جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

شماره 687/ت 15014 هـ 20/4/1374
وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه
هیات وزیران در جلسه مورخ 14/4/1374 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 176/760 مورخ 26/1/1374 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره(43 ) قانون بودجه سال 1374 کل کشور آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود با استفاده از ظرفیتهای نوبت دوم شبانه و ایام تعطیلات مراکز آموزشی تحت پوشش خود، نسبت به برقراری دوره های آموزشی کوتاه مدت تقویتی و جبرانی با دریافت هزینه های آموزشی از افراد یا موسسات متقاضی اقدام کند . کلیه وجوه دریافتی از این بابت به حساب یا حسابهایی که به همین منظور نزد خزانه داری کل افتتاح خواهد شد ، واریز و رسید آن به مراکز آموزشی مربوطه تسلیم می شود .
ماده 2 ـ مراکز آموزشی با رعایت مفاد این آیین نامه و دستورالعملی که از سوی وزارت آموزش و پرورش صادر خواهد شد نسبت به برقراری دوره های آموزشی موضوع ماده (1) این آیین نامه اقدام می کند . ماده 3 ـ مبلغ بیست میلیارد ریال کل وجوه واریز شده از این بابت ، از محل اعتبار ردیف ( 503162 ) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت .
ماده 4 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور تقویت اجرای دوره های آموزشی موضوع ماده (1)این آیین نامه و تسریع در انجام امور اجرایی ، در ابتدای سال مالی 1374 معادل (20% ) اعتبار مصوب ردیف (503162 ) را به صورت تنخواه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد . تا پایان سال مالی تسویه نماید . پرداخت های بعدی منحصراً در قبال ارایه اسناد مثبته مجاز می باشد .
ماده 5 ـ موارد مصرف وجوه واریزی به شرح زیر تعیین می شود :
الف ـ تهیه مواد اولیه ، تجهیزات و وسایل و ابزار آموزشی و کمک آموزشی و تعمیر و تکمیل آنها .
ب ـ پرداخت حق التدریس مدرسان و حق الزحمه عوامل مربوط که توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین می شود.
ج ـ پرداخت هزینه سوخت ، آب ، برق و ارتباطات .
د ـ سایر هزینه های مرتبط به منظور ارتقای کیفی آموزشها .
ماده 6 ـ کلیه اموال و تاسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این آیین نامه خریداری یا ایجاد می شود . جزو اموال دولتی محسوب می شود .
ماده 7 ـ مراکز آموزشی در صورتی می توانند اقدام به برگزاری دوره های آموزش رسمی در طول دوره یا سال تحصیلی نشود .
ماده 8 ـ ذی حسابی وزارت آموزش و پرورش مکلف است وجوه دریافتی از این بابت را براساس دستور وزیر آموزش و پرورش یا مقام مجاز از طرف وی مستقیماً و یا از طریق ذی حسابی ادارات آموزش و پرورش استانها به حساب بانکی ادارات کل آموزش و پرورش واریز کند .
تبصره 2 ـ وزیر آموزش و پرورش یا مقام مجاز از طرف وی میتواند حداکثر 15% از وجوه دریافتی را به صورت متمرکز هزینه کند .
ماده 9 ـ ادارات کل آموزش و پرورش مکلفند اسناد هزینه و مانده وجوه مصرف نشده موضوع ماده (8) این آیین نامه را در پایان سال مالی به ذی حسابی مربوط تحویل دهند و برگ دریافت کنند .
ماده 10 ـ آموزشکده های فنی و مراکز تربیت فنی مشمول این آیین نامه و تابع مقررات مالی خود خواهند بود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
14671
تاریخ تصویب :
1374/04/14
تاریخ ابلاغ :
1374/04/29
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :