جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره 2725 /ت 15168 هـ 13/4/1374
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/4/1374 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 7357/21/1494 مورخ 9/3/1374 وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند «ز» تبصره (29) قانون بودجه سال 1374 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند مزبور را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ در این آیین نامه عبارات اختصاری زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می رود :
الف ـ قانون برنامه دوم : قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/1373
ب ـ کمیته تنظیم تعهدات ارزی : کمیته تنظیم تعهدات ارزی و تراز پرداختهای کشور و حمایت از تولیدات داخلی .
ج ـ طرح مشمول : طرح مشمول استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی در چهارچوب مقررات تبصره (29 ) قانون بودجه سال 1374 کل کشور .
د ـ دبیرخانه : دبیرخانه کمیته تنظیم تعهدات ارزی .
ماده 2 ـ کمیته تنظیم تعهدات ارزی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رییس سازمان برنامه و بودجه ، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نماینده رییس جمهور و وزیر ذیربط حسب مورد تشکیل می شود .
تبصره 1 ـ جلسات کمیته تنظیم تعهدات ارزی با حضور چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیته با موافقت سه نفر حاضر معتبر است .
ماده 3 ـ در اجرای بند «ز» تبصره (29) قانون بودجه سال 1374 کل کشور ، کمیته تعهدات ارزی موظف است ، کلیه تعهدات بالقوه ارزی را از جهت تایید یا رد ، توافق مجدد همچنین زمان بندی مجدد پرداخت و حمل پرداخت و حمل و کاهش قیمت های خرید و تبدیل بخشی از خریدها به ساخت داخلی با توجه به توان داخلی به گونه ای تنظیم نماید که ضمن تحقق بند «س » تبصره (22) قانون برنامه دوم تراز پرداختها همواره مثبت باشد .
ماده 4 ـ کمیته تنظیم تعهدات ارزی باید جدول نقدینگی ارزی پیشنهادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به گونه ای تنظیم نماید که با تعیین اولویت طرحها و سایر نیازها ، تعهدات ارزی کشور از کلیه منابع در پایان سال 1374 حداقل یک میلیارد و ششصد و چهل و یک دلار کمتر از ابتدای سال 1374 باشد . ایجاد هرگونه تعهد ارزی برای طرحهای جدید توسط سیستم بانکی کشور باید در چارچوب حدودی که کمیته تنظیم تعهدات ارزی براساس جدول نقدینگی ارزی تعیین می نماید صورت پذیرد .
ماده 5 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل هر چهار ماه یک بار در هر زمان که کمیته تنظیم ارزی اعلام نماید . صورت کلیه تعهدات بالقوه و بالفعل کشور را به کمیته مذکور ارایه نماید . تراز پرداختها کشور هر شش ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیته تنظیم تعهدات ارزی ارایه می شود .
ماده 6 ـ اولویت طرحهای موضوع تبصره (22) قانون برنامه دوم ، توسط مراجع قانونی ذی ربط تعیین خواهد شد .
تبصره ـ طرحهای بیع متقابل که هیچگونه نیازی به تضمین های دولت یا تضمین های دولت یا سیستم بانکی نداشته و یا مشارکت در آنها موجب کسر درآمد های پیش بینی شده قانونی شده نمی شود از شمول این آیین نامه مستثنا است .
ماده 7 ـ مسوولیت جمع آوری بررسی ، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل کلیه اطلاعات ، آمار و گزارشهایی که در اجرای وظایف کمیته تنظیم تعهدات ارزی لازم باشد ، همچنین تدوین گزارشها و ارایه پیشنهاد لازم در اجرای وظایف به عهده دبیرخانه خواهد بود .
ماده 8 ـ دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر تا پایان خرداد ماه 1374 تعداد و ارز بری طرحهای موضوع جداول شماره (13) و (14 ) بند (م) تبصره (22) قانون برنامه دوم را تهیه و به دبیر خانه اعلام کنند .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14669
تاریخ تصویب :
1374/04/07
تاریخ ابلاغ :
1374/04/26
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :