جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 3/6631
شماره دادنامه : 24/25
تاریخ رسیدگی : 17/1/1372
فرجامخوا : (الف ))
فرجامخوانده : ((ب ))
فرجامخواسته : دادنامه شماره 65/1/70صادره ازشعبه 3 دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده :به تاریخ 1/12/66((ب ))دعوایی به خواسته رفع یدازمقدار4هزارمترمربع ملکی خودبه پلاک 6فرعی از40اصلی بخش 7... مقوم به سه میلیون ریال ویک میلیون وپانصدهزارریال اجور9ساله به طرفیت ((الف ))اقامه نموده است این دعوی به تاریخ 13/5/69درشعبه 3 حقوقی یک ...منتهی به محکومیت خوانده درهردو قسمت گردیده به نظر دادگاه اعتراض شده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه به تاریخ 8/11/69چنین تصمیم اتخاذنموده :
((بالحاظ محتویات پرونده برنظریه دادگاه اشکال وارداست زیرا اولا"باتوجه به فتوکپی سندمالکیت پیوست دادخواست موردثبت به صورت صلحنامه به خواهان واگذارشده که ضرورت داشته سندصلح ازلحاظ چگونگی امرملاحظه شودواین عمل انجام نشده است ثانیا"تکلیف مقرردرماده 36 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای حقوقی عمومی ازنظرابلاغ وصول نظریه کارشناسی به طرفین رعایت نگردیده وپرونده حکایت ازانجام آن ندارد. علی هذاپرونده جهت اقدام قانونی وتوجه به ذیل لایحه اعتراضی خوانده درموردادعای اینکه محل اشتباهی به کارشناس معرفی شده اعاده می گردد.)) دادگاه درجلسه فوق العاده ختم رسیدگی رااعلام ومبادرت به صدورحکم به شرح زیرنموده :همان طورکه درنظریه قبلی استدلال گردیده مالکیت خواهان حسب مفاد سند رسمی مالکیت 9470 6/2/39 محرزومسلم است . خواه این احرازازطریق بیع وشری باشدیابه شکل هبه وصلح وغیرآن که رسیدگی به کم وکیف این علل مالکیت دررسیدگی قضایی لازم نیست وهمان طورکه مالکیت مدعی براساس این قبیل اسنادبه دادگاه ثابت شودکافی است .تصرفات بلامجوزنیزدرموردباغ مورددعوی حسب مفادگواهی گواهان درجلسه اجرای قرارتحقیقات محلی به اظهارات شخصی خوانده بردادگاه ثابت گردیده است .مدافعات خوانده هم بدین خلاصه که باغ متعلق به خوداوست خلاف مندرجات سندابزاری بوده ادعای دیگرخوانده که باغ را به عنوان مساقات وخوداو غرس کرده واقراربراین بوده که 6 سهم متعلق به مالک باشدبلادلیل است وچون کارشناسی هم عوائدموردمطالبه خواهان رابیشازادعابرآوردنموده موردهم ازمواردی نبوده بدون دعوی واطلاع طرفین دراجرای ماده 36 قانون دادگاه عمومی بدون راهنمایی آنان کارشناسی رابه محل اعزام کردوبه عکس مقررات ماده 456قانون آیین دادرسی مدنی که هنوزبه قوت خود باقی است حسب مورداعمال گردیده است وچون کارشناسی هم درمقردادگاه اقامت داشته است لذابه دستورهمان ماده دعوت طرفین برای ملاحظه نظریه کارشناس ضروری تشخیص نگردیده است لذابارد قسمت اضافی نظریه وی واحرازاستحقاق خواهان دادگاه رای به رفع ید خوانده ازباغ موصوف حسب نظرکارشناس وپرداخت مبلغ 1350000 ریال بابت اجورنه ساله سالی یکصدو پنجاه هزارریال صادر واعلام می نماید.تجدید نظرخواهی به اضافه درخواست اعسارازهزینه دادرسی شده اعسارخوانده پذیرفته شده است رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .
هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است .باتوجه به محتویات پرونده و مشاوره مبادرت به صدوررای می شود:
((بسمه تعالی .بالحاظ محتویات پرونده بردادنامه مورد تقاضای تجدیدنظراشکال وارداست زیرااولا"به شرح مذکوردرفتوکپی سندمالکیت پیوست پرونده انتقال ملک به خواهان دعوی به صورت ((صلحنامه ))قید شده حتی صلح قطعی نیزنوشته نیست ولذاکیفیت انتقال واینکه صلح به صورت مشروط ومقیدومحدودبه مدت خاص بوده یانه مشخص نمی باشد.با این وصف احرازمالکیت خواهان قاطعا"به اعتبارسندمالکیت موصوف و بدون لحاظ سندتنظیمی به عنوان صلح فاقدتوجیه مستدل است .ثانیا" قطع نظرازاینکه ماده 36 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی با علم به وجودماده 456 آیین دادرسی مدنی وضع وتصویب گردیده بافرض اینکه ماده مرقوم نیزقابل اجراباشددراین صورت می بایستی مهلت اظهارنظرکارشناس قبلا"به طرفین اعلام می گردیدتاامکان اقدام قانونی داشته باشندوحال آنکه مهلت اظهارنظرکارشناس منتخب درجلسه 3/2/69 اجرای قرارکارشناسی تعیین گردیده که خوانده ووکیل اودرجلسه حاضر نبوده اند.ضمن اخطارجداگانه هم به ایشان مراتب ابلاغ نشده است ثالثا" کارشناس به صورت تقریبی وکلی برآورد عایدی محل راکرده بدون اینکه توصیف کامل ازمیزان درآمد نوع درآمدومخارج بکند ودرجلسه ادای توضیح هم (12/5/69) گفته است درآمدکل باغ بدون احتساب هزینه آن برآوردشده است معذلک دادگاه درنظریه درآمدکل مدت موردمطالبه را یک میلیون وسیصدوپنجاه هزارریال به قرارسالی یکصدوپنجاه هزار ریال تشخیص داده ودردادنامه موردتقاضای تجدیدنظرکل محکوم راسه میلیون وسیصدوپنجاه هزارریال قیدکرده که به هرحال بافرض اشتباه دررقم اخیرباتوجه به کیفیت نظریه کارشناس وتوضیح وی تعیین ارقام مزبور فاقد توصیف موجه می باشد.علی هذابانقض دادنامه رسیدگی به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک ...محول می گردد.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
86
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
25
تاریخ تصویب :
1372/01/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :