جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 15/21/5838
شماره دادنامه : 211/15
تاریخ رسیدگی : 13/4/1371
تجدیدنظرخواه : آقای ((الف ))
تجدیدنظرخواندگان : ((ب ))و((ج ))وخانم ((د))
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 181 مورخ 29/3/69 صادره از دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه آقایان ...

خلاصه جریان پرونده :بدوا"تجدیدنظرخواندگان دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت نسبت به دوقطعه زمین واقع در...که یکی در...واقع شده به طرفیت تجدیدنظرخواه مقوم به پانصدهزارریال به دادگاه صلح ...تسلیم داشته اندوضمن دادخواست خلاصتا"چنین تضیح داده اند: یک قطعه زمین موردخواسته راآقای غلامحسین پدر ((الف )) طبق صلحنامه عادی به همسرش ((ه))صلح نموده و((ه))نیزبه موجب سندمورخه 6خرداد ماه 1335 آن رامرحوم ((س )) پدرومورث آنان فروخته وقطعه دیگر را محمدحسین به مرحوم ((س ))فروخته که درحدودبیست وپنج سال است که در رقابت تصرف مالکانه دارندوبااستنادبه پرونده هایی که کلاسه آن در دادخواست مذکوراست استنادنموده اند .این پرونده در دادگاه صلح مستقل ...به جریان رسیدگی گذارده شده و بالاخره پرونده های مورد استنادکه کلاسه آن 70/58و12/37 بوده مطالبه گردیده است و دادگاه صلح مستقل ...باتصریح به اینکه خواسته فرجامخواندگان سه قطعه زمین است قرارعدم صلاحیت خویش رابه اعتبارصلاحیت دادگاه عمومی ... داده وپرونده رابرای رسیدگی به این دادگاه فرستاده است .پرونده شماره کلاسه 13/37 که پیوست دادخواست است راجع است به دعوی آقای ((الف ))تجدیدنظرخواه علیه تجدیدنظرخواندگان به خواسته خلع یداز سه قطعه زمین دیمه زار واقع در...به ارزش پنجاه هزارریال که کلاسه این پرونده 13/37ویک ازپرونده های ثبت که مورد استناد قرارگرفته است .به هرتقدیر دادگاه عمومی ...باتعیین وقت رسیدگی ازطرفین دعوت به عمل آورده تحقیق محلی ضمن استطلاع ازمسجلین اسناد صادر و این قراراجراءگردیده است .سرانجام ضمن اعلام ختم دادرسی حکم به مالکیت تجدیدنظر خواندگان درسه قطعه زمین که در تصرفشان می باشد داده و دعوی خلع یدتجدیدنظرخواه راعلیه تجدیدنظرخواندگان نسبت به سه قطعه زمین منتفی اعلام داشته است که پس ازابلاغ فرجامخواهی شده رسیدگی به دادخواست فرجامخواهی به این شعبه محول ودرتاریخ 9/4/64 بدین مضمون انشاءرای شده است : ((دادگاه صادر کننده دادنامه فرجامخواسته به خواسته دعوی فرجامخواندگان راسه قطعه زمین تشخیص واعلام نموده است .مستفاد از صورتمجلس اجرای قرارتحقیقات محل مورخه 22/1/61که وسیله آقای دادرس دادگاه ...نیابتا" انجام گردیده است فرجامخواندگان مستندات دعوی خود را در موردسه قطعه زمین صلحنامه مورخه 20رجب 1364 خورشیدی و سند11شعبان 1363 توصیف کرده اند.هرچنداجرای قرارتحقیق محلی آقایان ((ن ))و((ص ))مسجلین اسنادمورخه 11شعبان 63ومورخه 1335 مراتب تسجیل این اسنادرااعلام نموده اندولی راجع به سنددیگریعنی صلحنامه مورخه 20رجب 1363قمری که حسب محتویات پرونده موردتکذیب وتردیدفرجامخواه قرارگرفته علی الظاهر رسیدگی به عمل نیامده وبا این منوال ترتیب اثر دادن به این مستند بدون اعلام اصالت آن وهمچنین صدور حکم به بطلان دعوی فرجامخواه درمورد تمام خواسته دعوی وی بااین تقدیربا موازین قانونی انطباق ندارد لذا باملاحظه جهات فوق الاشعار و وجود نقص موثردررسیدگی دادنامه فرجامخواسته مخدوش است نقض می شودوچون در...یک شعبه دادگاه عمومی تشکیل است تجدیدرسیدگی به دادگاه ... ارجاع می گردد.))
که پس ازاعاده پرونده به دادگاه مذکورصدور قرار رسیدگی به دادگاه عمومی ...به اصالت صلحنامه 20رجب 1363وتعیین رسیدگی ودعوت طرفین و استماع توضیحات طرفین درجلسه مورخ 2/10/64و صدورقرارتحقیق محلی روشن شدن مالکیت خواهانهادرزمین موضوع صلحنامه 20رجب المرجب 1364 قمری واعطاءنیابت قضایی به دادگاه عمومی ...واجرای قرارمذکور از طرف این دادگاه واعاده پرونده به دادگاه ...و اعطاء نیابت قضایی مجدد به دادگاه حقوقی یک بیرجند جهت ارجاع امر به کارشناس برای تعیین اینکه کدام سند مربوط به کدام قطعه زمین مورد دعوی است و دعوت ازفرزندان آقایان ((ک ))و((گ ))که ازجمله مسجلین سند20رجب المرجب 1364بوده اندبه اینکه امضاءپدرخودرا قبول دارندیاخیر.پس از صدور قرار مذکور دادگاه حقوقی یک ...حسب مورد نیابت کارشناس انتخاب و باتعیین قرارمذکوراجراءپس از وصول نظریه کارشناس و دستور تعیین وقت جهت احضارپسران مرحوم ((ک ))و((گ ))واستماع گواهی آنان واعاده پرونده به دادگاه ...واستماع توضیحات طرفین سرانجام ضمن اعلام ختم دادرسی بدین مضمون انشاءرای شده است :(درخصوص دعوی ((ب ))و((ج ))و ((د))به طرفیت ((الف ))و به خواسته اثبات مالکیت نسبت به سه قطعه زمین ودعوی خلع یدخوانده مذکورعلیه خواهانهانسبت به سه قطعه زمین باتوجه به صورتمجلس معاینه محل ونظریه کارشناس اقدام متنازع فیه عبارتنداززمین ...(دیمزار)و...وزمین ...مربوط به اسناد مورخ 1335 وچهرم شوال 1363و11شعبان 1363که باعنایت به محتویات پرونده وتحقیقات انجام شده به وسیله انصاف سابق ازجمله برگ 48پرونده خلع یدمربوط به اظهارات اکبر...برگ 50((ص ))وبرگ 60((ع ))مبنی بر اینکه ملک ... راپدرخواهانهامالکیتی نداشته ویکی ازفروشندگان سند11 شعبان 1363 خودغلامحسین بوده و((ن ))فرزندمحمد90 ساله به عنوان مسجل و((ص ))به عنوان نقل قول اصالت این سندراتایید کرده اند.من حیث المجموع دلائل پرونده وتصرفات چندین ساله خواهانهاویدمالکیت آنان درمواردخواسته می باشد.سید...وعلی اکبر...هم امضاءوخط پدر خود را در صلحنامه 20 رجب 1364تاییدکرده انداظهار مورخ 16/10/60((الف ))هم به این عبارت که (پدرم حق نداشته مرا از ارث محروم کند و تمام اموالش را به ((...خان ))صلح کنند...)حاکی ازاصالت سندمذکوردعوی خواهانهامبنی براثبات مالکیت وارد است .لذا ضمن صدوررای برحقانیت آنان حکم بر بطلان دعوی ((الف ))(بعنوان خلع ید)به لحاظ عدم اثبات مالکیت وی صادرمی شودکه پس ازابلاغ تجدیدنظرخواهی شده وپس ازاعمال ماده 9قانون مواردتجدیدنظراحکام ونحوه رسیدگی به آنهاوتبادل لوایح پرونده جهت رسیدگی تجدیدنظری به دیوان عالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع شده است .
هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل وپس ازبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش تنظیمی مشاوره نموده چنین رای می دهد:
((نظربه اینکه ازناحیه تجدیدنظرخواه ایرادواعتراض موجه مدللی که مثبت عدم رعایت موازین شرعی وقانونی از طرف دادگاه بدوی در صدوردادنامه تجدیدنظرخواسته به عمل نیامده ودادنامه مزبورازجهات مذکوره خالی ازایرادواشکال به نظرمی رسدفلذاضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته راابرام می نماید.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
86
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
211
تاریخ تصویب :
1371/04/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :