جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 19/7480
شماره دادنامه : 514/25
تاریخ رسیدگی : 1/9/1372
فرجامخواه : 1.آقای ((الف ))2.بانو((ب ))
فرجامخوانده : آقای ((ج ))ولایتا"ازطرف ((س ))و((ش ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 72/239 صادره ازشعبه 1 دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : درتاریخ 1/9/71تجدیدنظرخواهان به طرفیت تجدید دادخواستی به خواسته بطلان عقدبیع مورخه 1/9/69مقوم به مبلغ 2100000 ریال تقدیم وبه استنادسندعادی 1/8/69 وماده 410قانون مدنی تقاضای رسیدگی نموده اند.خوانده درجلسه دادرسی اظهارداشته است که به دفعات وجوهی دریافت نموده اندو تسویه نامه داده اندو ادعای ایشان راجع به بند6 قراردادصحیح نیست ودراین بندقیدشده است که مراتب مانع انجام معامله نخواهد شد.دادگاه قرار رجوع به اصل قراردادراصادرنموده است . درتاریخ 1/4/72اصل قراردادملاحظه وپس ازختم مذاکرات پایان دادرسی اعلام وچنین انشاء رای شده است :(...دربند ج ...برای پایان کار ساختمان و تحویل به خوانده مدت 10 ماه معین گردیده است که خود متمم وتکمیل کننده قسمت ششم ازبند ب قراردادنامه تلقی می گردد و به عبارتی دیگر اسباب انتفاء مورد استناد خواهانها در دادخواست می باشد.درثانی بند2ماده 233که یکی ازموارد استنادی خواهانهااست مع افارق ازدعوی معنون بوده وشرط مجهولی حادث نیست تاموجبات جهل به عوضین رافراهم آورد.نهایتا"بند6 اعلامی خواهانهامصداق قانونی خیارشرط را نداردتابه فرض معین نبودن فسادشرط وبیع رافراهم آورد بنائا" علی هذاادعای خواهان مقرون ومحمول به صحت تشخیص داده نشده وحکم به رد دعوی خواهانها صادر می گردد...)که منتهی به تجدیدنظر خواهی شده است .اعتراض این است که به قسمت ((ب ))بند 6قراردادتوجه کافی نشده است وبند 2ماده 233قانون مدنی هم کاملا" منطبق برمورد است . اعتراضنامه عینا" شور قرائت می گردد.هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای ...عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
((بسمه تعالی . باالتفات به قرارداد مستند دعوی وجهات و دلایل مورد تقاضای تجدیدنظرو لحاظ سایر محتویات پرونده ایراد واعتراض موجه ومستدلی که موثردرنقض دادنامه باشدبه عمل نیامده است ولذا دادنامه موصوف نتیجتا" خالی ازاشکال است ابرام می گردد.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
84
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
514
تاریخ تصویب :
1372/09/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :