جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 22/17017
شماره دادنامه : 72/54/1
تاریخ رسیدگی : 4/2/1372
تجدیدنظرخواه : کانون وکلای دادگستری مرکز
تجدیدنظرخوانده : آقای ((الف ))
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 21170/5/71 صادره ازشعبه 29 دادگاه حقوقی
مرجع رسیدگی : شعبه اول دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ....

خلاصه جریان پرونده :درتاریخ 10/5/68تجدیدنظرخوانده دادخواستی به خواسته الزام خوانده به صدورپروانه وکالت به طرفیت تجدیدنظرخواه به دادگاههای حقوقی یک ...تقدیم وتوضیح داده است که با13سال سابقه خدمت قضایی بازنشسته شده وجهت صدور پروانه وکالت به کانون وکلای دادگستری مراجعه ولی کانون ازصدورپروانه وقبول تقاضای وی خودداری می نمایدلذابه استنادماده (8)ازقانون استعلام کانون وکلاء و تقاضای رسیدگی وصدور پروانه وکالت به نام خودرادارد.رسیدگی به دعوی به شعبه (29)دادگاه حقوقی یک ...ارجاع وطرفین دعوی به دادرسی دعوت شده اند.خوانده طی لایحه تقدیمی دفاعا" اشعار داشته مرجع شکایت از تصمیمیات واقدامات هیئت مدیره وجود داشته باشد دادگاه عالی انتظامی قضات است ودادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی واظهارنظردراین موردرا ندارند.مضافا"طبق مصوبه شورای عالی قضایی تجدیدانتخاب هیئت مدیره کانون ممنوع گردیده ودرحال حاضرکانون وکلاءفاقد هیئت مدیره است . به این جهت تاکنون نتوانسته است نسبت به تقاضای خواهان تصمیمی اتخاذنماید.بدیهی است به محض تجدید انتخابات هیئت درمورد تقاضا خواهان تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد.
دادگاه بااستعلام پیشینه قضایی واستخدامی خواهان و وصول پاسخ ضمنن ردایراد خوانده در مورد صلاحیت دادگاه و فقدان هیئت مدیره صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات راناظربه تصمیم کانون به ردتقاضانموده نه موردی که کانون یقینا"واثباتا" اظهارنظر می نمایدودرماهیت امر نیزچون خواهان راواجد شرایط قانونی برای اخذپروانه وکالت دانسته وبافقدان مانع واینکه درشرایط موجود ومواردمشابه مبادرت به صدور پروانه وکالت نموده ولی دراین مورد بدون علت خاص ومشروع ازانجام وظیفه ای که قانون برعهده اش محول نموده امتناع می نماید،دعوی خواهان راموجه تشخیص واظهارنظر برمحکومیت خوانده به صدور پروانه وکالت محکومیت خوانده به صدور پروانه وکالت به نام خواهان رانموده است . بااعتراض خوانده نسبت به نظریه دادگاه این شعبه طی دادنامه شماره 70/501/281/10/70به این استدلال که (طبق ماده 34 آیین نامه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری احراز واجدشرایط بودن متقاضی وصدور پروانه وکالت بارد آن طبق ترتیبات مندرج در قانون موصوف درآیین نامه مربوطه باکانون وکلای دادگستری می باشدوطبق قسمت اخیرماده مرقوم صدورحکم برالزام کانون به صدور پروانه وکالت نیزدرصلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات می باشدنظریه دادگاه را دادگاه را مورد تایید قرار نداده ضمنا"متذکرشده دادگاه می تواندکانون راملزم نمایدظرف مهلت متناسبی نسبت به رد یاقول تقاضای خواهان اظهارنظرنمایدودر صورتی که خواسته منجزا" الزام کانون به صدور پروانه وکالت باشد اقتضای مورد صدور قرار رد دعوی است )با وصول پرونده به دادگاه و نظرمشورتی ختم دادرسی راعلام وطی دادنامه تجدیدنظرخواسته استدلال این شعبه برعدم تنفیذنظریه راقانع کننده برای دادگاه ندانسته و همان استدلال مندرج درنظریه سابق الصدور حکم بر الزام کانون وکلای دادگستری مرکز بر صدور پروانه وکالت به نام خواهان صادر و اعلام نموده است .باابلاغ حکم محکوم علیه نسبت به حکم صادره تجدیدنظرخواهی نموده درتیجه پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است .لایحه اعتراض هنگام شورقرائت می شود.
((دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش است زیرادادگاه صادرکننده آن به جهات ومبانی مندرج در رای شماره 70/501/281/10/70 صادره از این شعبه مبنی براینکه طبق ماده 34آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون دادگستری احراز واجدشرایط بودن متقاضی وکالت وقبول تقاضا و صدور پروانه یا ردآن طبق ترتیبات مندرج در قانون موصوف وآیین نامه مربوطه است توجهی ننموده وچون طبق قسمت اخیر رای صادره از این شعبه دادگاه حقوقی راصرفا" صلاحیت رسیدگی وصدور حکم برالزام کانون به اتخاذتصمیم برردقبول تقاضاراداشته در صورتی که خواسته الزام کانون به صدور پروانه وکالت باشدچون صدور حکم دراین مورد درصلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است اقتضای موردصدور قرار رد دعوی خواهان بود لذابه جهات مذکوردادنامه موصوف خلاف مقررات لایحه قانونی مرقوم درآیین نامه مربوطه تشخیص ومستندا" به بند((ب ))از ماده 6قانون تعیین موارد تجدیدنظراز احکام محاکم و نحوه رسیدگی به آنها نقض ،و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ... ارجاع می گردد.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
86
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
72
تاریخ تصویب :
1372/02/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :