×

تصرفات شریک درمال الشرکه که بدون رضایت شریک دیگرباشد ممنوع است فلذابااین وصف شریک می تواند خلع ید شریک را بخواهد

تصرفات شریک درمال الشرکه که بدون رضایت شریک دیگرباشد ممنوع است فلذابااین وصف شریک می تواند خلع ید شریک را بخواهد

تصرفات-شریک-درمال-الشرکه-که-بدون-رضایت-شریک-دیگرباشد-ممنوع-است-فلذابااین-وصف-شریک-می-تواند-خلع-ید-شریک-را-بخواهد
کلاسه پرونده : 12/14/6611
شماره دادنامه : 357/12
تاریخ رسیدگی : 15/8/72
تجدیدخواه : موافقت حضرت آیت الله جناب آقای مقتدایی ریاست محترم دیوان عالی کشوربه اعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو وشعب دیوان عالی کشورمصوب 29/4/1368 نسبت به درخواست تجدیدنظر مجددآقایان ((الف ))و((ب ))وخانم ((ج ))وآقای ((د)) وخانم ((ه))وخانم ((س ))
تجدیدنظرخواندگان :آقایان ((ک ))و((گ ))و((م ))و((ن ))وبانو((ت ))((پ )
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 12116/3/70 صادره ازشعبه اول دادگاه حقوقی یک ...
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان ...

خلاصه جریان پرونده : درتاریخ 9/3/69 آقایان ((الف ))و((ب ))وخانم ((ج ))و((د))و((ه))و((س ))دادخواستی به خواسته صدورحکم برخلع ید خواندگان ازهشت سهم ازهیجده سهم ازسه دانگ ازشش دانگ ازدو چل باغ پلاک شماره 20 فرعی از 2327 اصلی واقع دربخش ...ازنظرالصاق تمبرمقوم به 500000 به طرفیت آقایان ((ک ))و(("))و((م ))و((ن )) و بانو((ت ))وبانو((پ ))به دادگاه حقوقی دو...تسلیم نموده اندکه به شعبه اول ارجاع گردیده وبه استناددادنامه شماره 18833/9/68صادره ازدادگاه حقوقی یک ...ضمیمه دادخواست توضیح داده اند که به موجب دادنامه مزبورو محتویات پرونده شماره 67/914 حقوقی یک و دلائل و مدارک مضبوط درآن مالک هشت سهم ازهیجده سهم ازسه دانگ ازشش دانگ ازدو چل باغ پلاک مذکورمی باشیم .
چون تصرفات خواندگان درپرونده استنادی محرزمی باشد ونامبردگان محکوم به پرداخت عوایدگردیده اند راضی به تصرفات آنان درملک خود نمی باشیم وادامه ید آنان بدون رضای اینجانبان درحکم غصب تلقی می شود وازخلع ید باوجود مراجعت مکررخودداری می نمایند.فلذا ضمن تقاضای معاینه وتحقیق محلی صدورحکم خلع ید آنان رااستدعا داریم دادگاه دراولین جلسه مورخ 25/7/69به موجب دادنامه شماره 25555/7/69 خلاصه چنین رای داده است :(...نظربه اینکه سهام اعلام شده موردادعای خواهانهامجزی ومفروزنمی باشد لذاصدورحکم خلع ید موجه وقانونی نبوده ودعوی به کیفیت مطروحه محکوم به رداعلام می گردد.)رای صادره درتاریخ 24/8/69به خواهانهاابلاغ گردیده وخواهانهادرتاریخ 4/10/69 نسبت به دادنامه فوق الاشعارتقاضای تجدیدنظرنموده وتوضیح داده اند که درپرونده کلاسه 67/241 دادگاه حقوقی یک مربوط به اشخاص دیگر نظیرهمین مورد دعوی خلع ید ملک مشاعی طرح گردیده ودادگاه به همین استدلال نموده وشعبه دهم دیوان عالی کشوربه استدلال اینکه خلع ید ملک مشاعی منع قانون ندارد حکم رد دعوی رانقض نموده و شعبه بعدازنقض حکم خلع یدملک مشاعی راصادرکرده است وبااین ترتیب چون رای تجدیدنظرخواسته مغایربااحکام قطعی سابق الصدوردرپرونده های دیگربوده وصدورحکم خلع یدمشاع منع قانونی ندارداستدعای فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته رانموده اند.پرونده مزبور به شعبه اول دادگاه حقوقی یک ...ارجاع گردیده ودادگاه مزبوردراولین جلسه دادرسی مورخ 12116/3/71 نموده وطی رای مزبوربه استدلال اینکه اعتراض تجدیدنظرخواهان موجه ومدلل نیست رای مورداعتراض طبق موازین قانونی صادرگردیده ضمن رد اعتراض رای تجدیدنظرخواسته راغیابا" تاییدواستوارنموده است .رای صادره درتاریخ 3/4/70 به تجدیدنظر خواهان ابلاغ گردیده وتجدیدنظرخواهان درتاریخ 22/4/70 طی لایحه ثبت شده به شماره 2286811/4/70 دردفتردیوان عالی کشور تقاضای تجدیدنظرازرای شعبه اول دادگاه حقوقی یک ...رانموده اند و حضرت آیت ا...مقتدلیی ریاست محترم دیوان عالی کشوربه شرح تصمیم مورخ 5/7/71 رای شماره 13116/3/70 شعبه اول دادگاه حقوقی یک ...راکه درمقام تجدیدنظرنسبت به رای شماره 25559/7/69 شعبه اول دادگاه حقوقی دو...صادرگردیده قابل تجدیدنظردانسته وبااعمال ماده 35 قانون 1368موافقتنموده وپرونده راجهت رسیدگی به این شعبه ارجاع نموده اندکه لایحه اعتراض تجدیدنظرخواهان درپرونده ضبط است واین شعبه درمقام رسیدگی ،اخذ توضیح ازطرفین را درخصوص اختلاف نام بعضی ازتجدیدنظرخواندگان بانام خواندگان دادنامه شماره 18733/9/68 به پیوست ونیز ملاحظه پرونده شماره 67/914 و استعلام وضعیت ثبتی راضروری دانسته ودراجرای این تصمیم پرونده شماره 67/914 شعبه اول دادگاه حقوقی یک ...مطالبه وتحت نظرقرارداردو وضعیت ثبتی طی نامه شماره ...اداره ثبت ...بی نیازازاخذ توضیح ازاصحاب دعوی می باشد ونیزلایحه اعتراض تجدیدنظرخواهان درهنگام طرح پرونده قرائت خواهدشد.
هیئت شعبه درتاریخ بالاتشکیل گردیدوپس ازقرائت گزارش آقای ...عضو ممیزواوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
((بسمه تعالی .اعتراض تجدیدنظرخواهان به دادنامه تجدیدنظر خواسته واردمی باشدزیراطبق مواد 350و363 قانون مدنی بیع اموال مشاع تجویزگردیده وازآثاربیع صحیح قبض واقباض مبیع وثمن می باشد واقباض به معنی تخلیه یاخلع یداست بنابراین خلع ید مشاع امکان دارد و همچین است خلع ید شریک ازمال مشاع زیرامستفادازمواد 581475118 به بعدقانون مدنی آن است که تصرفات شریک مال درمال الشراکه بدون رضایت شریک دیگرممنوع است فلذا بااین وصف شریک می تواند خلع ید شریک رابخواهد ونظربه اینکه دعوی تجدیدنظرخواهان خلع ید مشاعی می باشد ونظربه اینکه دادگاه حقوقی یک ...در رای شماره 12116/3/70 که برتایید رای شماره 25559/7/69 شعبه اول دادگاه حقوقی دو...صادرگردیده وبااعمال ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو وشعب دیوان عالی کشورمصوب 29/9/68 مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته ،مراتب فوق را مورد نظرقرارنداده است ونظربه اینکه طبق محتویات پرونده شماره 67/914 دادگاه حقوقی یک ...واسنادمضبوط درآن بالاخص دادنامه شماره 18733/9/68 مالکیت تجدیدنظرخواهان نسبت به هشت سهم ازهیجده سهم ازسه دانگ مشاع از شش دانگ دو چل باغ ازپلاک ...ونیزتصرف تجدیدنظرخواندگان درپلاک مزبورکه خودمالک مشاعی جزئی ازآن هستندمحرز می باشدونظربه اینک ه تجدیدنظرخواندگان مجوزی برتصرف خوددرسهم تجدیدنظرخواهانهاارائه ننموده اند علی هذا دعوی تجدیدنظرخواهانهاثابت بوده ودادنامه های شماره 25559/7/69 و 12116/3/70 دادگاههای فوق الاشعارخلاف قانون صادرگردیده ومخدوش می باشد.فلذا ضمن نقض دادنامه های مرقوم حکم برخلع یدتجدیدنظرخواندگان ازهشت سهم ازهیجده سهم ازسه دانگ مشاع ازشش دانگ دوچل باغ پلاک 20 فرعی از 2327 اصلی واقع دربخش دوصادرواعلام می گردد.))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی ، جلددوم
تالیف ، یداله بازگیر، کارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، 1377
85

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 357

تاریخ تصویب : 1372/08/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.