جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 5314/ت 14993 هـ 2/5/1374
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/3/1374 بنا به پیشنهاد شماره 1904 مورخ 4/3/1374 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به اسناد ماده (10 ) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب 1373 ـ ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داوری مورد تعهد بیمه خدمات درمانی را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 ـ بیمه شدگان در انتخاب پزشک معالج خود اعم از پزشک عمومی و یا متخصص مخیر هستند و می توانند به هر یک از پزشکان طرف قرارداد سازمان بیمه خدمات درمانی و یا شرکت بیمه گر مراجعه کنند . کلیه پزشکان پرونده پزشکی تشکیل دهند و عند اللزوم مطالب آنرا برای سایر پزشکان ارسال کنند .
تبصره ـ ضوابط مربوط به نحوه تشکیل پرونده پزشکی و انجام معاینات شامل شرح حال ، معاینه کامل فیزیکی و به روز رسانی پرونده پزشکی با توجه به خدمات پزشکی دریافت شده در فاصله معاینات قبلی و فعلی و آزمایشهایی که به همراه معاینات لازم است انجام شود ، همچنین ضوابط مربوط به بستری کردن بیماران و نحوه ارسال اطلاعات به پزشک مورد نظر بیمه شده هنگام ترخیص از بیمارستان ، توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می شود .
ماده 2 ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می تواند در دو استان کشور روش ارجاع را به نحوی که بیمه شده بتواند یک پزشک ـ اعم از متخصص یا عمومی ـ را به عنوان پزشک خانواده انتخاب و در ابتدا به پزشک یاد شده مراجعه کند و سپس براساس تشخیص وی پزشک متخصص مراجعه نماید ، به اجرا در آورد .
ماده 3 ـ پزشک عمومی در صورت لزوم برای رسیدن به تشخیص ، دستور انجام خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی و تهیه داروهای مورد تعهد نظام بیمه خدمات درمانی را صادر می کند و در مواردی که نیاز به آزمایش یا معاینات تخصصی باشد ، بیمار را به پزشک متخصص ـ بدون ذکر نام ـ ارجاع می دهد . پرداخت ویزیت پزشک متخصص و هزینه آزمایشهای تخصصی ، رادیولوژی و داروهای تجویز شده مورد تعهد نظام بیمه خدمات درمانی با احتساب فرانشیز مصوب به عهده سازمان بیمه گر است .
ماده 4 ـ خدمات مورد نیاز بیماران اورژانسی که در مراکز بهداشتی ـ درمانی و اورژانسهای بیمارستانهای دولتی و خصوصی باید ارایه شود ، جزو تعهدات بیمه خدمات درمانی است و واحدهای یاد شده مکلفند ضمن ارایه خدمات بیمه شدگان صورت حساب تنظیمی را با احتساب فرانشیز پرداختی برای سازمانهای بیمه گر و یک نسخه از صورت خدمات درمانی ارایه شده را به درخواست بیمه شده برای پزشک مورد نظر بیمه شده ارسال کنند .
تبصره ـ تشخیص موارد اورژانس از نظر پرداخت هزینه های درمانی با پزشک معتمد است .
ماده 5 ـ فهرست تفکیکی خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی و دارو های مورد تعهد نظام بیمه خدمات درمانی به شرح جدول پیوست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است هر سال فهرست تفکیکی خدمات یاد شده و مورد بازنگری قرار دهد و با همکاری سازمان برنامه و بودجه افزایش بار مالکی خدمات را محاسبه و به شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور ارایه کند . تا در صورت تایید جهت تصویب نهایی حق سرانه برای هیئت وزیران ارسال شود .
ماده 6 ـ کلیه خدمات پزشکی بستری که تا پایان سال 1373 جزء تعهدات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت بوده و ارایه می شده است جزء تعهدات بیمه خدمات درمانی است .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14679
تاریخ تصویب :
1374/03/24
تاریخ ابلاغ :
1374/05/09
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :