جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 13/127606/6.2576/7480
شماره دادنامه : 578و577 و576/25
تاریخ رسیدگی : 22/9/1372
فرجامخواه : آقای ((الف ))باوکالت آقایان ((ب ))و((ج ))
فرجامخوانده : آقای ((د))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 12111112113/3/72 شعبه 1 دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده : درتاریخ 31/3/66تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدید نظر خوانده دادخواستی به خواسته الزام به تخلیه جریب ملک وباغ واقع در...وپرداخت مبلغ 933000 ریال اجاره معوقه تقدیم وبه استنادقرار دادودرفقره سند رسمی واستشهادیه تقاضای رسیدگی نموده است .آقای ((ه))به وکالت ازخوانده واردشده است .ازطرف دیگردرتاریخ ...آقای (س ))به وکالت ازتجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده دادخواستی به خواسته تحویل دادن پنج جریب زمین واتاق وسالن مرغداری مقوم به مبلغ 200000 ریال والزام وتحویل دادن اشیاءولوازم مرغداری مقوم به مبلغ 100000 ریال ومطالبه واجرت المثل پنج جریب زمین مورد بحث ازسال 64 لغایت این تاریخ به مبلغ 500000 ریال تقدیم وبه استناد پرونده مذکوردربالا وتامین دلیل ومعانیه وتحقیق محلی تقاضای رسیدگی نموده است .
وازطرفی درتاریخ 15/6/66 آقای ((ه)) به وکالت آزآقایان ((ک )) و ((گ ))به طرفیت تجدیدنظرخواه تحت عنوان تقابل دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 1000000 ریالی علی الحساب متقابلا"درپرونده 66/391ق 8 ازبابت کارکردزراعی زمین پلاک 33اصلی ...که فعلا"مبلغ 50ریال تمبر ابطال می گرددوتعیین کارکردطبق نظریه کارشناس تقدیم وبه استناد پرونده دعوی اصلی ورسیدهاواستشهادیه واظهارنظرکارشناس ومعاینه و بازجویی محل تقاضای رسیدگی نموده است .سرانجام هرسه پرونده ضمیمه یکدیگرشده است .دادگاه قرارهای معاینه وتحقیق محلی صادره رادر تاریخهای 20/8/68 و9/12/68 اجراوسپس قرارارجاع به کارشناس صادر واسقراعا" اقدام به انتخاب کارشناس شده و پس ازتحصیل نظریه کتبی کارشناس واخطاریک هفته ای درتاریخ 5/2/70 شعبه 8 دادگاه حقوقی 2 بااشاره به اینکه کارشناس کارکردزراعی زمین مورددعوی را مبلغ 2500000 ریال تعیین کرده است به اعتبارصلاحیت دادگاه حقوقی یک ... قرارعدم صلاحیت صادرکرده است وشعبه اول دادگاه اخیرالذکر دستور تکمیل پرونده هاراداده است وآقای ((ن )) به وکالت ازآقای ((د)) واردشده است وبعدا" قراراخذتوضیح ازکارشناس صادرگردیده است . و متعاقبا"قراراخذتوضیح ازطرفین نیزصادرشده است .سرانجام درتاریخ 1/4/71 پایان رسیدگی اعلام وچنین انشاءنظریه گردیده است :
(...جهت رسیدگی به ادعاقرارمعاینه وتحقیق محلی باجلب نظرکارشناس صادروکارشناس قطعه اول 50جریبی را منطبق باسند...ابتیاعی خواهان اعلام وحدود آن را...ومعادل 50جریب اعلام نموده و قطعه دوم را جزو اراضی حیات شش دانگ قریه ...اعلام نموده باتوجه به صورتمجلس که پنج جریب زمین وسالن واتاق مرغداری راجزء قطعه 50جریبی معلوم وتوصیف نموده است وباتوجه به اینکه خواهان اصلی درجلسه مورخ 22/8/1370 نسبت به مازاد50جریب اعلام نموده که 25جریب ملکی اینجانب را((ت )) اجاره داده است که خودقرینه ای برعدم تحویل این مقدار به خوانده اصلی است .نیز نظربه صورتمجلس تامین دلیل مضبوط در پرونده و نیز معاینه وتحقیق محلی که مویدمالکیت خواهان براتاق وسالن مرغداری واشیاءآن عبارتندازباسکول وحدیده ولوازم آبخوری وتانکرآب می باشد بنائا"علی هذا درخصوص ادعای خواهان اصلی اولا"بااثبات اینکه 50جریب زمین قریه ...و با حدود مندرجه دفوق به خوانده اصلی تحویل شده و اینکه این قطعه مشتمل برپنج جریب واتاق وسالن مرغداری است و اینکه مدت اجاره منقضی شده وموضوع تصرفات خوانده منطبق است باسندابتیاعی خواهان لذامستندا"به ماده 494 قانون مدنی عقیده برتخلیه و تحویل 50جریب زمین به شرح نظریه کارشناس واتاق وسالن ومرغداری وباسکول وحدیده ولوازم آبخوری وتانکرآب درحق خواهان داردنیز با توجه به اینکه خوانده درمیزان مال الاجاره مناقشه ای ندارد و مدیونیت خود راازسال 64پذیرفته بنابراین تازمان تقدیم دادخواست 381/66مجموعا" مبلغ 874960 ریال بابت اجرت المثل درحق خواهان عقیده برمحکومیت خوانده اصلی دارد.درخصوص مطالبه کارکرد نظربه اینکه کارشناس منتخب ارزش کارکردخوانده اصلی رابه قرارجریبی 000/50ریال تعیین واعتراض موثری نسبت به آن نگردیده عقیده بر محکومیت خواهان اصلی خوانده متقابل به پرداخت مبلغ 2500000ریال درحق خواهان تقابل دارد.سایر ادعای خواهان تقابل برمطالبه پول موتور و برق وغیره و نیزبنابه ادعای خواهان اصلی موجه به نظر نمی رسدعقیده به رد دارد...)متعاقبا" درتاریخ 12/3/71به وقت فوق العاده براساس نظریه مزبور انشاء رای شده که منتهی به تجدیدنظرخواهی گردیده است .اعتراض این است که موکل هرگز اقراربه تحویل ندادن 25 جریب ننموده است و کارشناسی هم نقص داشته وپاسخ مثبت منجز نبوده است وبه اقرارنامه قاطع خوانده بر تحویل گرفتن 75جریب واظهارات مطلعین وجه نشده است وتنها دررابطه با50جریب رای مثبت صادرگردیده وبقیه رد شده است که جای تعجب است . اعتراضنامه عینا"هنگام شور قرائت می گردد.هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای ...عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی .باتذکراینکه تجدیدنظرخواهی ناظراست به آن قسمت از دعوی تجدیدنظرخواه موضوع سند رسمی 2629812/12/51 ضمن دادنامه شماره ...محکوم به رداعلام گردیده است .با لحاظ محتویات پرونده بر این قسمت ازدادنامه به جهات آتی اشکال وارداست 1.موردانتقال سند رسمی موصوف به تجدیدنظرخواه موردتاییدثبت محل درپاسخ به استعلام قرارگرفته ودرقرارداد عادی اجاره مورخ 2/9/63نیز جزو مورداجاره بوده که به امضاءتجدیدنظرخوانده رسیده است .2.تجدیدنظرخوانده هیچ گونه دلیل قانونی در ارتباط بااجاره ادعایی با((ت ))به دادگاه نداده است 3.تجدیدنظرخواه درارتباط با اظهارات منتسب به خود ضمن صورتجلسه 22/8/70مدعی است آنچه وی در صورتجلسه مزبور توضیح داده صحیحا"درصورتجلسه نقل نگردیده و برداشت دادگاه ازآن با گفته وی مطابقت ندارد.تقدیم دادخواست و مدافعات مکرر در جریان دادرسی و اعتراض به نظریه دادگاه می تواندقرینه برصحت این ادعاباشد.به هر حال توضیح مذکوربااخذتوضیح ازنامبرده برای رفع ابهام ومشخص بودن اظهارات ضرورت داشته است 4.دلیلی بر صوری بودن قید این قسمت در قرارداد عادی اجاره ابراز نشده است 5.باتوجه به آن قسمت از پلاک موضوع سندیادشده که ذیل سندبه عنوان اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی استنادگردیده لازم بوده بااستعلام ازثبت وتحقیق کافی میزان باقیمانده و موردانتقال دقیقا"باتعیین اینکه یک حبه معادل چند جریب و چند قفیزمی باشدروشن گردد و با لحاظ نظریه کارشناس راجع به قسمت دوم مورد تصرف تجدید درخوانده مورد ادعا مورد بررسی قرارگیرد وکم و کیف آن روشن شود.علی هذابانقض این قسمت از دادنامه موصوف رسیدگی به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک ...محول می گردد.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
85
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
578
تاریخ تصویب :
1372/09/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :