جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 12/17272
شماره دادنامه : 72/378/1
تاریخ رسیدگی : 11/6/1372
تجدیدنظرخواه : آقای ((الف ))
تجدیدنظرخواندگان : ((ب )) و((ج )) و((د)) و((ه))و((س ))و((ش ))و ((ک ))و((گ ))و((ع ))
تجدیدنظرخواسته : دادمامه شماره 2791/2/72 صادره از دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه اول دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : درتاریخ 15/10/70 تجدیدنظرخواه داد خواستی به خواسته افرازوتقسیم رقبات مذکوردردادخواست موروثی ازمرحوم ((ن ))به طرفیت تجدیدنظرخواندگان به دادگاه حقوقی 2...تقدیم و ضمن دادخواست توضیح داده است ماترک مورث اعم ازمنقول وغیر منقول درتصرف خواندگان است وحاضربه تقسیم وتحویل سهم اونیستند.دادگاه طرفین رابه دادرسی دعوت آقای ((ص ))به وکالت از((ب ))و((ع ))دونفر ازخواندگان دردادرسی شرکت کرده وطی لایحه تقدیمی که به شماره 181080/7/71 دردفتردادگاه به ثبت رسیده اشعارداشته پس ازفوت مورث طرفین دعوی مصالحه نامه مورخ 10/10/40 که صحت امضای خواهان رادفترخانه شماره 139 گواهی نموده ودرتاریخ 14/10/56 به تایید امام جمعه ...رسیده حاکی ازصلح ماترک به وسیله خواهان است لذا دعوی مطروحه ازناحیه اوفاقد وجهه شرعی وقانونی است .سایرخواندگان نیزلوایحی تقدیم وبااشاره به صلحنامه تنظیمی طرح دعوی رابی وجه خوانده اند.خواهان درجلسه دادرسی حاضروخواسته رابه مطالبه عواید سهمی خودازماترک مورث ازتاریخ 25/9/52 لغایت 1371 تغییرودادخواست تقدیمی به طرفیت ((د))و((ش ))و((س ))سه نفرازخواندگان مستردداشته است وپس ازاخطاررفع نقض درزمینه تعیین بهای خواسته وارزیابی آن به مبلغ پنج میلیون ریال دادگاه طی قرارمورخ 7/8/71 دادخواست راازموجودی حقوقی 2 کسرومقرر داشته جزءوارده دادگاه حقوقی 1 ثبت وپس ازاستماع توضیحات طرفین دعوی نسبت به سه نفر ازخواندگان مرقوم قرارسقوط دعوی راصادرونسبت به سایرین نیزبااعلام ،ختم دادرسی رااعلام وپس ازبیان مقدمه ازدعوی مطروحه بااشاره به صلحنامه مورخ 14/10/56 که موردتاییدخواهان قرارگرفته وبه موجب آن ازکلیه حقوق موروثی درقبال دریافت مبلغ پنجاه هزارریال اعتراض کرده و باصلح حقوق که مملک است سهم خودرااز ماترک مورث رابه سایر خواندگان واگذارکرده ولی مدعی است مال الصلح رادریافت ننموده است .ابتداء اظهارنظربه رددعوی مطروحه نموده سپس باحذف ماده 14 ازقانون تشکیل محاکم حقوقی (1)و(2)باهمان استدلال مندرج درنظریه سابق الصدورمستندا" به ماده 752و766ازقانون مدنی عقدصلح درمقام جلوگیری ازتنازع موجود یاتنازع احتمالی راقابل پذیرش دانسته حکم به رد دعوی خواهان صادر چواعلام نموده است .باابلاغ حکم محکوم علیه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده درنتیجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وجهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .لایحه اعتراض هنگام قرائت می شود. هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدوپس ازقرائت گزارش آقای ...عضو ممیزواوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: ((از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه وموثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته راایجاب نمایدبه عمل نیامده است وتجدیدنظرخواهی منطبق باماده 6ازقانون تعیین مواردتجدیدنظرازاحکام محاکم ونحوه رسیدگی به آنهانیست لذابارداعتراضات تجدیدنظرخواه دادنامه تجدید نظرخواسته تاییدوابرام می شود.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
86
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
378
تاریخ تصویب :
1372/06/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :