جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره 24526/ت 15165 هـ تاریخ : 10/4/1374
سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخه 21 /3/1374 بنا به پیشنهاد شماره 1008/د مورخ 26/2/1374 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب 1373 ـ آیین نامه اجرایی بند «الف» ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ میزان حق الزحمه ثبت نام برحسب گروههای ورودی برای هر نفر به شرح زیر تعیین می شود :
الف ـ از داوطلبان شرکت در امتحانهای ادواری و غیر ادواری :
1 ـ برای ورود به خدمت در گروههای یک ، دو و سه معادل 1 بر روی 20 حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که در این آیین نامه به اختصار حداقل حقوق نامیده می شود .
2 ـ برای ورود به خدمت در گروههای چهار و پنج و شش معادل 1 بر روی 10 حداقل حقوق .
3 ـ برای ورود به خدمت در گروههای هفت به بالا معادل 1 بر روی 6 حداقل حقوق .
ب ـ از شرکت کنندگان در امتحان ورود به دوره های آموزشی دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که تعهد به استخدام در دستگاه دولتی مربوط داده باشند 1 بر روی 5 حداقل حقوق .
ج ـ از مستخدمان رسمی ، ثابت و عناوین مشابه برای شرکت در امتحان تغییر گروه استخدامی 1 بر روی 20 حداقل حقوق .
تبصره ـ ایثارگران انقلاب اسلامی از پرداخت 50% مبالغ مذکور دربند های «الف» و «ب» این ماده معاف می باشند .
تبصره 2 ـ در آگهی های استخدام یا دوره آموزشی موضوع این ماده ضمن تعیین دقیق مبلغ ثبت نام ، مهلت پرداخت و نام و محل مرجع دریافت کننده وجه ؛ قید می گردد نام داوطلبانی ثبت می شود که علاوه بر داشتن شرایط مقرر در آگهی استخدام یا دوره های شبانه یا دوره آموزشی ، اصل رسید پرداخت حق ثبت نام را به همراه سایر مدارک به نشانی مندرج در آگهی ارسال کنند . مرجع دریافت کننده رسید پرداخت ثبت نام پس از بررسی و اطمینان از صحت ، رسیدهای یاد شده را به خزانه داری کل ارسال می کند .
ماده 2 ـ هرگاه امتحان و مسابقه به صورت کتبی ، کتبی و شفاهی ، عملی یا ترکیبی از آنها برگزار شود ، از داوطلب فقط یک نوبت حق ثبت نام اخذ می شود .
ماده 3 ـ به منظور تمرکز وجوه دریافتی، حساب مخصوصی به نام خزانه داری کل در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و وجوه دریافتی به این حساب واریز می شود .
ماده 4 ـ هزینه های مختلفی که مناسب اجرای امتحانها یا مسابقه های استخدامی از قبیل پرداخت حق الزحمه ، خرید مواد و وسایل و انواع ماشینهای مورد نیاز یا کرایه آنها ضرورت پیدا می کند ، همچنین مربوط به تصحیح و نتیجه گیری از اوراق امتحانی و دیگر هزینه های مربوط به امتحانها ، در بودجه سالانه وزارتخانه یا موسسه های دولتی پیش بینی و از همان محل تامین می شود .
ماده 5 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، تصویب نامه شماره 6500 مورخ 16/7/1362 لغو می شود .
معاون اول رییس جمهورـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14665
تاریخ تصویب :
1374/03/21
تاریخ ابلاغ :
1374/04/21
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :