جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 309323و1/3306
شماره دادنامه : 73و72/23
تاریخ رسیدگی : 4/2/1368
تجدیدنظرخواهان : آقای (الف ) وآقای (پ ) وبانو (ت ) وآقایان (ث ) و (ک ) و (ج ) و (ح ) و (خ ) باوکالت آقای (د)
تجدید نظرخوانده :خانم (س )
تجدیدنظرخواسته :دادنامه شماره 88 مورخ 11/3/67شعبه دوم دادگاه حقوقی یک
مرجع رسیدگی :شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه :آقایان ...

خلاصه جریان پرونده :بانو (س ) درتاریخ 16/8/64 دادخواستی به طرفیت (الف ) و (ب ) و (ش ) و (پ ) و (ه ) و (گ ) و (ث ) و (ک ) و (ح ) و (خ ) و (ج ) و (ل ) به خواسته ابطال اسنادانتقال پلاک ...وخلع ید خواندگان مقوم دویست وده هزارریال به دادگاه عمومی ... (شعبه دوم ) که درجریان رسیدگی به دادگاه حقوقی یک تبدیل شده است تقدیم نموده وتوضیح داده به موجب وصیت نامه خودنوشت مورخ 20/11/38 که طی دادنامه شماره ...شعبه اول دادگاه مدنی خاص ...تنفیذ گردیده مرحوم حسن فزند محمدحسین (شوهرم ) شش دانگ یکباب خانه پلاک ...بخش 5...واقع در...رابه اینجانب صلح نموده لیکن برخلاف صریح متن وصیت نامه دو نفرازوراث به اسامی (الف ) و (ل ) فرزندان محمدحسین پلاک مزبوررا به موجب سندشماره ...دفتراسنادرسمی شماره 3 کلا"به (ب ) فرزند... به بیع قطعی فروخته وخریداربه موجب سندشماره ...دفترخانه شماره 11 یک دانگ ازپلاک یادشده رابه (پ ) فرزندرسول ونیزبه موجب سندشماره ... دفترخانه شماره 3...پنج دانگ بقیه رااصالتا"ویک دانگ انتقالی به (پ ) راوکالتا"به موجب وکالت نامه شماره ...دفترخانه شماره 11 به حسن ...واوموردانتقال به خودراکه سه دانگ ازپلاک مذکوربوده به موجب اسنادشماره ...دفترخانه شماره 9...به (ث ) فرزند نصرالله و هم چنین (ح ) و (خ ) و (ج ) فرزندان حسن وازطرف دیگر (ه) به موجب سندشماره ...دفترخانه 9موردمالکیت خودرابه (ک ) فرزندحسین وبالاخره (ش ) فرزنداحمدسهمی خویش راازپلاک مزبوربه موجب اسناد شماره ... دفترخانه 9به (ک ) و (ث ) فرزندنصرالله بهخ بیع قطعی انتقال داده اند مالکین ومتصرفین فعلی یعنی خواندگان ردیف 8 تا12به موجب تقسیم نامه شماره ...دفترخانه شماره 15وبراساس صورتمجلس تفکیکی شماره ... اداره ثبت منطقه ...پلاک موردانتقال رابین خودبه دوپلاک جداگانه تقسیم وپلاک شمالی باهمان شماره پلاک قبلی یعنی ...به صورت شش دانگ درسهم اختصاصی (ث ) (خوانده ردیف 8) وپلاک جنوبی تحت شماره ...به صورت شش دانگ دیگردرسهم اختصاصی (ک ) و (ح ) و (خ ) و (ج ) خواندگان ردیف 9 تا 12 قرارگرفته ومالکین پلاک ...هریک به میزان خریداری اسناد مالکیت جداگانه دریافت داشته اند.چون معاملات انجام شده برخلاف وصیت نامه خودنوشت مورخ 20/11/38 مرحوم حسن که موردتنفیذ دادگاه مدنی خاص قرارگرفته می باشد درخواست صدورحکم براساس خواسته نموده وچون تصرف خواندگان ردیف 8 تا 12برخلاف قوانین موضوعه ودرحال مشغول احداث ساختمان برروی پلاک مورددعوی می باشند برطبق ماده 770 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی فوری وتوقیف عملیات ساختمانی رانموده است .
دادگاه باتعیین وقت رسیدگی ودعوت طرفین واعطای گواهی به خواهان برای مراجعه به اداره ثبت ودفاتراسناد رسمی برای تهیه مدارک موردنظر خود و ورود آقای (ر) وکیل دادگستری به وکالت ازبانوی خواهان دردعوی مطروحه وتجدیدوقت به لحاظ عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی واعاده پرونده به دفترحسب تصمیم مورخ 28/11/65 برای رفع نقض ومطالبه پرونده های حصروراثت مربوط به خواهان وهمسر وی و پرونده مطروحه دردادگاه مدنی خاص ووصول پرونده های مورداستنادو انعکاس خلاصه پرونده های مورداستناددر صورتجلسه بالاخره دادگاه در تاریخ 11/3/67 ، ختم رسیدگی رااعلام وپس ازشرح دعوی ومدافعات بعضی ازخواندگان چنین رای داده است :
دعوی خواهان به نظردادگاه وارداست زیرا مستند دعوی نوشته ای است عادی شامل فرازهای متعدد،که متوفی چگونگی مصرف دارایی خودراپس از مرگ تعیین نموده ودرقسمت آخرآن که تاریخ 20/11/48راداردحسن گفته است شش دانگ خانه جدیدالبنارابه (س ) عیالش صلح می نمایدبه شرط آنکه درزمان حیات کلیه اختیارات باخوداو باشد واین صلح ازبابت سهم الارث اومحسوب نخواهدشد.درصحت واصالت ورقه استنادی جای تردید نیست زیراصحت آن ازطرف دادگاه مدنی خاص احرازوحسب نوشته 10/3/55 ازناحیه همه وراث تاییدگردیده است . مدافعات خواندگان واردنیست زیرا شرعا" خانه مذکوربه بانوی خواهان درازاء زحماتی که درخانه متوفی کشیده است به اوصلح شده است وباقبول همگی وراث به شرح نوشته مورخ 10/3/53 که تعهدعمل به آن رانموده اندمنصرف ازمواد 47 و 48 قانون ثبت است وقبول صلح نیزعبارتست ازهرگونه لفظ یاعملی که دلالت برقبول آن داشته باشد.سطرپنجم نوشته استنادی حکایت دارد که نوشته فوق درسه نسخه تنظیم گردیده که یک نسخه آن به بانو (س ) عیال دائمی حسن داده شده واین امرو نوشته 10/3/55 دلالت برقبول صلح داردالنهایه بنابه شرطی که درآن گذاشته شده است که تازمان حیات موصی کلیه اختیارات منزل دردست حسن موردصلح درتصرف خواهان قرارنگرفته است .ادعای خواندگان به اینکه خواهان به موجب سند رسمی شماره 25931 حق خودرا دریافت کرده است نیزنیست چه آنکه به موجب مندرجات سندفوق خواهان اعلام داشته است ثمینه اعیانی خودرا ازتمام ماترک که شامل چندین پلاک است دریافت داشته و درجایی که خانه شرعا"متعلق به خوداوست حق وحقوقی ازاین بابت نزدوراث ندارد تاآنراساقط نمایدومنظورازثمینه اعیانی یک هشتم کلیه ماترک است به جزآنچه راکه ملک طلق اوست وعلت اخذیک هشتم قیمت اعیانی خانه مذکورازناحیه بانوی خواهان این بوده است که امررابه اومشتبه نموده ویابراومشتبه شده است بدین قرارکه هنگام درخواست گواهی حصروراثت آقای ...نوشته استنادی رابه دادگاه ارائه نموده وبلافاصله وقبل ازاتخاذتصمیم نسبت به آن ،آن راازدادگاه پس گرفته است وعلت رضایت بانو (س ) به این کاراین بوده است که وراث به موجب نوشته عادی مورخ 10/3/55 تعهد می کنندکه به مفادنوشته متوفی عمل نمایندو پس ازجلب موافقت اونوشته راکلا"به عنوان وصیت قلمدادنموده براساس آن یک هشتم خانه موضوع دعوی را ضمیمه سایراقلام نموده و پرداخت نموده اند. در حالی که نوشته فوق تماما"وصیت نیست ونسبت به مسئله صلح وتنفیذنوشته فوق خواهان متوسل به دادگاه مدنی خاص گردیده است که ضمن تنفیذکل نوشته قسمتی ازآن راصلح دانسته وخارج از وصیت گرفته اندواخذیک هشتم ثمینه اعیانی خانه موصوف که قبل ازرای دادگاه مدنی خاص بوده است سلب حق ازخواهان نمی نماید.مضافا" بر اینکه متوفی فاقدوراث طبقه اول بوده وسهمیه عیال دائمی اوازماترک یک چهارم می باشدنه یک هشتم که این خودصوری بودن موضوع واغفال زوجه (خواهان ) رامی رساندبناعلی هذادادگاه بااحرازحقانیت خواهان حکم برابطال اسنادرسمی شماره های ...که براساس انتقال به مال غیرتنظیم یافته است ونیزحک خلع ید خواندگان ردیفهای 8 تا 12 را صادرمی نماید.ازرای مزبورآقای (ث ) وغیره تجدیدنظرنموده اند. رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است .لوایح طرفین موقع مشاوره قرائت می شود.
هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردیدوپس ازقرائت اوراق پرونده و گزارش عضوممیزمشاوره نموده چنین رای می دهد:
(ایرادات زیر بردادنامه تجدیدنظر خواسته وارداست :
1. به موجب مقررات ماده 760 قانون مدنی و مستنبط ازسایرمواد مربوط یه صلح در هفتم ازهمان قانون صلح عقدی است لازم که وقوع آن ملازمه باایجاب و قبول طرفین دارد درحالی که درنوشته مورداستنادخواهان که به عنوان صلحنامه ارائه وابرازشده ازطرف مشارالیها امضایی برقبول عقدصلح ملاحظه نمی شود. بنابراین مستند مزبورداخل درمقررات صلحنامه نخواهد
2. به موجب مقررات بند2 از ماده 47 قانون ثبت که در موردالزامی بودن اسناد و معاملات تعیین تکلیف نموده درنقاطی که اداره ثبت ودفاتر اسنادرسمی موجود باشد ثبت صلحنامه الزامی است وطبق ماده 48 همان قانون سندی که دردفاتر رسمی طبق مقررات به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک ازادارات ومحاکم پذیرفته نخواهد بود لیکن باوجودعنوان ایراد مزبورازطرف خواندگان ازناحیه دادگاه استدلال موجهی برعدم متابعت ازمقررات مواد 47 و 48 قانون ثبت به عمل نیامده است .
3. برطبق مندرجات اقرارنامه رسمی شماره 2825931/12/35 دفترخانه 47...که درحدود29 سال قبل ازتاریخ تقدیم دادخواست تنظیم وبه امضای خواهان رسیده و فتوکپی آن درپرونده امرمضبوط است مشارالیها اقراربه وصول کلیه حقوق خودازماترک مورث منجمله سهمی متعلقه از پلاک مورددعوی به شماره 508/15176 بخش 5...نموده است استدلال دادگاه دراین موردکه امضای سند مزبور وقبول مندرجات آن ازطرف خواهان مبنی براغفال وی و مسامحه بوده موجه به نظرنمی رسد.
بنابه مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون توجه به جهات فوق صادرگردیده قابل ابرام نبوده وضمن آن تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک .. ارجاع می شود.)

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
86


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
73
تاریخ تصویب :
1368/02/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :