جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


کلاسه پرونده : 1214/6074
شماره دادنامه : 166/14
تاریخ رسیدگی : 2/4/1371
فرجامخواه : ((الف ))
فرجامخوانده : ((ب ))واداره حج وامورخیریه ...
فرجامخواسته : دادنامه شماره 29206/7/70 صادره ازشعبه اول حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 14 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده :درخصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال صلحنامه عادی مورخ 3/3/1365 مقوم به مبلغ 2100000 ریال به طرفیت تجدیدنظرخواندگان به خلاصه اینکه به موجب سنداصلاحات ارضی به شماره 2823133/9/1351 مالکیت یک قطعه زمین دراراضی چاله باغ ... بوده که دراثرتلقینات متولی موقوفه درتاریخ 3/3/1365 صلحنامه عادی تنظیم شده که موردقبولش نیست تقاضای رسیدگی وصدور حکم کرده است دادگاه به موضوع رسیدگی به شرح نظریه مورخ 8/10/69 دعوی خواهان راثابت ندانسته وبربطلان دعوی خواهان نظرداده ونظریه مورداعتراض خواهان واقع ورسیدگی به این شعبه محول شده است .واین شعبه به شرح دادنامه شماره 382/1614/6/70 نظریه دادگاه رابلااشکال تشخیص وبا تاییدآن پرونده رااعاده داده است ودادگاه برمبنای نظریه مزبور مبادرت به صدورحکم بربطلان دعوی خواهان نموده ودادنامه ازطرف خواهان مورد تجدیدنظرخواهی واقع و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است وتبادل لوایح انجام یافته است دادگاه دادنامه را بلااشکال اعلام کرده است .
هیئت شعبه تشکیل است پس ازقرائت گزارش عضو ممیز وبر رسی اوراق پرونده وانجام مشاوره چنین رای می دهد:
((بسمه تعالی .اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد.به عمل نیامده وچون باتوجه به جامع محتویات پرونده دادنامه مزبورازحیث رعایت اصول وقواعد دادرسی نیزفاقداشکال است فلذا با رد اعتراضات دادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می گردد.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
86
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
166
تاریخ تصویب :
1371/04/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :