جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره 5324 /ت 14993 هـ 2/5/1374
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
هیات وزیران در جلسه مورخ 10 /3/1374 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی و به استناد بندهای 3 و 4 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب 1373 ـ دستورالعمل تعیین سهم بیمه خدمات درمانی روستاییان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به شرح زیر تصویب نمود :

1 ـ میزان سهم مشارکت حق بیمه سرانه خدمات در مورد صاحبان حرف و مشاغل آزاد مساوی با هفت و نیم درصد درآمد ماهانه ( خانواده شهری ) تقسیم بر تعداد خانوار و در مورد روستاییان چهار درصد در آمد ماهانه تقسیم بر تعداد عایله خانوار تعیین می شود .
تبصره 1 ـ چنانچه رقم ناشی از محاسبه فوق از حق سرانه مصوب شهری یا روستایی ( که به توجه به ماده (12) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ، چهل درصد حق سرانه تعیین شده شهرنشینان است ) کمتر باشد . مابه التفاوت ت.سط دولت به سازمان بیمه گر پرداخت می شود .چنانچه رقم حاصل از بند یک این تصویبنامه مساوی یا بیشتر از رقم مصوب باشد ، بیمه تمام شده تمامی سرانه تعیین شده را خواهد پرداخت .
تبصره 2 ـ حداکثر تعداد عایله هر خانوار ـ همانند کارکنان دولت ـ که مشمول دریافت ما به التفاوت توسط دولت می شود پنج نفر ( بیمه شده اصلی ، همسر و سه فرزند وی ) است .
2 ـ سازمان بیمه خدمات درمانی کشور موظف است کلیه افراد خویش فرما و روستایی متقاضی بیمه همگانی را بر اساس مفاد این تصویبنامه بیمه کند .
3 ـ تا زمانی که دستورالعمل جدید در هر صورت به موقع اجرا گذاشته نشده است دستور العمل مصوب سال قبل اجرا می شود .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
14679
تاریخ تصویب :
1374/03/10
تاریخ ابلاغ :
1374/05/09
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :