنامه شرکت .
3 ـ صورتجلسه مجمع عمومی موسسین .
4 ـ صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره .
5 ـ گواهی بانکی از یکی از بانکهای منطقه مبنی بر تودیع حداقل 35% سرمایه نقدی .
6 ـ مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد .
تبصره ـ در مورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه و ارایه اصل اختیار نامه نمایندگی و مجوز تاسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آنها مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی ( به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور ) رعایت شده باشد ضرورت دارد ، همچنین لازم است برای ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی اظهار نامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند ثبت شرکت متبوع را به زبان فارسی نیز ضمیمه نمایند .
تبصره 2 ـ کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده 8 این تصویبنامه توسط اشخاص حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود .
تبصره 3 ـ در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق الثبت ، اقدامات مربوط یه ثبت و صدور گواهی مربوط صورت خواهد گرفت .
ماده 8 ـ اظهار نامه ثبت شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی علاوه بر قید تاریخ و امضا باید حاوی نکات زیر باشد :
1 ـ نام کامل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری و مشخصات آن .
2 ـ نوع شرکت یا موسسه و موضوع فعالیت آن .
3 ـ مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا موسسه در خارج از ایران .
4 ـ تابعیت شرکت یا موسسه .
5 ـ میزان سرمایه شرکت یا موسسه .
6 ـ آخرین بیلان مالی شرکت یا موسسه .
7 ـ مرجع ثبت ، شماره محل ( شهر و کشور ) و تا تاریخ ثبت شرکت یا موسسه در خارج از ایران .
8 ـ فعالیت مورد نظر شرکت یا موسسه جهت اشتغال در منطقه .
9 ـ سایر شعب و نمایندگی های شرکت یا موسسه در ایران و اسامی مدیران هر کدام ( درصورت تاسیس )
10 ـ اقامتگاه شرکت یا موسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت دار دریافت کننده ابلاغ ها و اخطاریه ها .
11 ـ قبولی مدیر یا مدیران شعب و نمایندگی ها ذیل مجوز تاسیس یا اختیار نامه نمایندگی موضوع تبصره (1) ماده (7) این تصویبنامه .
12 ـ نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه مدیران یا اداره کنندگان شرکت یا موسسه .
تبصره ـ نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه و تابعیت وکیل ، همچنین نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالتنامه در صورتی که اظهار نامه تقاضای ثبت به وسیله وکیل داده شده باشد تسلیم شود .
ماده 9 ـ اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و براساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه ، فعالیت می نماید . واحد ثبتی سازمان موظف است سندی مشعر بر ثبت اشخاص حقوقی یا شعبه یا نمایندگی آنها ممهور به مهر واحد ثبتی است به تقاضا کننده ثبت بدهد .
ماده 10 ـ اشخاص حقوقی مکلفند به منظور هرگونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره ، بازرسان ، صاحبان امضای مجاز ، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا مؤسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند . عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود .
ماده 11 ـ هر ذی نفعی میتواند از مندرجات پرونده های ثبتی مربوط اطلاع یافته تقاضای دریافت رونوشت مصدق نماید .
ماده 12 ـ واحد ثبتی موظف است مراتب تاسیس شرکت یا مؤسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید .
ماده 13 ـ تقاضای ثبت روزنامه علایم و اسامی تجاری ـ صنعتی و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی در منطقه به موجب اظهار نامه صورت می گیرد . و شرایط ثبت آن در واحد ثبتی طبق دستور العمل اجرایی مصوب سازمان هر منطقه خواهد بود .
ماده 14 ـ کلیه اشخاص حقیقی ایرانی که طبق قانون تجارت به امور بازرگانی در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود مدیران خود را مطابق مقررات این تصویب نامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجاری واحد ثبتی به ثبت برسانند .
ماده 15 ـ ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهار نامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی انجام می گیرد و حاوی نکات زیر می باشد به عمل می آید :
1 ـ نام و نام خانوادگی بازرگان .
2 ـ تاریخ و محل تولد ، شماره شناسنامه و محل صدور بازرگان و تصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی .
3 ـ تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگی اخذ تابعیت مزبور .
4 ـ تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور اقامت و محل اقامت اتباع خارجی .
5 ـ اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی .
6 ـ شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که به موجب بند 5 ماده 3 این تصویبنامه به عمل آمده است .
7 ـ رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد .
8 ـ سایر مشخصات تجاری بازرگانان از جمله شماره ثبت علایم تجاری کتاب رمز تجارتی و غیره .
ماده 16 ـ واحد ثبتی مکلف است پس از ثبت مفاد اظهار نامه در دفتر ثبت تجارتی ظرف حداکثر 10 روز از تاریخ تسلیم 1 نسخه امضاء شده از اظهار نامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهار کننده تسلیم نماید . و نسخه دیگر را به واحد ذی ربط در سازمان ارسال کند .
ماده 17 ـ اظهار کننده موظف است ظرف مدت یک هفته هرگونه تغییراتی را در مفاد اظهار نامه پی اظهار نامه جدیدی که در سه نسخه تنظیم می شود تهیه و به واحد ثبتی سازمان تسلیم کند تا دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی قید گردد .
ماده 18 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات این تصویبنامه به اسم خود را ثیت می نمایند . مکلفند در سر برگ اوراق تجارتی و برگ های فروش و سفارش هر نوع و هر نوع اسناد و مدارک تجارتی که به کار می برند ضمن درج عنوان تجارتی شماره ثبت خود را نیز قید نمایند .
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده 19 ـ پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص حقیقی و حقوقی طبق دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تعیین می شود . صورت گرفته و پس از امضا نماینده واحد ثبتی به مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد
ماده 20 ـ هزینه های مربوط به ثبت شرکت موسسه و تغییرات آن همچنین ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیره تجارتی به موجب دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تهیه می گردد .
ماده 21 ـ از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این تصویبنامه ، بنا به تقاضا ی سازمان ، توسط نیروی انتظامی منطقه جلوگیری به عمل خواهد آمد در هر صورت این گونه اقدامات رافع مسوولیت مدیران شرکت یا مؤسسه و اشخاص حقیقی متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود .
ماده 22 ـ دستورالعمل های اجرایی این تصویبنامه و فرمهای چاپی مربوط توسط سازمان برنامه هر منطقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این تصویبنامه تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد .
این تصویبنامه در تاریخ 24/2/1374 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14630
تاریخ تصویب :
1374/02/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی
موضوع :