جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


روزنامه رسمی شماره 3010676/7/1360
شماره 84288 16/7/1360
وزارت مسکن و شهرسازی

ماده واحده : بموجب این قانون وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بجای اراضی سیاهدشتک موضوع مصوبه 8/7/58 شورای انقلاب اسلامی طبق ضوابط شهرسازی مصوب و طبق تصویب نامه مورخ 13/3/60 شورای نظارت بر گسرتش شهر تهران از اراضی باقلازار(شمال شرق تهران ) و اراضی یایمانیه (جنوب شرقی تهران ) بعنوان معوض به واجدین شرایط واگذار نماید و در صورت امکان میتواند از سایر اراضی دولتی واگذار نماید0
تبصره 1 وزارت مسکن و شهرسازی میتواند به تقاضای مالکین مذکور در سایر شهرستانها زمین معوض واگذار نماید0
تبصره 2 زمینهای معوض مورد واگذاری موضوع این ماده از شمول ضوابط تفکیک معاف بوده و نسبت به مساحت مازاد در زمین اولیه مالک یک دهم ارزشهای معاملاتی زمین (ارزش منطقه ای )دریافت خواهدشد
تبصره 3 واگذاری سیاهدشتک پائین که قبل از تصویب این قانون صورت گرفته بقوت خود باقی است و شهرداری تهارن موظف است برای اراضی مذکور پروانه ساختمانی صادر نماید0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه پنجم مهر ماه یکهزار و سیصدو شصت با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
10676
تاریخ تصویب :
1360/07/05
تاریخ ابلاغ :
1360/07/30
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :