جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 229/5750
شماره دادنامه : 1583/9
تاریخ رسیدگی : 19/12/1370
تجدیدنظرخواهان : ((الف ))و((ب ))باوکالت آقای ((ج ))
تجدیدنظرخوانده : آقای د))باوکالت ((ه ))
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 2609/11/69 صادره ازدادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه نهم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : درتاریخ 26/8/63 آقایان ((س ))و((الف ))و((ب )) باوکالت ((ج ))وبه طرفیت آقای ((د)) مبادرت به تقدیم دادخواست و طرح دعوی نموده وتوضیح داده اند خوانده چهارقطعه زمین در...به اسامی ...زمین وباغ وخانه سراملکی موروثی موکلین موضوع پلاکهای 8 و19 و21 و 26 و 32 و 37 و41 فرعی ازهشت اصلی ...رابه موجب اجاره نامه عادی مورخ 18/3/40 به مدت پنج سال اجاره نموده که صحت مفاداجاره به گواهی سه تن ازمعتمدان محلی رسیده است وکل زمین رابه باغ تبدیل ودرآن درختان مثمروغیرمثمرغرس نموده است چون ازسال 1345بعد ازاقتضای موعد اجاره اجورمعوقه برذمه مستاجرباقی مانده است تقاضای ارجاع امربه کارشناس جهت تعیین اجورمعوقه وسپس صدورحکم به پرداخت اجورمعوقه ازسال 1345 تا1363 مقوم به مبلغ 250000 ریال وخلع ید از اراضی مورداجاره مقوم به مبلغ 250000 ریال رادارد. خوانده به شرح لوایح ثبت شده به شماره های ...وصورتجلسه دادرسی مورخ 29/8/64 و با اخذ گواهی ازدادگاه ارائه نامه شماره 2314918/10/63 اداره کشاورزی شهرستان ...درمقام پاسخ به دعوی مطروحه اظهارنموده که ملک متعلق به خواهانهامی باشدوآقای ((س ))دایی من است وآقایان ((الف ))و((ب ))پسردایی من می باشندوسنداجاره خواهانهاراقبول دارم وچهار قطعه زمین موصوف به پلاکهای مذکوردردادخواست طبق اجاره نامه سال 1340 دراجاره سند واداره کشاورزی واصلاحات ارضی طبق قانون به نام اینجانب آماربرداری نموده وبنده مالک زمینهای نامبرده هستم واین زمینهاقبل ازاجاره کردن بنده هشتادسال درتصرف پدرم بوده وبعدازپدرم مدت چهل سال درتصرف بنده می باشد بنابراین قبل ازقانون اصلاحات ارضی ایشان مالک وبنده مستاجربودم ولی ازروزی که مهندسین مربوطه مرامالک شناخته بنده مالک شدم وطبق گواهی شماره ...اداره کشاورزی خواهانهافاقدهرگونه حق وحقوقی معرفی شده اند و این اراضی موردادعای خواهانها زاید برهشتادسال به شهادت تمام اهالی بلوک ...تحت تصرفات زارعانه مالکانه مرحوم پدرم ((ت ))بوده وبعدازفوت آن مرحوم درید بنده بود و بافرزندانم عمران وآبادی و قلمکاری وزرع نمودیم خواهان ازاهالی قریه ...اجدادا"به عنوان زارع صاحب نسق مقادیرزیادی ازاراضی قریه مزبوررامالک هستند ولی درقریه ...که محل سکونت اجدادی بنده است هیچ گونه مالکیتی وتصرفی نداشته وندارندوخواهانهااسنادی دایربه مالکیت ارائه نداده اند و دعوی آنان مشمول مرورزمان بوده ولی قدمت تملکات وتصرفات بنده محرزاست .استدعای صدورحکم بربطلان وادعای خواهانهارادارم .
نامه شماره 2314918/10/63 اداره کشاورزی شهرستان ...حاکی است که شش دانگ پلاکهای 19 فرعی به مساحت سه ری و32 فرعی به مساحت سه ری و 37 فرعی به مساحت سه ری و41فرعی به مساحت 5/1 ری واقع درقریه ...به عنوان زارع صاحب نسق به نام آقای ((د))فرزند((ت )) منظورگردیده است وادراه ثبت اسناد واملاک ...به موجب وارده شماره 281818/1/64خودونیزنامه شماره ...اعلام نموده که آقایان ((س ))و((ک )) به موجب یک فقراظهارنامه ثبتی وارده به شماره ...نسبت به شش دانگ یک باب خانه شماره 8 و شش قطعه زمین به شماره های ...فرعی واقعات درقریه ...پلاک 8اصلی حوزه ثبتی ...جزءدهستان ...بالمناصفه وبالسویه و الاشاعه درخواست ثبت نمودند.آگهی نوبتی وتجدیدی منتشر و تجدید حدودبدو قیدطول ومتراژ وتهیه نقشه انجام گردیده است .ضمنا"جریان قبلا"طی شماره 115578/5/48به اداره اصلاحات ارضی وتعاون روستایی ... اعلام گردیده است .وکیل خواهان طی لایحه ثبت شده به شماره 265147/8/64 ودرجلسات دادرسی اظهارنموده که گواهی شماره ...اداره کشاورزی ک ه خوانده رازارع صاحب نسق دانسته باواقعیت منطق نیست زیرا رقبات نامبرده کلا"به صورت باغ درآمده واصولا"درآن کشت وگندم وجوصورت نگرفته تاعنوان زراعت درآن مصداق پیدا کند و به همین جهت عدم زراعت برای خوانده سند مالکیت اصلاحات ارضی صادرنشده است وبه تحقیق ومعاینه محلی استنادمی نماید وبرای گواهی ثبت اسناد کلیه پلاکهای مذکوردرمالکیت موکلین است وگواهی اداره اصلاحات ارضی که معنای زراعت ازآن مستفاد می شود ورقبات مورد تصرف خوانده باغ می باشدبه مالکیت موکلین خدشه واردنمی کند فلذاپلاکهای ...ونیزچهار پلاک مندرج درگواهی اصلاحات ارضی به شماره های ...درتصرف غاصبانه خوانده است .دادگاه درجلسه 29/8/64 قرارمعانیه وتحقیق محلی صادر نموده که ازگواهان خوانده درخصوص ادعای خوانده درموردآبادکردن پلاکهای موردادعاتوسط خود وپدرش ونیزایجاد باغ مثمرتحقیق گردد. درجریان دادرسی احدازخواهانهابه نام آقای ((س ))فوت نموده وپنج نفر ورثه اش که به جوجب برگ انحصاروراثت معرفی شده اندبه دادرسی دعوت شده اند.وکیل خواهان درجلسه دادرسی مورخ 8/8/68 وسیله اجرای قرارهارافراهم نموده وخوانده دردادگاه حاضرنشده وقرارهای معانیه وتحقیق محلی بدون حضورخوانده اجراءگردیده ومحل توسط عضو مجری قرارمعانیه شده وازپنج قطعه زمین کروکی تهیه گردیده وازسه نفرشهودخواهانهااستماع شهادت گردیده است .
دونفرازشهودتعرفه شده بعدازادای شهادت به شرح نامه های ثبت شده به شماره های ...اعلام کرده اندکه درروزاجرای قرارچون بی سوادبوده اند نمی دانندراجع به گواهی آنان چه نوشته اند ولی خدایی می دانند بیش ازهشتادسال است که این زمینهادردست ((د))وپدرش ((ت ))بوده و هست وآقایان ((س ))و((الف ))درآن حقوقی نداشته وندارندواگرحالیه آباداست ازدسترنج وحاصل زحمات ((د))می باشد.درجلسه دادرسی 20/11/69 وکیل خواهانهااظهارنموده که درمعانیه وتحقیق محلی وجود درختان مثمروغیرمثمردال برمالکیت موکلین ومستاجربودن خوانده داردوطبق بند یک ماده سه قانون اصلاحات ارضی باغات وقلمستانهاکه عرصه و اعیان متعلق به مالک باشدباحقابه معموله آن درمالکیت مالک باقی خواهدماند.وکیل خوانده طبق گواهی اداره کشاورزی خواهانهارامالک ندانسته وچون ایجاد باغ توسط موکلش شده موضوع راخارج ازمستثنیات قانونی اصلاحات ارضی تلقی وملک رابه مالکیت موکل مستقرکردند دعوی خواهانهاسالبه به انتفای موضوع می باشد وسرانجام دادگاه درهمین جلسه مبادرت به صدوررای شماره 20609/11/69 کرده که رای مزبور درتاریخ 25/12/69 به وکیل دو نفرازخواهانهاابلاغ گردیده لکن به خواهانهای دیگرکه وراث مرحوم ((س ))هستندابلاغ نشده است .آقای ((ج )) وکیل آقایان ((الف ))و((ب ))درتاریخ 5/1/70 نسبت به دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده وآقای ((ه))وکیل خوانده به موجب لایحه دفاعی مورخ 29/7/70 پیوست لایحه ثبت شده به شماره 132/39/70 به اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه پاسخ داده است .دادگاه صادرکننده حکم به شرح دستورمورخ 29/7/70 با بقاءبه عقیده خود پرونده رابه دیوان عالی ارسال نمودکه پس از وصول به این شعبه ارجاع گردید.لایحه اعتراضی تجدیدنظرخواه ولایحه جوابیه تجدیدنظرخوانده پس ازطرح پرونده وانجام مشاوره قرائت خواهدشد.هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای ...عضوممیز واوراق مشاوره نموده چنین رای می دهند: ((بسمه تعالی .اعتراض وکیل دونفرخواهانها به دادنامه تجدیدنظر خواسته به قدرالسهم واردمی باشد زیرا
اولا" - با توجه به اینکه دونفر ازوراث مرحوم ((ک ))به اسامی بانوان ((ن ))(دختر)و((م ))((عیال دائمی )) در تقدیم دادخواست واقامه دعوی دخالت ننموده اند دادگاه می بایست حکم خود رامقید به قدرالسهم خواهانهامی نمود
ثانیا"- باتوجه به اینکه خوانده اظهارنموده به موجب اجاره نامه عادی و مورد استناد مستاجر بوده واداره کشاورزی واصلاحات ارضی طبق قانون به نام وی آماربرداری نموده واو رامالک شناخته اند درحالی که نامه شماره 2314918/10/63 اداره کشاورزی وشهرستان ...علی رغم اظهارات خوانده صریح درمالکیت وی نبوده وابهام واجمال داردبنابراین دادگاه باید علاوه برملاحظه پرونده اصلاحات ارضی از مامور باسابقه وذیصلاح اداره کشاورزی آمل توضیحات لازم درباب ادعای مالکیت خوانده به استناد اجرای مقررات اصلاحات ارضی واینکه خوانده در اجرای کدامیک ازمراحل و قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مالک پلاکهای 19 و 32 و 37 و 41 گردیده ونیز درخصوص چگونگی مشمول شدن ومالکیت وی واینکه تاکنون سندرسمی انتقال صادر نگردیده اخذگردد و مواد لازم ازپرونده اصلاحات ارضی استخراج و در صورتمجلس نوشته شود
ثالثا"- باتوجه به اینکه وکیل خواهان در برگ دادخواست زمینهای موضوع دعوی را چهارقطعه معین نموده لکن شماره پلاکهای ثبتی آن راهفت شماره اعلام داشته وازطرفی هم درنامه شماره 2314918/10/63 اداره کشاورزی شهرستان ...خوانده فقط درچهار پلاک 19و32و37و41زارع صاحب نسق معرفی گردیده است که بااین ترتیب تکلیف سه پلاک دیگربه شماره های 8و21و26 معلوم نشد و دادگاه به طور کلی ومطلق رای صادرکرده است وباتوجه به اینکه درصورتمجلس معاینه محلی و کروکی پیوست آن پنج قطعه زمین معاینه و ترسیم گردیده ونتیجتا" تعدادقطعات زمین دربرگ دادخواست ودرصورتمجلس معاینه محلی مطابقت نداشته وباشماره پلاکهاکه هفت عدد می باشد متفاوت است که دراین خصوص اخذتوضیح ازوکیل خواهانهاوارجاع امربه کارشناس (با توجه و ملاحظه پرونده ثبتی واصحلاحات ارضی توسط کارشناس )جهت رفع ابهام ضروری به نظر می رسد.
فلذابنابه جهات مذکوردادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به قدرالسهم دونفرتجدیدنظرخواه صحیح نبوده ونقض می گرددورسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک ...محول می شود.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
85
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1583
تاریخ تصویب :
1370/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :