جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 9/13/7659
شماره دادنامه : 105/13
تاریخ رسیدگی : 27/2/73
فرجامخواه : آقای ((الف ))باوکالت ((ب ))
فرجامخوانده : ((ج ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 21349/6/72صادره ازشعبه اول دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 13دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده :درتاریخ 4/12/71آقای ((الف ))باوکالت آقای ((ب )) دادخواستی به طرفیت آقای (ج ))به خواسته صدورحکم تخلیه باغ چای به مساحت حدودپانزده جریب دارای پلاک ...واقع در...ومطالبه اجرت المثل سالهای 70 الی 71 هرسال مبلغ یک میلیون وپنجاه هزارریال جمعا"دو میلیون ویکصد هزارریال به دادگاه حقوقی یک ...تقدیم وضمن آن توضیح داده موکل مالک یک هکتارونیم باغ چای مذکورمی باشدکه فتوکپی سند مالکیت پیوست می باشد.طبق توافق شفاهی باغ مرقوم رابرای مدت یک سال ازقرارسالی یکصدوپنجاه هزارتومان به وی واگذارنموده ودر سال 1360 برای گرفتن دفترچه ازسازمان چای سندی به شماره ...تنظیم شده فتوکپی آن نیزضمیمه است خوانده اجرت المثل سالهای اخیررا پرداخت نکرده است .باتوجه به اینکه مدت اجاره منقضی شده تقاضای رسیدگی وصدورحکم تخلیه بااحتساب اجرت المثل دوسال عنداللزم باکسب نظرکارشناس رانموده است .دادگاه برای 9/6/72 تعیین وقت کرده برای این جلسه وکیل خواهان حاضرشد خوانده حاضرنشده وآقای ((ه)) وکیل دادگستری باتقدیم وکالتنامه ازطرف خوانده لایحه فرستاده وضمن آن دفاع کرده است .
خواسته خواهان تخلیه به لحاظ انقضاءمدت اجاره ومطالبه اجرت المثل است درصورتی که چنین رابطه ای وجود ندارد وسندابرازی خواهان نیز دلالت براین امرندارد زیرا نه مدت اجاره درسند قیدشده ونه میزان اجاره بهایی تعیین شده وصرف ادعای خواهان به اینکه شفاهی اجاره منهقدکردندفاقددلیل است وخواهان به شرح سند ابرازی کلیه امتیازات وحقوقات خودراکما"وکیفا"به موکل واگذارنموده است .مفهوم اینگونه واگذاریهابرپایه انتقال قطعی ویاصلح می باشدکه ازعقودلازم می باشد وبین طرفین لازم الرعایه است ودرعقد صلح عوض نیزجایز نمی باشد.باتوجه به قیدکلمات امتیازات وحقوقات درمتن اقرارنامه فوق الذکربدین معنااست آنچه حقوق درماده 29 قانون مدنی ذکرشده اعم ازعین ومنفعت وحق انتفاع وغیره به موکل وگذارگردید وخواهان مسلوب الاختیاردر ملک خودشده است وبرطبق ماده 757 قانون مدنی خواهان صلح بلاعوض نموده است ومدت وشرایطی نیزدرسندمنظور نشده حکایت ازانتقال قطعی ملک به موکل رادارد وتقاضای محکومیت خواهان را نموده است .وکیل خواهان توضیح داده سند تنظیمی صرفا"براین منظوربوده که خوانده برای اخذدفترچه به سازمان چای مراجعه کند و مدافعات وکیل خوانده موجه نیست زیراهرکس ملکی دراختیاردیگری قرارمی دهدبایستی اجرت آن رادریافت کند و موکل ملک رامجانی دراختیارخوانده قرارنداده و تقاضای رسیدگی وصدورحکم رانموده است .دادگاه پس ازاستماع مدافعات وکیل خواهان ختم رسیدگی رااعلام کرده وبه موجب رای شماره 21349/6/72 خلاصتا"چنین رای داده است :درخصوص دعوی آقای ((الف ))باوکالت آقای ((ب ))به طرفیت آقای ((ج ))باوکالت ((ه))به خواسته تخلیه یک قطعه باغ چای به مساحت پانزده جریب پلاک ...واجرت المثل دوساله نظربه اینکه عمل ومبنای تقدیم دادخواست سند رسمی شماره 182991/7/60 می باشدومفادسندمذکورمبین وجود رابطه استیجاری نیست و نمی تواند به عنوان سند اجاره تلقی شود و از طرفی صدور حکم تخلیه و ایداع اجور مستلزم وجود رابطه استیجاری فیمابین خواهان و خوانده می باشدکه در مانحن فیه چنین رابطه ای وجودندارد لذابنابه مراتب دعوی به کیفیت مطروحه فاقدموقعیت قانونی بوده حکم به رد آن صادرواعلام می گردد. ازاین رای تقاضای رسیدگی تجدیدنظرشده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده است .
اینک هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل است .باتوجه به محتویات پرونده ودادخواست تجدیدنظروانجام مشاوره به شرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید:
((بسمه تعالی .تجدیدنظرخواهی وکیل آقای ((الف ))بردادنامه شماره 21349/6/72 دادگاه حقوقی یک ...باتوجه به محتویات پرونده و استدلال دادگاه علی الاصول واردبه نظرنمی رسدومثبت عدم رعایت موازین شرعی ازناحیه دادگاه نیست ونظربه مستندات ابرازی خواهان دررابطه حقوقی طرفین که دلیلی براستیجاری بودن این رابطه ابرازنشده دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته بنابه مراتب رای صادره به استنادبند 2 ماده 5 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها قرار رد دعوی تلقی ونتیجتا"ابرام می شود.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
85
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
105
تاریخ تصویب :
1373/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :