جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1023/6857
شماره دادنامه : 195/23
تاریخ رسیدگی : 15/4/72
تجدیدنظرخواه : آقای ((الف ))
تجدیدنظرخوانده : آقای ((ب ))
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 18393/8/71 صادره از شعبه 17 دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 23دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده :درتاریخ 1/4/68آقای ((الف ))دادخواستی علیه آقای ((ب ))به خواسته مطالبه طلب و ابطال سند مقوم پنج میلیون تومان به دادگاههای حقوقی یک ...تقدیم نموده رسیدگی به شعبه 17 دادگاه حقوقی یک ...ارجاع شده وتوضیح داده است به استنادسندرسمی شماره ... دفتراسنادرسمی شماره ...موردوکالت انجام کلیه امورساختمانی پلاک ... بخش ده ...که پروانه ساختمانی آن تحت شماره ...ازشهرداری منطقه ... صادرگردیده است 1.برابرشرکت نامه مورخ 2/9/66که در12 ماده تنظیم گردیده 2.برابرسند4شرکت نامه آقای ((الف ))نسبت به یک سوم و آقای محمودزمانی دوسوم می برند3.((ب ))ازتاریخ تنظیم قرارداد خلف وعده نموده بدون بدون مشورت واطلاع قبلی ازاینجانب خودسرانه منزل مسکونی رابه نام خودش به ثبت رسانده است 4این موضوع می رساندضمن کلاهبرداری بدون اجازه من که سهم درشرکت دارم ملک راکلا"به نام خودنموده است و گویا استعلامیه ای درتاریخ 6/5/67درمحل تنظیم گردیده آقایان ((ت )) و((پ ))و((ث ))گواهی نموده اندکه آقای ((ب ))برای حل اختلاف حاضرنگردیده لکن اینجانب حاضربوده ام 5.درتاریخ 18/3/68به دادسرای ناحیه 3... شکایت شده که پرونده طی شماره ت /1/205 دایره تحقیق مطرح رسیدگی است .در خاتمه تقاضای صدورحکم براساس خواسته نموده است در تاریخ 20/8/68آقای ((ب ))دادخواستی علیه آقای ((الف ))به خواسته فسخ (تایید فسخ )مشارکت نامه مورخ 2/9/66 و ملغی الاثرکردن آن درخصوص احداث واحدمسکونی ودعوی متقابل درپرونده کلاسه 68/140شعبه 17 دادگاه حقوقی یک ...به شعبه مزبورتقدیم نموده وتوضیح داده است درتاریخ 2/9/66 قرارداد مشارکتی تنظیم شده که مبادرت به احداث 8 واحدمسکونی در پلاک ثبتی ...نماییم .زمین مذکورکه به صورت خانه نیمه تمام بوده است توسط اینجانب خریداری شده بودو وجه آن پرداخت گردیده بود پروانه ساختمانی اخذ وفروشنده ملک خانم انوشه ...باحضوردردفترخانه 272... وکالتنامه جامعی به اینجانب داده تاپس ازرفع معاذیر قانونی ملک رابه نام خودم بنمایم (وکالتنامه رسمی شماره 1874914/8/66متعاقبا" به منظورانجام عملیات مربوط به کارهای ساختمان ومراجعه به شهرداری وسازمانهای زیربط جهت گرفتن سهمیه های کالاو وکالتنامه ای رامنفردا" و متفقا" به اینجانب و آقای ((الف ))اعطا کرد)علت ورود ایشان در وکالتنامه قولهایی بودکه ایشان بابت همکاری داده واعلام کرده با توجه به آشنایی به مسائل ساختمانی بسیاری ازمشکلات را می تواندحل کندوهمین در غایت موجب انعقاد قرارداد مشارکت مورخ 2/9/66گردید. درقراردادمشارکت آقای ((الف ))متعهد شده بدوا" مبلغ یازده میلیون ریال نقدا"پرداخت نمایدوبقیه قسط خودراتاسقف سی میلیون ریال با احتساب سهم مربوط به وام دریافتی ظرف سه ماه پس از احداث سقف و ستونهاوتیغه بندی داخلی تکمیل نماید.متاسفانه نانمبرده مکررا" و طی اخطارهای مکرر ازپرداخت مبالغ مذکور استنکاف نموده جمعا" طی دفعات متعدد فقط مبلغ 9میلیون ریال نموده که به سقف تعهد اولیه نیز نمی رسد.مراتب مذکور را کرارا" به ایشان اظهار داشته حتی در صورتحسابهای فیمابین که هرسه ماه یاشش ماه یک بارتنظیم می گردید به امضاء می رسیدبه ایشان تذکرداده شدوایشان کسر پرداختیهارا با امضاء ذیل این صورتجلسات تاییدنموده ند ولی نه تنها درمورد کسری پرداختها اقدامی ننموده اند حسب تعهدات مندرج در مشارکت نامه در امور مربوط به ساختمان وبنای آن وتدارک بقیه مصالح ونظارت وسرکشی برآن هیچگونه فعالیتی ننموده وعملی انجام ندادند علی هذا اینجانب نظربه تعهداتی که دراین رابطه به دیگران داشتم به ناچارباعنایت به اختیارات قانونی وکالتنامه هابه تنهایی عملیات ساختمانی رابا تمام مشکلات آن پیگیری نمودم و طی موارد متعدد مراتب عدم انجام تعهدات را به ایشان گوشزد نمودم ازجمله اظهاریه های ،شماره ...بود که با اخطاریه آخری سرانجام اعلام فسخ قرارداد بوده است .اینجانب علاوه بر مراتب مذکور راطی دوفقره تلگراف به ایشان اعلام نموده و دلایل فسخ راکه مربوط به عدم همکاری ایشان بوده است اعلام نموده ام همه اقدامات بلاجواب مانده وناگهان ایشان مبادرت به تقدیم دادخواست نموده که به کلاسه 68/140درآن شعبه ثبت است تقاضای صدورحکم برطبق خواسته بادرنظرگرفتن کلیه خسارات نموده است . دادگاه باتعیین وقت رسیدگی ودعوت طرفین پرونده های کلاسه ...به ضمیمه وتوام موردرسیدگی واقع شدوپس ازاستماع اظهارات آقای ((الف ))در جلسه مورخ 29/8/68 دادگاه دستورمطالبه پرونده مورداستنادبه کلاسه 48/205مطروحه دردادیای ناحیه 2دادسرای ...راصادروجلسه مورخ 17/2/69 دادگاه به لحاظ انجام مذاکرات اصلاحی تجدیدفتوکپی حکم کیفری صادره به شماره 28786/3/69که به موجب آن آقای ((ب ))فرزندعلی به اتهام مال غیردرپرونده کلاسه 68/2380 شعبه 161 دادگاه کیفری 2به تحمل دو سال حبس وپنج ضربه شلاق تعزیری محکومیت حاصل کرده است دادگاه مجددا"طرفین رابرای رسیدگی دعوت نموده است .درجلسه مورخ 2/7/69 دادگاه اظهارات طرفین رااستماع نموده آقای ((ب ))درجلسه مزبوراظهار داشت که آپارتمانهاکه ده دستگاه است تکمیل وتفکیک کردم شش دستگاه آن رافروختم .رونوشت سندهارابعدا"تقدیم می دارم .ازحکم کیفری تجدید نظرخواهی کرده ام موضوع درشعبه 131 کیفری یک مطرح است وکلاسه آن 69/485 می باشد دادگاه پرونده استنادی 69/485 کیفری رامطالبه و طرفین درجلسه مورخ 7/11/69 دادگاه تقاضای ارجاع امربه داوری نموده اندوبرای تعیین داوراختصاصی خوداستمهال نموده اند.دادگاه جریان ثبتی ملک راازاداره ثبت استعلام کرده وباتودیع خسارت احتمالی آقای ((الف ))درخواست بازداشت ملک رانموده اندآقای مهندس ((د))با دستمزدچهل هزارریال به سمت کارشناس انتخاب شدتاملک رامعانیه و قیمت ملک راتعیین نمایند.پس ازوصول نظریه کارشناس دادگاه قرار توقیف قطعات 6و7 و9صورتمجلس تفکیکی شماره ...مربوط به پلاک ثبتی ...بخش ده ...راتاپایان دادرسی صادرنموده است .سپس آقای ((ب )) آقای ((ج ))رابه سمت داوراختصاصی خودتعیین وآقای ((الف ))آقای ((ه))را به سمت داوراختصاصی خودتعیین ومعرفی نموده اند.سپس دادگاه آقای ((س ))راازبین سه نفراستقراع به سمت سرداورتعیین وهرسه نفرداور قبولی خودرااعلام نموده اندسپس اقدام به تشکیل جلسه وتنظیم صورتجلسه گردش کارواقدامات انجام شده نموده اندرای اکثریت داوران که مشتمل برنظریه آقای ((ج ))داورآقای ((ب ))وآقای ((س ))سرداورمی باشدبه این شرح است : (درپرونده های کلاسه ...موضوع اختلافات فیمابین آقایان ((الف ))و ((ب ))به شرح مندرج درمحتویات پروندهاوگردش کارمورخ 26/4/70 مستنبط ازمقررات مبحث شرکت (ماده 571 به بعد قانون مدنی )وآراء وفتاری مسلم فقهاوحقوقدانان این است که برای تحقق شرکت اعم ازاختیاری و قهری اشاعه درمالکیت جوهرشرکت است وآنچه درهردوقسم ضروری به نظر می رسدامتزاج موضوع حقوق شرکاءاست به نحوی که تمیزملک هریک از دیگری ممکن نباشد(ترجمه تحریرالوسیله جلددوم صفحه 586 مساله 7 امام خمینی (ره ))بنابراین مورخ 2/9/66منعقدبین طرفین دعوی که از طرف آنان مسامحتا"به نام شرکت نامه باقراردادمشارکت و امثال آن نامیده شده فاقدجوهرشرکت است واین قراردادباتوجه به قبول واستناد طرفین بایدجزءقراردادهای مشمول مادتین 10 و 219قانون مدنی تلقی ونیسبت به آن اتخاذتصمیم نمود.موضوع اختلاف فیمابین طرفین عبارت ازسرمایه گذاری قراردادی آنان برای احداث بنادرقطعه زمین پلاک ... بخش ...است که قبلا"به موجب قراردادعادی بدون تاریخ به وسیله خانم انوشه ...به آقای ((ب ))فروخته شده وحسب اقراربانوی فروشنده کلیه بهای آن ازمشارالیه دریافت گردیده ودراین قراردادبه وکالتنامه شماره 2874914/8/66 نیزاشاره شده که بانوانوشه نسبت به قطعه زمین مذکوروکالت تام الاختیاربه آقای ((ب ))تفویض کرده بوده بااین همه برابرسندرسمی انتقال قطعی شماره 2782123/4/67دفتراسنادرسمی شماره 308...بانوانوشه شخصا"تمامی عرصه واعیان شش دانگ پلاک مذکوررابه آقای ((ب ))و((الف ))فقط اموراداری وبه اصطلاح عرفی وکالت کاری آنان تفویض شده است ولاغیر.درمورداقلام پرداختی آقای ((الف ))بابررسی اسنادموجودملاحظه شدکه خلاصه حساب مورخ 20/12/66به امضای طرفین متداعیین آخرین رقم پرداختی مشارالیه رامبلغ نه میلیون ریال بابت تعهدات خود قید نموده بااین عبارت که هنوزدومیلیون ریال نپرداخته ومنظورازاین جمله این است که آقای (الف ))برابرقرارداد مورخ 2/9/66 متعهدبوده که مبلغ یازده میلیون ریال نقدا"بپردازد که تاتاریخ 20/12/66مبلغ نه میلیون ریال ازاین رقم پرداخت گردیده وخلاصه حساب به امضای طرفین رسیده وموردتایید داوران قرارگرفته است .النهایه داورآقای ((الف ))موضوع دومیلیون ریال وجه بانکی شماره ...آقای ...رانیزجزومبالغ پرداختی آقای ((الف ))محاسبه می نمایدکه باتوجه به عدم امضای ظهرچک واثرنقل وانتقال وجه این چک به آقای ((الف ))وازطریق ایشان به آقای ((ب ))نمی توان این اقلام راجزواقلام پرداختی آقای ((الف ))منظورومحاسبه نمود.
همچنین موضوع چک ...آقای ((ب ))که بدون تاریخ در یدآقای ((الف ))است باتوجه به عبارت مندرج درمتن آن قیدگردیده دروجه آقای ((الف ))بابت بدهی دستی وباتوجه به ارسال اظهارنامه ...وملاحظه تاریخ چکهاماقبل ومابعدآن که هردو دراردیبهشت ماه 1366وحدودهفت ماه قبل ازقرارداد مختلف فیه بود وارتباط منطقی وعقلی بین وجه چک مذکور و قرارداد مورخ 2/9/69وجود نداردگذشته ازآنکه اطلاق کلمه چک به آن خلاف تعریف ماده 311قانون تجارت مصوب 1311می باشد دلیل قاطع دیگری که پرداخت وجهی پس ازصدور و تایید خلاصه حساب مورخ 20/12/62را اثبات نماید بدست نیامد.صورتجلسات وتعهدات طرفین درجریان دعوی کیفری صرفنظر از وجود یا عدم اکراه آقای ((ب ))که هیئت داوران ازآن فارغ است به صراحت قسمت اخیرتعهد مورخ 4/2/69درپرونده کیفری کلاسه 2380شعبه 161 کیفری 2...وشرط مندرج درذیل آن موضوعا" منتفی است زیرا قرار بر این بوده که درصورت عدم انتقال قطعی پرونده به جای خودباقی خواهد ماندو...که وجود پرونده های موضوع داوری دلیل برعدم اعتبار تعهد مذکوراست .باتوجه به مراتب بااستعانت ازخداوند حکیم دراجرای داوری نامه مورخ 12/3/70آقای ((ب ))فرزندعلی خوانده پرونده کلاسه 68/140 محکوم است شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه 7 تفکیکی صورتمجلس تفکیکی شماره 151831/7/68ثبت مربوطه رابه انضمام یک باب انباری شماره 8درتراززیرهمکف ساختمان احداثی درپلاک ...بخش ...وبقدرالسهم ازعرصه ومشاعات ومشترکات برابرقانون تملک آپارتمانهابه آقای ((الف )) درقبال وجوه دریافتی به موجب قراردادمورخ 2/9/66انتقال قطعی دهد و وام بانکی اختصاص یافته به آپارتمان مذکور درقبال تعهدبازپرداخت اقساط وهزینه های مربوط به آقای ((الف ))منتقل نماید.همچنین امتیاز وحق اشتراک و ودایع مربوط به انشعاب آب وبرق مربوط به آپارتمان مذکورنیزبه نحومعمول جزءموردانتقال خواهد بود.دعوی آقای ((الف )) نسبت به مازادآنچه که موردحکم داوران قرارگرفت به لحاظ عدم اجرای تعهدات وفقد دلیل شرعی وقانونی محکوم به رداست ودعوی آقای ((ب )) غیرموجه ومحکوم به رداست نسبت به بقیه خواسته وی نیز بااعلام رد دعوی خواهان اصلی نسبت به مازاد موضوعا"منتفی است .
داوراختصاصی آقای ((الف ))ضمن اعلام اینکه مهندس راه وساختمان است وآقای مهندس ((ش ))درمحاسبه خوداشتباه کرده وایشان باانتخاب آقای ((س ))به عنوان کارشناس اقدام کرده وضمن برشمردن اشتباهات ایشان واینکه سرداوراجازه اظهارنظر وحتی محاسبه وبرآورد را در جلسات از اینجانب سلب نمودندبابرشمردن هزینه های انجام شده ونحوه حیاط سازی وغیره واینکه آقای ((ب ))تعهداتی که داشتندانجام نداده اند باتوجه به آراء صادره ازدادگاههای کیفری یک و دو و برله آقای ((الف ))محق بودن آقای ((الف ))رامحرزتشخیص واظهارامیدواری نموده که مشارالیه به حقوق حقه و قانونی خودبرسد.رای داوران به طرفین ابلاغ می شود. آقای ((الف ))ضمن ارسال لایحه مفصلی در 8صفحه اعلام کرده نظر و رای داوران بدون توجه به رای لازم الاتباع دادگاه کیفری ومحتویات پرونده های کیفری وحقوقی و اظهارات و اقاریر خوانده دعوی وکیل ایشان وبدون التفات به گواهی گواهان صادرشده وبرخلاف قوانین موجدحق وحق موجود وخارج ازداوری بوده تقاضای صدورحکم بربطلان رای داوران نموده است . پس ازثبت لایحه مزبوردادگاه درتاریخ 8/8/70ختم رسیدگی را اعلام و پس ازکسب نظرآقای مشاورچنین اظهارنظرکرده است :حدود داوری به دو خواسته است به عبارت دیگرداوران سرانجام درتصمیم نهایی خودمی باید اعلام نمایندکه کدامیک از دعاوی ثابت است هرچند داوران به موجب صدرماده 657 قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی و رای تابع اصول محاکمه نیستند لکن به حکم قسمت اخیر همین ماده باید شرایط قرار داوری را رعایت نمایند.در رای داوران این قسمت مورد توجه قرار نگرفته و رای مذکورتلویحا"نسبت به مطلبی است که موضوع داوری نبوده و رد صورتی که دادگاه در داوری نامه تنظیمی اعلام می کرد(استحقاق خواهان اصلی ومیزان استحقاق وی در آپارتمانهای مورد دعوی معین گردد)در این صورت رای داوران می توانست منطبق بامطلب و خواسته و حدودداوری باشد و حال آنکه دردادخواستهاوتعیین خواسته هاودرداوری نامه چنین موردی مطرح نگردیده وازنظرماهیت درمعرفی شرکت مدنی گفته اندشرکت یکی ازعقود معین است که همراه بااشاعه درحق مالکیت ایجادمی گردد.مالکیتهای جزءاصالت خودراازدست می دهندودریک مالکیت مشترک ادغام می شودومالکیت خصوصی ومیتقل هریک ازشرکاءبه مالکیت اشتراکی دریکدیگرتبدیل می گردندوحق هریک منتشردرمجموع موجودخواهدبود. به شرح مستند دعوی درپرونده 68/418 درصدرمستند عادی مرقوم (شراکت نامه )قید شده است ودرسطردوم عبارت بهای آن به مبلغ ...ریال ازوجوه مشترک پرداخت گردیده است عبارت مذکورحاکی ازخرید زمین از محل وجوه مشترک است .ثمن معامله توسط طرفین پرداخت شده وسهم هر ازخریداران از زمین ابتیاعی مفروزومشخص نیست بند 3 مستند مذکور شرکاءرابانام معرفی می کند که باعدم افرازدرزمین مذکورقهرا"اتحاد مالکیت واشاعه بایدمطرح باشد.ماده 571 قانون مدنی به ماهیت شرکت توجه کرده است وبه اسباب آن اشاره ندارد وجوهرشرکت رااشاعه در مالکیت معرفی می کندوحکم دیگری نسبت به مالکیت طرفین درزمین مورد معامله که درمستند دعوی معرفی شده جاری نخواهدبودواین حالت اشاعه درزمین مذکورصرف نظرازاینکه طرفین یایکی ازطرفین تعهدات بعدی خودراانجام داده یاندهند به قوت خودباقی است واستنکاف هریک از شرکاءازپرداخت هزینه بعدی یاخودداری ازانجام تعهدات نیزحالت اشاعه رازایل نمی کندوارکان این اشاعه وشرکت منطبق بانظام قانون مدنی وپیروی ازحقوق امامیه ،حق مالکیت هریک ازآنان درزمین ابتیاعی به قدرالسهم است .تصمیم به فعالیت واحداث ساختمان اززمین ملک مشاع ازناحیه طرفین اتخاذشده است چگونگی اداره وتقسیم سود و زیان به تناسب سهم شرکاءمبین شده است وقراردادمذکورعقدی است معوض وتملیکی ورضایی اختلاطی است ازیک مبادله و سرانجام عقدی است مستمر که تا زمان انحلال شرکت حقوق وتعهدات شرکاءباقی است وانحلال آن تابع حکم ماده 589 قانون مدنی است وموردی برای فسخ ازناحیه یک طرف موجود نیست .طرفین نیزهردواظهار واصراردرانعقاد شرکت داندوشریک شده اند وبدیهی است که عقدشرکت نیز می تواند مشمول ماده 219قانون مدنی باشد که بااوصاف مرقوم به نظردادگاه مستند دعوی قرارداد شرکت است .در نظر داوران در این مورد به لحاظ عدم انطباق نظریه باقانون قابل پذیرش نیست .ثالثا"داوران بدون توجه به مدلول صدرماده 658 قانون آیین دادرسی مدنی بدون ماخذ قانون وصرفا"به موجب قراردادآقای ((ب )) رامحکوم به انتقال یک دستگاه آپارتمان مفروزمشخص کرده اند(ظاهرا" میزان هزینه کل آپارتمانهاومیزان وجه پرداختی آقای ((الف ))ونسبت آن موردتوجه بوده است )که صرف همین اظهارنظر خودمبین پذیرش داوران دراستحقاق خواهان پرونده اصلی به قدرالسهم است لکن چگونگی قرار گرفتن این حق خواهان درآپارتمان منفک ومعین در رای داوران تعیین نشده است وعلت عدم اشاعه همین قدرالسهم درکل آپارتمانهابه صورت اشاعه نیزدر رای مذکور معلوم نگردیده است .به عبارت دیگر داوران قرارداد طرفین رابه لحاط عدمم وجود جوهرشرکت تلقی نکرده اند لکن سرانجام حق یک ازطرفین را حق عینی نسبت به مال مشترک شناخته اند و منشاءوماخذومیزان رانیزذکرنکرده اندوصاحب حق رانیزدارای اختیار درانتخاب ندانسته اند نتیجتا"رای داوران به شرح فوق خارج ازحدود داوری وبه خلاف قانون موجدحق به خصوص ماده 575 قانون مدنی است و به نظردادگاه رای مذکور به استناد بند یک و صدر بند 2 ماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی حکم مقرردرماده 666قانون مذکور ناظر به ماده 665 قانون یادشده اساسا"باطل وغیرقابل اجراست و رسیدگی به اصل دعوی متوقف خواهدبود.پس ازابلاغ نظریه و وصول اعتراض پرونده به دیوان عالی کشورارسال وبه این شعبه ارجاع شده است .هیئت شعبه پس ازبررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره 2363/2/71 چنین رای داده است :
((اعتراض خاصی که دراین مرحله موردتوجه واقع شودازطرف معترض به عمل نیامده است .بالحاظ اوراق پرونده ومستندات دعوی واینکه به موجب فتوکپی اوراق مستخرجه ازپرونده کیفری آقای ((ب ))صرحا"اقرار به تعلق سه واحد از آپارتمانهای احداثی به آقای ((الف ))نموده و آقای ((الف ))نموده وآقای ((ج ))وکیل آقای ((ب ))درپرونده کیفری که بعدا" به سمت داوراختصاصی او تعیین ودرصدوررای داوری شرکت داشته کرارا" به موجب لوایح تقدیمی به وجودقراردادمشارکت دراحداث آپارتمانها بین طرفین دعوی تاکیدنموده است .بنابه مراتب باتوجه به اوراق پرونده کیفری واینکه آقای ((ب ))به علت انتقال مال غیرمحکومیت کیفری حاصل نموده ،برنظریه دادگاه که اشعاربه ابطال رای داوران (اکثریت )دارد وصحیحا"ومستدلا"صادرگردیده اشکالی ملحوظ نیست .نظریه مزبور تایید می شودوپرونده برای اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود.))
دادگاه پس ازوصول پرونده وقت احتیاطی مندرج در پرونده رابه وقت دادرسی تبدیل وطرفین رابرای ادامه دادرسی واستماع اظهارات داوران دعوت وداوران نیزبرای ادای توضیح در خصوص کیفیت رای صادره دعوت می شوند.پس از تشکیل جلسه دادرسی واستماع اظهارات داوران وطرفین وملاحظه لایحه طرفین وکسب نظر آقای مشاورختم رسیدگی را اعلام وشرح دعاوی مطروحه چنین رای داده است :به اعتقاد دادگاه باتنظیم صورتمجلس مورخ 7/11/69طرفین باآگاهی به آنچه که قبلا"بین آنهاجریان داشته و حتی باتوجه به مرحله دادرسی کیفری درحقیقت از تاریخ مزبور که توافق به حل وفصل موضوع ازطریق داوری نموده اندمفادصورتجلسه مذکور جایگزین همان قراردادمحسوب می گرددکه می توانستنددرخارج ازدادگاه بین خودتنظیم نمایند.به عارت دیگرپس ازتنظیم صورتجلسه مذکور در توافق طرفین مفادهمین صورتجلسه به عنوان قراردادی که درآن داوری هم بایدبه وظیفه قانونی خود عمل می نمودند.دادگاه اعتقاد داردکه هیئت داوران ازناحیه طرفین اختیارصدور رای سازش هم داشته اندولو اینکه آقای ((ب ))و وکیل وی درپرونده کیفری یادرجای دیگربه دفعات اقرار به وجود شرکتی بین خود وآقای ((الف ))هم نموده باشد چون در تاریخ موخر برآن اقرارلااقل از نظر خود نسبت به همین امرهم تصور اختلافی نموده اندکه برمبنای این تصوراقدام به طرح دادخواستی تحت عنوان فسخ مشارکت نامه مورخ 2/9/66 کرده وآقای ((الف ))به شرح صورتمجلس مورخ 29/8/68 صراحتا"خواسته خود را ابطال سند دو دانگ مشاع ازشش دانگ عرصه اعیان پلاک ثبتی ...والزام خوانده به انتقال دو دانگ ازشش دانگ پلاک مذکور رانموده اند.دادگاه ضمن شرحی دراطراف کیفیت ارجاع امربه داوری نتیجه گرفته که داوران ازحدوداختیارات خارج نشده و اضافه نموده درصورتی که داوران نسبت به اینکه آقای ((الف ))حق داشته ازکل پلاک ثبتی مورد بحث نسبت به دو دانگ از شش دانگ پلاک موردنظر درخواست ابطال سند مالکیت متعلق به آقای ((ب )) را می نمایدا ظهارنظرمی نمودند ویا به صدور رای دراین خصوص اقدام می نمودند درآن صورت رای اکثریت داوران صراحتا"برخلاف قوانین موجد حق محسوب می گردید زیرامحتویات پرونده نشان دهنده آن می باشد که لااقل در تاریخی که طرفین توافق نموده اندکه به اختلافات آنها از طریق داوری رسیدگی وحل وفصل شود.دیگرملکی با مشخصات پلاک ثبتی ...وجود خارجی نداشته بلکه پس ازاینکه بااخذ پروانه ساختمانی بر روی قطعه زمین پلاک فوق تعداد ده فقره آپارتمان احداث شده منتهی به تنظیم صورتمجلس تفکیکی گردد وهر واحد آپارتمان با پلاک ثبتی جدید مشخص شده وتعدادهفت باب ازآپارتمانهای ده واحدی هم باتنظیم سندرسمی انتقال درحق افراد دیگری قرارگرفته وآن اشخاص دخالتی دردادرسی نداشته اندولذاهیئت داوری نمی توانسته اظهارنظربه امری نماید که نتیجه آن اظهارنظرتعدی ویادخالت درحق یاحقوق اشخاص باشد که جزء طرفین پرونده های مطروحه دراین شعبه نبوده اند.بنابه مراتب با عنایت به مواردمنعکس درفوق وبادرنظرگرفتن اینکه به اعتقاددادگاه رای اکثریت هیئت داوری مشمول هیچ یک از شقوق مندرج درماده 665 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده وفاقد اشکال قانونی است بنابراین اعتراض به عمل آمده نسبت به رای موردنظرغیرواردتشخیص وحکم به رد آن وتاییدرای اکثریت هیئت داوران صادرواعلام می گردد.ازرای صادره پس ازابلاغ آن آقای ((الف ))تجدیدنظرخواهی کرده رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است .دادخواست ولایحه ضمیمه آن وپاسخ تجدیدنظرخوانده موقع مشاوره قرائت خواهدشد.
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدو پس ازقرائت اوراق پرونده و گزارش عضوممیزمشاوره نموده چنین رای می دهد:
((اشکالات زیربردادنامه تجدیدنظرخواسته واردوحکم مزبور مخدوش است 1.برطبق ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو که در زمان صدورحکم تجدیدنظرخواسته لازم الاجرابوده بعدازاینکه دادگاه اقدام به صدورنظریه نمودپرونده رابه دیوان عالی کشورمی فرستددر صورتی که نظریه دادگاه موردتاییدقرارنگیرددادگاه برطبق نظر خود رای میدهد.مفهوم مخالف مفادماده مرقوم این است که درصورتیکه نظریه دادگاه موردتاییددیوان عالی کشور قرارگرفت دادگاه می بایستی بر اساس نظریه تاییدشده انشاءرای نماید درحالی که دادگاه رای خلاف نظریه تاییدشده صادرنموده که محل بحث وتامل است 1.قرارداد مورخ 2/9/66 مستنددعوی مفادا"تعهدمشارکت وازمصادیق ماده 10قانون مدنی است وبرطبق بند 4آن تصریح گردیده که آقای ((الف ))به نسبت یک سوم وآقای ((ب ))به نسبت دوسوم درمال الشرکه سهیم خواهند بود حتی در بند 9قراردادمشارکت اعلام شده که درسودیاضررمشارکت طرفین به نسبت تعهدات خودکه دربند 4آمده مشارکت خواهندداشت .بدینوسیله انجام و اجرای مشارکت تصریح وتسجیل شده وحتی سودوزیان حاصله ازمشارکت به نسبت یک سوم ودوسوم پیش بینی شده است درحالی که اکثریت داوران به شرح نظریه ابرازی موضوع شرکت بین طرفین راغیرقانونی اعلام وآن را نفی کرده اندامابرچه اساس ومبنایی تجدیدنظرخواه رامالک یک واحد ازده واحدآپارتمان اعلام کرده اندمشخص نیست وتوجیه قانونی ندارد 2.آقای ((ب ))تجدیدنظرخوانده به خلاف نظریه اکثریت داوران کرارا" شرکتنامه عادی مورخ 2/9/66 راکه بین اووآقای ((الف )) تنظیم شده خصوص به شرح صورتجلسه مورخ 2/7/69 موردتایید قرارداده است ودر همان جلسه دادگاه صراحتا"اظهارداشته که آقای ((الف )) جمعا" نهصد هزارتومان به من دادوسه ماه هم درکار ساختمان نظارت داشت وبا هزینه خودده دستگاه آپارتمان دراین قطعه زمین ساختم وکل پلاک با اطلاع آقای ((الف )) به من انتقال داده شد و تفکیک کردم وبرای هر دستگاه سندجداگانه گرفتم وشش دستگاه آن رامنتقل کردم وچهاردستگاه دیگرباقیمانده دودستگاه آن رابایدبه شرکاء خود انتقال دهم ودو دستگاه هم مال خودم می باشد.
3.متعاقب تنظیم شرکتنامه عادی بین فروشنده زمین بانو...به شرح وکالتنامه رسمی مضبوط درپرونده امربه آقایان ((ب )) و ((الف )) وکالت رسمی داده که متفقا"ومنفردا" بامراجعه به ادارات دولتی و شهرداری برای ایجادبنااقدام نمایند.اخذوکالتنامه ازفروشنده زمین مویدشرکت مدنی موجودبین طرفین دعوی است وچنانچه شرکتی بین این دو وجودنداشت دادخواستی که آقای ...ازطرف آقای ((ب ))به خواسته فسخ مشارکت نامه مورخ 2/9/66 به دادگاه تقدیم شده موضوعیت نداشت .
4.انتقالتعدادی ازآپارتمانهاتوسط آقای ((ب ))به دیگران درحالی که آقای ((الف )) مشاعا"شریک اوبوده ودر جزء جزءآپارتمانهای احداثی مالکیت داشته خلاف قوانین جاریه بوده به همین سبب هم آقای ((ب )) محکومیت کیفری حاصل وبه دوسال زندان محکوم شده است 5 به شرح برگ 177 پرونده کیفری که فتوکپی آن پیوست پرونده است درقبال پرسش دادگاه کیفری یک ...شعبه 133 ازآقای ((ب ))که سه واحدمتعلق به آقای ((الف ))درچه وضعیت است پاسخ داده یک واحدراواگذارکردم و دو واحد هم آماده تحویل است .حاضرم درصورتی که هزینه هاراپرداخت کندهرسه واحدراتحویل دهم 6.بنابه مراتب باتوجه به اینکه برطبق ماده 220 قانون مدنی که مقررداشته است عقود،نه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نمایدبلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که موجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقدحاصل می شود ملزم می باشند.ترتیب اثرندادن به قراردادمستنددعوی ازطرف اکثریت داوران ونفی شرکت ازجانب آنان درحالی که آقای ((ب ))شخصا"به موجب تاکیدات واقاریرمعموله حتی حاضرگردیده مفاد شرکت نامه را اجرانمایدخلاف محتویات پرونده وقانون وقوانین موجد حق بوده ونظریه اکثریت داوران قابل تربیت اثرنبوده وحکم تجدیدنظرخواسته که بر مبنای نظریه مخدوش داوران وبدون استدلال موجه قانونی صادرگردیده قابل ابرام نبوده است وبانقض آن تجدیدرسیدگی به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک ...ارجاع می شود.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
85
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
195
تاریخ تصویب :
1372/04/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :