جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 25/1/7398
شماره دادنامه : 621/25
تاریخ رسیدگی : 4/10/1372
تجدیدنظرخواه : آقایان ((الف ))باوکالت آقای ((ب ))
تجدیدنظرخوانده : آقایان 1.((ج ))2.((د))3.((س ))
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 121 1/3/72 شعبه 3 دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : درتاریخ 6/3/70 تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدید خواندگان دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند انتقال نسبت به 5/4 دانگ مشاع از 6 دانگ یک قطعه زمین واقع در...معروف به زمینهای ...پلاک ثبتی 15 فرعی از14 اصلی بخش 11...موضوع سند رسمی شماره ...دفتر 17...مقوم به مبلغ 2300000 ریال تقدیم وبه استناد قولنامه 28/3/51 و وکالتنامه هاوصلحنامه واسنادرسمی ...وقبض ... اصلاحات ارضی تقاضای رسیدگی نموده است وتوضیح داده است که خوانده ردیف اول پلاک مزبوررابه خوانده ردیف دوم به مبلغ 980000 ریال با قولنامه فروخته ومبلغ 50000 ریال دریافت نموده وخریدار متعهد شده است که بدهی مالک رابه سازمان اصلات ارضی به مبلغ 120000ریال به اقساط سالیانه بپردازدوبقیه ثمندرزمان تنظیم سندرسمی انتقال پرداخت گرددومقررگردیده است که سند رسمی انتقال هم ظرف یک ماه از تنظیم قولنامه تنظیم گرددوقبل ازپایان مدت یک ماهه مزبورفروشنده بادریافت تمام ثمن به موجب وکالتنامه های استنادی به خواندگان ردیف 2 و3 وکالت بلاعزل می دهدکه ملک مرقوم راانتقال دهند که بعد هادو وکیل به موجب صلحنامه عادی 12/6/68 کلیه حقوق فرضی و عینی خویش درآن پلاک رادرازاءیک قطعه زمین ازپلاک 453 واقع در ده ... بخش 11 به ثمن صلح فروخته اندوچند دفعه به فروشندگان مراجعه و تقاضای تنظیم سند رسمی نموده ام واقای ((ج ))ازانجام تعهد خودداری می نمایند.متعاقبا"آقای ((ب ))به وکالت ازخواهان واردشده است آقایان ((د))و((س ))خواندگان ردیفهای 2 و 3 لایحه ارسال واعلام داشته اند کل قیمت زمین رابه خوانده دیگرپرداخته ایم و درسال 68کلیه حقوق خویش رادرآن زمین به خواهان منتقل نمودیم ودعوی خواهان راتایید می نماییم .
آقای ((ه))به وکالت ازخوانده ردیف 1 لایحه ارسال واعلام داشته است که صلحنامه عادی قابل پذیرش نیست وقولنامه 28/3/51 مورد تکذیب است وفاقدمساحت وپلاک ثبتی وشماره سند مالکیت و ظرف مدت 30 روز مذکوردرآن اقدامی نشده است وبیست سال هم گذشته است ودر بند ((ج )) آن هم برای عدم انجام تعهد وجه التزام معین شده است ودرسنداصلاحات ارضی هم قید شده است که موکل حق هیچ گونه حاصله ای نسبت به عین و منافع آن نداردباتنظیم وکالتنامه که وکیل دونفرآقایان ((س ))و ((د))هستندآثارحقوقی قولنامه که فقط مربوط به آقای ((س ))بوده است زائل شده است ودروکالتنامه درصورت امتناع موکل ضمانت اجرایی ذکر شده است ،بدهیهای اصلاحات ارضی راهم موکل پرداخته است .وکالتنامه به خودی خودشامل حقی نیست تاآن رابه خواهان صلح کند.خواهان حق مراجعه به موکل رانداردوآقای ((د)) هم درموقع تنظیم وکالتنامه رسمی کارمنداصلاحات ارضیبوده است واساسا"دعوی متوجه موکل نیست .در جلسه دادگاه آقای ((ب )) وکیل خواهان باملاحظه لایحه مزبوراظهار داشته است عقدبیع شرعی صحیحا" واقع شده است و هیچ گونه اکراه واجباری وجودنداشته است وموکل ایشان مکلف هستندبه تعهدی که کرده اند عمل کنندونسبت به تنظیم رسمی انتقال اقدام نمایند.
دادگاه وضعیت ثبتی رااستعلام و درتاریخ 1/10/71 چنین انشاءنظریه نموده است :
(...نظربه اینکه اولا"صلحنامه 12/6/1368 که ((د))و((س )) کلیه حقوق ...خود درقولنامه 28/3/51 رابه نام خواهان ...نموده اند اصولا"درقولنامه مذکور((ج )) 5/4 دانگ ...زمین رابه ((س ))...واگذار و((د))..حقی درقولنامه برای وی منظور نگردیده که ...به خواهان واگذار نمایدبه خصوص که صلحنامه حسب مواد 47 و 48 قانون ثبت می بایستی دردفتراسنادرسمیثبت گرددتاآثارقانونی بران مترتب گردد ...ونظربه اینکه ملک درگرواصلاحات ارضی بوده ... وانجام هرگونه معامله نسبت به عین مرهونه باطل وازدرجه اعتبارساقط است ...بنا به مراتب مرقوم وعدم تنفیذ...بند ((ج )) قولنامه نیزاشعارداردهر گاه فروشنده درظرف مدت مقررکه دربند((الف ))30 روزقیدگردیده برای انجام معامله حاضرنشودعلاوه برردمبلغ دریافتی که 500000 ریال در شق یک قولنامه قیدشده مبلغ 50000 ریال مجانا"وبلاعوض دروجه خریدار ((س ))بپردازدوقیدوجه التزام وفاصله زمانی قولنامه تنظیمی و صلح نامه عادی وتوجه به مفادوکالتنامه 2157990/4/51 حاکی ازوکالت دادن خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم برای انجام کارهای اداری وگرفتن سند برای خوانده ردیف اول است نه شخص خودش و مفاد وکالتنامه 2457987/4/51 نیزمشعربراین است که خواندگان ردیف دوم وسوم ابتدامی بایستی بدهی سندشماره 1952741/12/49 راپرداخته و سپس ملک رامنتقل نماینددرحالی که ابتدا در تاریخ 28/3/51 ((ج )) قولنامه ای رابارحمت الله ...تنظیم وبه عبارت دیگرقبل ازپرداخت بدهی وفک رهن که در 14/3/1363 به عمل آمده قولنامه ای درتاریخ 28/3/51 ومقدم برفک رهن وپرداخت بدهی تنظیم نموده که بنابه مراتب مرقوم ومستندا"به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی صحیح وقانونی به نظرنرسیده وچون قبوض پرداختی اقساط نیزبه نام ((ع )) فروشنده صادروبنابه مراتب وجوداشکالات قانونی مرقوم عقدبیع فیمابین طرفین دعوی محققا"انجام نگردیده نظریه رددعوی خواهان صادرواعلام می گردد.) متعاقبا"درتاریخ 29/2/72 به وقت فوق العاده پایان دادرسی اعلام و براساس نظریه مزبورانشاء رای نموده که منتهی به تجدیدنظرخواهی گردیده است .اعتراض این است که به فاصله کمترازیک ماه ازقولنامه آقای ((ج ))به علت اینکه قادرنبوده شخصا"بدهیهای خودرابپردازدیا مقدمات انجام معامله وتنظیم سندرسمی رافراهم کندوخلاصتا"به منظور رهایی خویش ازگرفتاریهاومراجعات خسته کننده اداری به آقایان ((د)) و((س ))وکالت بلاعزل به موجب سند 24/4/51 اعطاء وتصریح می کند که این وکالت برای این است که بدوا"بدهیهای اورانسبت به سه چهارم از کل بدهی موضوع سند 52741 دفتر 17 بپردازند سپس نسبت به انتقال قطعی یامصالحه 5/4 دانگ مشاع ازشش دانگ موردخریداری اواقدام کنند ودراین وکالتنامه آمده است که می توانندملک رابه هرشخصی حتی به خودشان به هرمبلغ ومال الصلح واگذارکنندوجه رادریافت وخیارات را اسقاط واسنادراامضاءکنندتحویل وتصرف نمایندووجه المعامله رابابت مطالبات خودبرداشت نمایندوضمن سلب حق عزل متعهد شده است که اگر عملی انجام دهدکه موجب محدود یاغیر ممکن شدن وکالت گردداز عهده خسارات برآیدودووکیل پس ازپرداخت دیون موکل مبادرت به تنظیم سند 12/6/68 نموده اندووجودوکالتنامه دووکیل به تنهایی افی است وحق بیع وصلح داشته اندوباقبول مصالحان جای استنادبه مادتین 47و 48 قانون ثبت نیست .اعتراضنامه عینا"هنگام شورقرائت می گردد.
هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید وپس ازقرائت گزارش آقای ... عضوممیزواوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
((به لحاظ مجموع محتویات پرونده وهم چنین قانون نحوه انتقال اراضی واگذار ی به زارعین مصوب آذر51 ایرادات واعتراضات تجدید نظرخواه مالا"موثردرنقض دادنامه موردتقاضای تجدیدنظرنیست ،اشکال دیگری هم ندارد.علی هذادادنامه موصوف من حیث نتیجه ابرام می گردد.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
86
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
621
تاریخ تصویب :
1372/10/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :